Quyết định 5875/QĐ-BGDĐT 2016 kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Số: 5875/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Bình đẳng giới năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- TW Hội LHPN Việt Nam (để phối hợp);
- Ủy ban QGVSTBPNVN (để biết);
- TW Hội Khuyến học Việt Nam (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng;
- Các Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT
(để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLCSGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 
KẾ HOẠCH
TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5875/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
 
Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 có hiệu lực ngày 01/01/2007, quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới. Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới đã góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, nâng cao vị thế và phát huy vai trò của phụ nữ, đảm bảo quyền con người, quyền công dân và an sinh xã hội. Trong quá trình triển khai thực hiện, Luật Bình đẳng giới đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc nhất định trong một số quy định của Luật và trong công tác tổ chức thực hiện.
Để đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới, Bộ GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực được phân công, chi tiết cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
- Tổng kết, đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện và tác động của việc thi hành Luật Bình đẳng giới, các văn bản hướng dẫn Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: Những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân xuất phát từ việc thực hiện các quy định và tổ chức thực hiện Luật Bình đẳng giới;
- Đánh giá sự phù hợp và đồng bộ của Luật Bình đẳng giới với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan;
- Đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế là cơ sở để tham gia với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thiện hệ thống thực thi chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
1.2. Yêu cầu
- Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện tại các Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT; bảo đảm đúng nội dung, mục đích và tiến độ đề ra; bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả;
- Đánh giá đúng tình hình 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành, những kết quả, thành tích đã đạt được, các mặt hạn chế. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, triển khai các quy định của Luật Bình đẳng giới trong lĩnh vực của cơ quan, đơn vị;
- Kết quả tổng kết phải có sự tham khảo ý kiến đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị.
2.Phạm vi và các hoạt động tổng kết
2.1. Phạm vi
Đánh giá công tác triển khai thi hành và tác động của các quy định Luật Bình đẳng giới, các văn bản hướng dẫn Luật được thực hiện tại các Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT.
2.2. Hoạt động tổng kết
- Căn cứ quy định của Luật Bình đẳng giới, các Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, khảo sát và điều tra việc thực hiện Luật Bình đẳng giới tại một số đơn vị làm căn cứ thực tiễn cho việc tổng kết.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện triển khai xây dựng Báo cáo tổng hợp và tổ chức hoạt động tổng kết toàn ngành 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.
3.Nội dung tổng kết
- Tổng kết tình hình triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau: việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai; tình hình quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới.
- Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách, trong đó tập trung vào các nội dung sau: các quy định, hướng dẫn triển khai và thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới của từng lĩnh vực; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình giáo dục trong nhà trường; nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới; thống kê các số liệu liên quan tới lĩnh vực bình đẳng giới.
- Những hạn chế, vướng mắc khi thực hiện Luật Bình đẳng giới đồng thời phân tích rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, vướng mắc; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực hiện bình đẳng giới cần được điều chỉnh.
- Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới.
4. Tổ chức thực hiện
- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT có liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch.
- Vụ Kế hoạch Tài chính: Tham mưu nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.
- Các Sở GD&ĐT, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT: xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới.
5. Kinh phí
Kinh phí thực hiện tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới được bố trí từ nguồn kinh phí của Bộ, các Sở GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT theo quy định tại Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ./.
 
 
 

thuộc tính Quyết định 5875/QĐ-BGDĐT

Quyết định 5875/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5875/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành:14/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 14/12/2016 kèm theo Quyết định sô 5875/QĐ-BGDĐT, nhằm đề xuất giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế là cơ sở để tham gia với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về các biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thiện hệ thống thực thi chính sách pháp luật về bình đẳng giới.
Nội dung tổng kết tập trung vào việc ban hành chương trình, kế hoạch triển khai; tình hình quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện về bình đẳng giới; những hạn chế, vướng mắc khi thực hiện Luật, đồng thời phân tích rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, vướng mắc; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực hiện bình đẳng giới cần được điều chỉnh; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định5875/QĐ-BGDĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi