Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL 2016 Kế hoạch công tác gia đình năm 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 673/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2016
-------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;
Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch công tác năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác gia đình năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai công tác theo đúng Kế hoạch.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, GĐ, HN (20).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Vĩnh
Ái

 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2016
(Ban hành theo Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)
 
 
Đơn vị tính: triệu đồng

STT
Nội dung
Thời hạn hoàn thành
Kinh phí
 
Sự nghiệp gia đình (Loại 520-533)
 
5,200
1
Tchức hoạt động Ngày Quc tế hạnh phúc (20/3)
 
800
 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2016
Quý I
500
 
Biên soạn và In tài liệu tuyên truyền ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hằng năm
Quý III
300
2
Tchức hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016)
 
1400
 
Tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2016
Quý II
700
 
Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam
Quý II
500
 
Hội thi các CLB gia đình chủ đề về “Gia đình hạnh phúc”
Quý II
200
3
Đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020
 
300
 
Hội nghị tập huấn công tác gia đình
Quý II
200
 
Xây dựng tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ gia đình các cấp
Quý III
100
4
Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Chương trình giáo dục quốc gia về đi sống gia đình
Quý III
250
5
Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
 
950
 
Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và các hoạt động truyền thông
Quý II
500
 
Triển khai Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống bạo lực gia đình
Quý II
50
 
Xây dựng tài liệu giảng dạy về phòng, chống bạo lực gia đình
Quý III
200
 
Tái bản tài liệu Hỏi đáp xử phạt VPHC trong lĩnh vực PCBLGĐ
 
300
 
Xây dựng trang thông tin điện tử về phòng, chống bạo lực gia đình
Quý IV
KPCNTT
 
Cuộc thi viết về gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình
Quý IV
200
6
Đề án Tuyên truyn GDĐĐLS trong gia đình VN giai đoạn 2010-2020
Quý IV
850
7
Đề án chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần đối vi người cao tuổi;
Đề án Tuyên truyền, giáo dục PCĐĐ phụ nữ VN thời kỳ đẩy mnh CNH-HĐH đất nước
Quý IV
127
8
Hoạt động Bình đng gii: Xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành VHTTDL giai đoạn 2016-2020; TT lồng ghép trên tạp chí Gia đình và Trẻ em.
Quý IV
50
9
Kim tra, giám sát địa phương về công tác gia đình; Thưc hiện các Chương trình phối hp liên ngành về công tác gia đình
Quý IV
200
10
Thông tư liên tịch hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình; Rà soát, đánh giá các quy định về gia đình trong các VBQPPL về công tác gia đình (TT 23/2011/TT-BVHTTDL và TTLT 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL)
Quý IV
150
11
Thực hiện Dự án ứng phó quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (vốn đối ứng)
Quý IV
123
12
Thực hiện các đề tài nghiên cứu, khoa học (Công tác quản lý nhà nước về gia đình hiện nay; Giáo dục gia đình đối với trẻ em ở khu công nghiệp hiện nay)
Quý IV
KP NCKH

thuộc tính Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 673/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:673/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:02/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác gia đình năm 2016

Ngày 02/03/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016.
Theo Kế hoạch, sẽ chi khoảng 5,2 tỷ đồng chi cho sự nghiệp gia đình; trong đó 800 triệu đồng trong việc tổ chức hoạt động Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/03); 1,4 tỷ đồng tổ chức hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/06/2001 - 28/06/2016); 300 triệu đồng cho đề án kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020; 250 triệu đồng cho Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Chương trình giáo dục quốc gia về đời sống gia đình và 200 triệu đồng kiểm tra, giám sát địa phương về công tác gia đình; thưc hiện các Chương trình phối hợp liên ngành về công tác gia đình…

Xem chi tiết Quyết định673/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 12/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Thông tư 12/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo

Vui lòng đợi