Quyết định 4524/QĐ-BNN-QLDN 2017 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 98

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
Số: 4524/QĐ-BNN-QLDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 98/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch & Đầu tư;
- Bộ Thông tin & Truyền thông;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, QLDN (45b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn
 
 
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 98/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4524/QĐ-BNN-QLDN ngày 03/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
Ngày 03/10/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
2. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển và thu hút đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân vào sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, trở thành một động lực quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
3. Phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong tổ chức thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.
II. MỤC TIÊU
1. Hoàn thiện thể chế và thực thi cơ chế chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tư nhân ngành nông nghiệp, phấn đấu giai đoạn 2017-2020 mỗi năm tăng thêm khoảng 10% số lượng doanh nghiệp tư nhân đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó doanh nghiệp có đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp chiếm khoảng 35%.
2. Hoàn thành việc xây dựng và tổ chức thực thi có hiệu quả chính sách khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia hợp tác, liên kết, phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
3. Trong năm 2017 hoàn thành việc chuẩn hóa thủ tục hành chính của ngành có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, cắt giảm và sửa đổi tối thiểu 1/3 số lượng điều kiện đầu tư kinh doanh. Đến năm 2020 hầu hết các dịch vụ hành chính công có tần suất và số lượng hồ sơ giải quyết lớn/năm thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ đặt ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau đây:
1. Thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền, phổ biến quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
2. Tiếp tc triển khai thực hiện có hiu quả các nghquyết của Chính phủ theo Kế hoạch hành động đã được ban hành
- Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;
- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;
- Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020;
- Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
3. Bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh
- Rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ và sửa đổi ít nhất 1/3 các điều kiện đầu tư kinh doanh ngành nông nghiệp;
- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;
- Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với các Hiệp hội ngành hàng nông sản và cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp;
- Tiếp tục rà soát để cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí;
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thành Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách mới sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành;
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2 của Bộ đúng tiến độ và có hiệu quả.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Kế hoạch hành động này chỉ đạo quyết liệt và triển khai kịp thời các nội dung nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo.
2. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện định kỳ báo cáo về Bộ (qua Vụ Quản lý doanh nghiệp) hàng năm (từ ngày 10/12 đến trước ngày 15/12) để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo nêu rõ tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ chưa hoàn thành, những khó khăn và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện.
3. Giao Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch và Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017của Chính phủ./.
 
 
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 98/NQ-CP NGÀY 03/10/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4524/QĐ-BNN-QLDN ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 

TT
NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Thời gian
I
THỐNG NHẤT NHẬN THỨC, TƯ TƯỞNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN
1
Tuyên truyền, phổ biến quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 10-NQ/TW Khóa XII ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đảng ủy Bộ
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo Kế hoạch số 45-CTr/ĐUB ngày 07/8/2017 của Đảng ủy Bộ NN và Phát triển nông thôn
Quý IV/2017
II
TIẾP TỤC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ
2
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Vụ Quản lý doanh nghiệp
Các cơ quan, đơn vị liên quan theo Quyết định số 737/QĐ-BNN-QLDN ngày 14/3/2017
Hàng năm
3
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;
Vụ Quản lý doanh nghiệp
Các cơ quan, đơn vị liên quan theo Quyết định số 2484/QĐ-BNN-QLDN ngày 20/6/2016
Hàng năm
4
Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
Vụ Kế hoạch
Các cơ quan, đơn vị liên quan theo Quyết định số 3640/QĐ-BNN-KH ngày 05/9/2016
Hàng năm
5
Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
Vụ Kế hoạch
Các cơ quan, đơn vị liên quan theo Quyết định số 654/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2017
Hàng năm
III
BÃI BỎ CÁC RÀO CẢN, QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÔNG CẦN THIẾT VÀ BẤT HỢP LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ THÚC ĐẨY CẠNH TRANH LÀNH MẠNH
6
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Vụ Pháp chế
Các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực
Quý IV/2017
7
Hoàn thành việc bãi bỏ và sửa đổi ít nhất 1/3 các điều kiện đầu tư kinh doanh ngành nông nghiệp
Vụ Pháp chế
Các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực
Quý IV/2017
8
Tiếp tục thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
Vụ Tổ chức cán bộ
Các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực
2016-2020
9
Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với các Hiệp hội ngành hàng nông sản và cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp
Vụ Quản lý doanh nghiệp
VCCI, Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo lĩnh vực
Hàng năm
10
Rà soát để cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí
- Văn phòng Bộ
- Vụ Pháp chế
Các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực
Quý IV/2017
IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
11
Đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm
Vụ Quản lý doanh nghiệp
Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch
Hàng năm
12
Tổng hợp ý kiến đánh giá của người dân và doanh nghiệp đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Vụ Quản lý doanh nghiệp
Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế
Hàng năm

thuộc tính Quyết định 4524/QĐ-BNN-QLDN

Quyết định 4524/QĐ-BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4524/QĐ-BNN-QLDNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Công Tuấn
Ngày ban hành:03/11/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi