Quyết định 897/QĐ-TTg 2022 phê duyệt Chương trình Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 897/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

Theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình) với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 1 (2022 - 2025):

- 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- 100% tỉnh, thành đoàn hàng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

- Hỗ trợ ít nhất 8.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 1.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hằng năm, 100.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

- Ít nhất 80.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

- 40% các tỉnh, thành đoàn thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- 40% các tỉnh, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Hỗ trợ thành lập 200 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

- Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 200 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

b) Giai đoạn 2 (2026 - 2030):

- 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- 100% tỉnh, thành đoàn hằng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

- Hỗ trợ 12.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 2.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hằng năm, 200.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp.

- Duy trì và xây dựng 120.000 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

- 100% các tỉnh, thành đoàn thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

-100% các tỉnh, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

- Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 200 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế.

a) Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp và vai trò, vị trí, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Xây dựng nội dung và vận hành cổng thông tin Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp.

c) Biên soạn tài liệu, ấn phẩm dưới dạng sách viết, sách điện tử, sách nói nhằm phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin và hỗ trợ thanh niên nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; xây dựng sách trắng về thanh niên khởi nghiệp.

d) Xây dựng và phát huy các chuyên trang, chuyên mục trên các báo của Đoàn, Hội để giới thiệu về các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình khởi nghiệp hiệu quả của thanh niên.

đ) Phối hợp các đơn vị truyền hình, các Hiệp hội ngành nghề và các tổ chức khác xây dựng các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình thực tế về khởi nghiệp.

e) Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, thanh niên; tổ chức các cuộc giao lưu giữa thanh niên với các doanh nhân thành đạt.

g) Định kỳ hằng năm tổ chức tuyên dương doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu và tổ chức tôn vinh chuyên gia, nhà tư vấn, các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu. Lồng ghép các nội dung, giải pháp định hướng về khởi nghiệp trong các chương trình định hướng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho thanh thiếu niên.

h) Tuyên truyền, tư vấn, tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp khi tiếp cận các nguồn vốn và nhà đầu tư nước ngoài nhằm tránh bị các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng vào mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh

a) Tìm kiếm, sàng lọc và cùng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng.

- Tiếp tục tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp trong các khối đối tượng thanh niên nhằm tìm kiếm các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng, đặc biệt là các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ số.

- Xây dựng thư viện khởi nghiệp online, tập hợp các dự án, ý tưởng, mô hình khởi nghiệp trên thế giới và Việt Nam; xây dựng trung tâm dữ liệu về ngành nghề, lĩnh vực, dự báo xu hướng công nghệ, nhu cầu trong tương lai.

- Tổ chức hành trình thanh niên khởi nghiệp định kỳ hằng năm; các buổi gặp gỡ thỏa thuận đầu tư, khởi nghiệp của thanh niên với các nhà đầu tư; các buổi hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về khởi nghiệp lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

b) Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp như: kiến thức về quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, ...

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý tài chính, kế toán, thuế, hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cho thanh niên mới khởi nghiệp.

- Giới thiệu, tư vấn, kết nối cho thanh niên có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp tham quan thực tế các nhà máy, các doanh nghiệp điển hình trong từng lĩnh vực, ngành nghề.

- Bổ sung các chương trình, tài liệu, giáo trình điện tử về kiến thức khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Phát hành bộ cẩm nang hỗ trợ khởi nghiệp gồm các cuốn sách theo các khối đối tượng và các lĩnh vực ngành nghề.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên khởi nghiệp kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, vận chuyển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và các nội dung khác trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của vùng miền, địa phương.

c) Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước

- Hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình, chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của Chính phủ.

- Xây dựng các sàn giao dịch ý tưởng nhằm kết nối thanh niên với các quỹ đầu tư.

- Tăng cường hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ thông qua nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và nguồn vốn hợp pháp khác.

- Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp mới thành lập với các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp.

- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của thanh niên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại.

- Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phân bổ nguồn ngân sách để xây dựng các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; vận động nguồn xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.

- Hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên về các thủ tục, quy trình vay vốn; cách xây dựng dự án, hồ sơ vay vốn.

- Thiết lập cơ chế kết nối giữa cố vấn khởi nghiệp, ngân hàng cho vay và quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để huy động các nguồn vốn thực hiện các dự án khởi nghiệp của thanh niên.

d) Xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên

- Định kỳ tổ chức các triển lãm, hội chợ sản phẩm khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp.

- Kết nối với các doanh nghiệp vận chuyển lớn ưu đãi chi phí vận chuyển các sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp.

- Tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn cho thanh niên khởi nghiệp về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, cung cấp thông tin về các thị trường quốc tế.

- Tổ chức các chương trình tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã thanh niên áp dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm.

- Phát triển các mô hình chợ điện tử, liên kết với các sàn thương mại điện tử lớn để hỗ trợ giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, xây dựng bộ nhận diện sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp.

đ) Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp

- Triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ, pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp.

- Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý, sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm và các nội dung pháp lý khác liên quan đến kinh doanh cho thanh niên khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của thanh niên.

- Xây dựng các sản phẩm, ứng dụng hỗ trợ pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp.

e) Hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố. Khuyến khích doanh nhân trẻ khởi nghiệp tham gia Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố.

- Thành lập mới, củng cố nâng cao chất lượng các câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các cấp.

- Thúc đẩy, kết nối hoạt động thương mại giữa các doanh nghiệp thành viên Hội Doanh nhân trẻ các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong cùng địa phương.

- Hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững; thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế như: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ thanh niên thành lập và chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới.

3. Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

a) Đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp

- Thành lập các Hội đồng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp Trung ương, tỉnh, thành phố.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Trung ương Đoàn. Các tỉnh, thành đoàn xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, vườn ươm khởi nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết nối mạng lưới các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động liên kết giữa các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu với các doanh nghiệp để ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp phụ trách các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia, các quỹ đầu tư khởi nghiệp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Xây dựng và phát triển cộng đồng thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực.

b) Khai thác các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

- Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế liên quan đến hoạt động khởi nghiệp của thanh niên mà Việt Nam tham gia ký kết.

- Kết nối với các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các quỹ đầu tư nước ngoài để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp về nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị, tiếp cận thị trường; vận động nguồn lực quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số.

- Liên kết, xây dựng mạng lưới kết nối giữa các thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ Việt Nam trong và ngoài nước, giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với các tổ chức, mạng lưới doanh nhân trẻ khu vực ASEAN và quốc tế.

- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài triển khai các hoạt động nâng cao kiến thức khởi nghiệp của thanh niên ngoài nước, vận động thanh niên kiều bào về nước khởi nghiệp.

4. Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh

a) Nghiên cứu, góp ý điều chỉnh, bổ sung, đề xuất mới các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh theo đối tượng, vùng miền.

b) Tổ chức “Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp”, các chương trình đối thoại giữa doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp với lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị đề xuất những chính sách, chương trình thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

c) Tham vấn, kiến nghị các chính sách nhằm thu hút nguồn lực từ thanh niên kiều bào, du học sinh về nước khởi nghiệp.

d) Xây dựng tài liệu tổng hợp các chính sách của Nhà nước hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

đ) Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên theo Quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

e) Phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, luật pháp về phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép thông qua các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng theo quy định của pháp luật.

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của bộ, ngành trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình theo từng giai đoạn và hằng năm; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình ở địa phương, đơn vị.

c) Tổ chức đánh giá, sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình; bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Chương trình bảo đảm phù hợp thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chủ trì, xây dựng tài liệu giáo dục khởi nghiệp, tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Phối hợp hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên nông thôn trong xây dựng các mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Phối hợp hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thanh niên phục vụ quá trình khởi nghiệp.

c) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho Chương trình.

5. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí kinh phí triển khai thực hiện Chương trình, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí kinh phí triển khai thực hiện Chương trình.

7. Bộ Ngoại giao

a) Kết nối với các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các quỹ đầu tư nước ngoài để hỗ trợ thanh niên Việt Nam khởi nghiệp về nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị, tiếp cận thị trường; vận động nguồn lực quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số.

b) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài triển khai các hoạt động nâng cao kiến thức khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, vận động thanh niên kiều bào về nước khởi nghiệp.

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách, tạo môi trường hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch.

c) Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, ngành có liên quan trong công tác tư vấn, đào tạo, hỗ trợ pháp lý về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ kết nối với các tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế; hướng dẫn thủ tục đăng ký tác quyền các tác phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa.

9. Bộ Nội vụ

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chủ trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

11. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Chủ trì triển khai các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động kết nối, phát huy vai trò của các thành phần thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp để tạo môi trường thúc đẩy các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên; kết nối mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực; phối hợp giới thiệu, kết nối các dự án khởi nghiệp của thanh niên có tiềm năng tăng trưởng cao với các tổ chức ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước.

c) Xây dựng các tài liệu hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

12. Bộ Công thương

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng, phát triển các kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

13. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Phối hợp triển khai hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

14. Bộ Tư pháp

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ để chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

15. Ủy ban Dân tộc

Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số.

16. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

b) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ vốn vay giúp đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

17. Ngân hàng Chính sách xã hội

Tăng cường hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ thông qua nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và nguồn vốn hợp pháp khác.

18. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, địa phương có liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

19. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam

a) Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành liên quan triển khai Chương trình.

b) Đẩy mạnh triển khai tuyên truyền về khởi nghiệp của thanh niên; tăng cường các tin, bài về các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.

20. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai các nội dung của Chương trình.

21. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Phê duyệt và chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp dưới phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn thực hiện kế hoạch, lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch khác đang triển khai trên địa bàn.

b) Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

c) Định kỳ hằng năm gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo kế hoạch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;

- Lưu: VT, QHĐP (2b)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

thuộc tính Quyết định 897/QĐ-TTg

Quyết định 897/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp" giai đoạn 2022 - 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:897/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:26/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2030, phấn đấu hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do thanh niên làm chủ

Ngày 26/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 897/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2 như sau: 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nhiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ 12.000 thanh niên khởi nghiệp, trong đó 2.000 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do thanh niên làm chủ;…

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí Chương trình gồm: nguồn ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép thông qua các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng theo quy định của pháp luật; các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định897/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi