Quyết định 774/QĐ-BTC 2023 thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP về nông nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 774/QĐ-BTC

Quyết định 774/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:774/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:12/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP

Ngày 12/4/2023, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 774/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1. Kế hoạch ban hành 04 nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ Tài chính chủ trì các nhiệm vụ: sửa đổi Luật Ngân sách và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Qũy Hỗ trợ nông dân; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Chương trình, kế hoạch quốc gia về phòng chống các dịch bệnh động vật; cơ chế chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật giai đoạn 2026-2030.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết 26/NQ-CP. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Các đơn vị thuộc Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ hàng năm. Cùng với đó, gửi Vụ Ngân sách Nhà nước (trước ngày 05/12 hằng năm) để tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 774/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 774/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 26/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 26/NQ-CP ; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Điều 3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả; đồng thời gửi Vụ Ngân sách nhà nước (trước ngày 05 tháng 12 hằng năm) để tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP các đơn vị báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NSNN

BỘ TRƯỞNG
Hồ Đức Phớc

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 26/NQ-CP NGÀY 27/02/2023 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 774/QĐ-BTC ngày 12/4/2023 Bộ Tài chính)

 

STT

NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH PHỐI HỢP

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

THỜI GIAN THỰC HIỆN, HOÀN THÀNH

1

Sửa đổi Luật Ngân sách và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật

Bộ Tài chính

Vụ Ngân sách nhà nước

Các đơn vị có liên quan

Trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, Nghị định sửa đổi

Năm 2025

2

Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Bộ Tài chính

Vụ Tài chính ngân hàng các tổ chức tín dụng

Các đơn vị có liên quan

Trình Chính phủ ban hành Nghị định

Năm 2023

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp

Bộ Tài chính

Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm

Các đơn vị có liên quan

Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi

Năm 2025

4

(i) Chương trình, kế hoạch quốc gia về phòng chống các dịch bệnh động vật

(ii) Cơ chế chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật giai đoạn 2026-2030

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp chủ trì nội dung (i); Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì nội dung (ii)

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm 2025 - Năm 2026

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 322/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 322/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính sách, An ninh quốc gia

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi