Quyết định 647/QĐ-UBDT 2017 Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 647/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2017-2020”
------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”;
Căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBDT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2020”;
Xét tờ trình số 292/TTr-TTTT ngày 03/10/2017 của Trung tâm Thông tin về việc phê duyệt đề án “Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 283/KHTC-KHĐTTK ngày 11/10/2017 về việc Phê duyệt Đề án “Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020”,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020” với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu đề án
1.1. Mục tiêu chung:
- Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao chất lượng, công tác truyền thông, tuyên truyền trên internet và các thiết bị di động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng Dân tộc; Cung cấp các công cụ hỗ trợ chia sẻ thông tin đa phương tiện trực tuyến; tổ chức hội thảo, đối thoại trực tuyến với các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Dân tộc.
- Xây dựng một kênh thông tin chính thống, trực tuyến nhằm tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chính sách, đường lối của Đảng và nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Diễn đàn trực tuyến là kênh thông tin phản hồi ý kiến, nguyện vọng của nhân dân tạo cơ sở hình thành các đề xuất nhằm tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp hơn.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đăng tải thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; các văn bản pháp luật có liên quan đến các vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hỏi, đáp, trợ giúp pháp lý, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, chính sách dân tộc trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc và Cổng thông tin điện tử các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- Diễn đàn sau khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông trao đổi trực tuyến hai chiều từ Ủy ban Dân tộc tới tất cả các vùng miền trong cả nước thông qua hệ thống internet (kể cả vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc và miền núi). Nội dung thảo luận trên diễn đàn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.
- Diễn đàn được xây dựng theo mô hình hệ thống mở để có thể phát triển thêm các tính năng, đáp ứng mục tiêu phát triển của Ủy ban Dân tộc theo từng giai đoạn cụ thể.
2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
2.1. Nhiệm vụ:
- Ứng dụng CNTT trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc tạo công cụ triển khai thực hiện quyết định 1163/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giúp khắc phục được những hạn chế của các loại hình tuyên truyền khác, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
- Xây dựng diễn đàn đối thoại tuyên truyền là kênh thông tin đa phương tiện nhằm tuyên truyền, phổ biến những quan điểm đúng đắn các chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
2.2. Giải pháp:
- Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020 phải được xây dựng phù hợp với các quy định của nhà nước và Ủy ban Dân tộc về quy hoạch, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2017-2020.
- Phần mềm hệ thống được xây dựng tuân thủ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ƯDCNTT trong cơ quan nhà nước.
3. Kinh phí và cơ chế tài chính
3.1. Nguồn kinh phí thực hiện đề án: Ngân sách nhà nước.
3.2. Cơ chế tài chính:
- Kinh phí thực hiện đề án từ nguồn chi không thường xuyên của ngân sách nhà nước hàng năm giao cho Ủy ban Dân tộc.
- Khái toán kinh phí: Theo biểu đính kèm.
4. Tổ chức thực hiện
Giao Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đề án theo các quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC(10);
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng
 
 
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2017-2020”
(Kèm theo Quyết định số 647/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 

STT
Nội dung
Kinh phí trước thuế (VNĐ)
Kinh phí sau thuế (VNĐ)
I
Năm 2017
7.250.000.000
7.275.000.000
1
Xây dựng công cụ thu thập, phân loại các các nội dung trên internet có liên quan tới chủ đề dân tộc
4.500.000.000
4.500.000.000
2
Xây dựng công cụ số hóa các văn bản, dữ liệu liên quan tới công tác dân tộc
2.500.000.000
2.500.000.000
3
Cập nhật các nội dung, thông tin
250.000.000
275.000.000
II
Năm 2018
5.500.000.000
5.800.000.000
1
Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến
2.500.000.000
2.500.000.000
2
Cập nhật các nội dung, thông tin
1.500.000.000
1.650.000.000
3
Chi phí thuê thiết bị
1.000.000.000
1.100.000.000
4
Đào tạo, tập huấn vận hành và các chi phí khác
500.000.000
550.000.000
III
Năm 2019
14.000.000.000
15.150.000.000
1
Xây dựng phần mềm quản lý khảo sát số liệu nhằm thăm dò ý kiến trực tuyến trong vấn đề Dân tộc
2.500.000.000
2.500.000.000
2
Tổ chức các hội thảo, truyền thông
1.500.000.000
1.650.000.000
3
Chi phí thuê thiết bị
1.000.000.000
1.100.000.000
4
Cập nhật, bổ sung thông tin; Cập nhật hệ thống thư viện các dữ liệu số các ấn phẩm, tài liệu số (hoặc điện tử), các video phóng sự tuyên truyền...
8.500.000.000
9.350.000.000
5
Đào tạo, tập huấn vận hành và các chi phí khác
500.000.000
550.000.000
IV
Năm 2020
3.200.000.000
3.120.000.000
1
Kênh truyền thông đa phương tiện trực tuyến về lĩnh vực Dân tộc
2.000.000.000
2.000.000.000
2
Chi phí thuê thiết bị và các chi phí khác
1.200.000.000
1.120.000.000
 
TỔNG CỘNG
 
31.345.000.000
 
 

thuộc tính Quyết định 647/QĐ-UBDT

Quyết định 647/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc giai đoạn 2017-2020"
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:647/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Hùng
Ngày ban hành:06/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 647/QĐ-UBDT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tài chính-Ngân hàng , Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách

Vui lòng đợi