Quyết định 770/QĐ-UBDT 2021 Kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá phát triển KT-XH

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 770/QĐ-UBDT

Quyết định 770/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:770/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hầu A Lềnh
Ngày ban hành:12/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

10 nội dung xây dựng Thông tư phát triển KT - XH dân tộc thiểu số

Ngày 12/11/2021, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 770/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Cụ thể, tháng 10/2021, Ủy ban Dân tộc đã hoàn thành việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư. Trong tháng 11/2021, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện, gửi văn bản xin ý kiến các địa phương, hội thảo xin ý kiến các chuyên gia tư vấn, hội thảo xin ý kiến các địa phương và trong tháng 12/2021 sẽ dự kiến họp Tổ soạn thảo (dự kiến 03 cuộc),…

Tiếp đó, tháng 01/2022, Ủy ban Dân tộc sẽ tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện Thông tư, xin ý kiến của Vụ Pháp chế và hoàn thiện Thông tư trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm kí ban hành,… Ngoài ra, kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch từ nguồn kinh phí năm 2022 của Ủy ban Dân tộc, Dự án SDPREM và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 770/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
________

Số: 770/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

___________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 717/QĐ-UBDT ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Phân công nhiệm vụ quản lý dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Ủy ban Dân tộc quản lý;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021­2030 chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các TT, PCN Ủy ban;

- Vụ KHTC, VPUB, Vụ PC (để ph/hợp);

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, VPCTMTQG (05b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Hầu A Lềnh

 

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 770/QĐ-UBDT, ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

____________

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch ban hành Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng, ban hành Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

2. Tổ chức hội thảo tham vấn và các hoạt động liên quan để tiếp thu các ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia.

3. Phân công cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng Thông tư.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đơn vị chủ trì/ phối hợp

Dự kiến kết quả

1.

Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư

Tháng 10/2021 (Đã hoàn thành)

Văn phòng ĐPCTMTQG

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo

2.

Dự thảo đề cương Thông tư, tài liệu hướng dẫn công tác thống kê, xây dựng Thông tư giám sát, đánh giá Chương trình

Tháng 11/2021

Văn phòng ĐPCTMTQG chuyên gia tư vấn

Dự thảo TT, tài liệu

3.

Xây dựng kế hoạch thực hiện

Tháng 11/2021

Văn phòng ĐPCTMTQG

Quyết định ban hành KH

4.

Gửi văn bản xin ý kiến thành viên Tổ soạn thảo; các vụ, đơn vị thuộc UBDT; đăng tải trên Cổng TTĐT UBDT, Cổng TTĐT Chính phủ để xin ý kiến

Tháng 11/2021 (Đã hoàn thành)

Văn phòng ĐPCTMTQG

Công văn

5.

Gửi văn bản xin ý kiến các địa phương

Tháng 11/2021

Văn phòng ĐPCTMTQG

Phối hợp với Vụ CSDT gửi văn bản xin ý kiến 02 Thông tư

6.

Dự kiến tổ chức Hội thảo xin ý kiến:

 

 

 

6.1

Hội thảo xin ý kiến các vụ, đơn vị thuộc UBDT

Tháng 11/2021

Văn phòng ĐPCTMTQG; Các vụ, đơn vị UBDT

Hội thảo

6.2

Hội thảo xin ý kiến bộ, ngành

Tháng 11/2021

Lãnh đạo UB; Văn phòng ĐPCTMTQG; Các bộ, ngành

Hội thảo

6.3

Hội thảo xin ý kiến các chuyên gia tư vấn

Tháng 11/2021

Văn phòng ĐPCTMTQG; Chuyên gia tư vấn

Hội thảo

6.4

Hội thảo xin ý kiến các địa phương

Tháng 11/2021

Văn phòng ĐPCTMTQG; Các địa phương

Hội thảo

7.

Họp Tổ soạn thảo (dự kiến 03 cuộc)

Tháng 12/2021

Văn phòng ĐPCTMTQG; Tổ soạn thảo

Báo cáo tổng hợp

8.

Xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Thông tư

Tuần đầu tháng 01/2022

Lãnh đạo UB; Văn phòng ĐPCTMTQG

Văn bản

9.

Tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện Thông tư, xin ý kiến của Vụ Pháp chế

Tháng 01/2022

Vụ Pháp chế; Văn phòng ĐPCTMTQG

Báo cáo

10.

Hoàn thiện Thông tư trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành

Tháng 01/2022

Văn phòng ĐPCTMTQG

Thông tư

 

 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch từ nguồn kinh phí năm 2022 của Uỷ ban Dân tộc, Dự án SDPREM và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng ĐPCTMTQG chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Văn phòng ĐPCTMTQG thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Văn phòng ĐPCTMTQG triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.

 

ỦY BAN DÂN TỘC

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi