Quyết định 514/QĐ-TTg 2020 xuất gạo hỗ trợ tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk để cứu đói

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 514/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh: Đắk Nông và Đắk Lắk để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1187/LĐTBXH-BTXH ngày 06 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài chính tại văn bản số 3500/BTC-NSNN ngày 26 tháng 3 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.162,08 tấn gạo (Một nghìn một trăm sáu mươi hai tấn không trăm tám mươi kilogam) từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Đắk Nông và Đắk Lắk để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020, cụ thể:

- Tỉnh Đắk Nông: 326,340 tấn.

- Tỉnh Đắk Lắk: 835,740 tấn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Nông và Đắk Lắk tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Nông và Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH(3). 6

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực