Quyết định 320/QĐ-UBDT 2019 lựa chọn nhà thầu Đề án cấp đài cho vùng dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

---------

Số: 320/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch phân chia gói thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu
Đề án “Thí điểm cấp
radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng
đặc biệt khó khăn, biên giới”

----------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBDT ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBDT ngày 13/6/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Ban hành tiêu chí kỹ thuật Radio theo đề án “Thí điểm cấp Radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”; Công văn số 1720/TNVN-KHTC ngày 29/5/2018 của Đài tiếng nói Việt Nam về việc xác định tiêu chí kỹ thuật máy thu thanh cung cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

Căn cứ Công văn số 10953/BTC-HCSN ngày 10/9/2018 của Bộ Tài chính về việc cấp bổ sung kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 664/QĐ-UBDT ngày 02/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 của Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 738/QĐ-UBDT ngày 11/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Quyết định 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án “Thí điểm cấp radio cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”;

Căn cứ Tờ trình số 140/TTr-VP ngày 22/5/2019 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt Kế hoạch phân chia gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”, Báo cáo thẩm định số 169/BC-KHTC, ngày 23/5/2019 của Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc Thẩm định Kế hoạch phân chia gói thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phân chia gói thầu và thực hiện lựa chọn nhà thầu Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà thầu, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; ký hợp đồng, tổ chức nghiệm thu, bàn giao radio đảm bảo đúng quy cách, số lượng, chất lượng (theo tiêu chí kỹ thuật tại Công văn số 1720/TNVN-KHTC ngày 29/5/2018 của Đài Tiếng nói Việt Nam); thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng theo đúng các qui định hiện hành của nhà nước.
Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi các hoạt động đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
Vụ Tuyên truyền chủ trì, phối hợp vói Đài tiếng nói Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan, lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm sau khi thực hiện đề án, trình Bộ trưởng, Chú nhiệm Ủy ban phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưỏng Vụ Tuyên truyền và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn;

- TT, PCN Lê Sơn Hải;

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh;

- Cổng TTĐT UBDT;

- Lưu: VT, KHTC (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Chiến

PHỤ LỤC

PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH PHÂN CHIA GÓI THẦU VÀ THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo quyết định số 320/QĐ-UBDT, ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc)

 

STT

Tên hàng hóa

 

 

Giá dự toán các gói thầu (đồng)

 

 

Nguồn

Hình thức lựa chọn nhà

thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại

hợp

đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thuê Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu Gói thầu Sản xuất, vận chuyển và bàn giao radio (theo tiêu chí kỹ thuật tại Công văn số 1720/TCVN-KHTC ngày 29/5/2018 của Đài tiếng nói Việt Nam) cho đối tượng thụ hưởng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

 

 

 

50.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

1 giai đoạn 1 túi Hồ sơ

Quý

11/2019

Trọn

gói

20 ngày

2

Gói thầu số 02: Thuê Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu Gói thầu Sản xuất, vận chuyển và bàn giao radio (theo tiêu chí kỹ thuật tại Công văn số 1720/TCVN-KHTC ngày 29/5/2018 của Đài tiếng nói Việt Nam) cho đối tượng thụ hưởng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

33.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

1 giai đoạn 1 túi Hồ sơ

Quý

II/2019

Trọn

gói

10 ngày

3

Gói thầu số 03: Sản xuất, vận chuyển và bàn giao radio (theo tiêu chí kỹ thuật tại Công văn số 1720/TCVN-KHTC ngày 29/5/2018 của Đài tiếng nói Việt Nam) cho đối tượng thụ hưởng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

 

 

66.228.770.000

NSNN

Đấu thầu rộng rãi

1 giai đoạn 2 túi Hồ sơ

Quý

II,III,IV /2019

Trọn

gói

90 ngày

 4

Gói thầu số 04: Thuê Tư vấn đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu Sản xuất, vận chuyển và bàn giao radio (theo tiêu chí kỹ thuật tại Công văn số 1720/TCVN-KHTC ngày 29/5/2018 của Đài tiếng nói Việt Nam) cho đối tượng thụ hưởng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

 

 

 

 

50.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

1 giai đoạn 1 túi Hồ sơ

Quý

II, III/2019

Trọn

gói

20 ngày

5

Gói thầu số 05: Thuê Tư vấn thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sản xuất, vận chuyển và bàn giao radio (theo tiêu chí kỹ thuật tại Công văn số 1720/TCVN-KHTC ngày 29/5/2018 của Đài tiếng nói Việt Nam) cho đối tượng thụ hưởng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

33.000.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

1 giai đoạn 1 túi Hồ sơ

Quý

II, III, IV/2019

Trọn

gói

15 ngày

 

Tổng giá trị

66.394.770.000 (Sáu mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi tư triệu bẩy trăm bẩy mươi nghìn đồng)

 

*/ Ghi chú: Giá thanh toán gói thầu số 1,2,4,5 được tính theo tỷ lệ % trên Giá trúng thầu của gói thầu số 3(Quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 258/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 02 dự án Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2019

Quyết định 258/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 02 dự án "Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2019

Tài chính-Ngân hàng, Đấu thầu-Cạnh tranh

×
×
×
Vui lòng đợi