Quyết định 45/QĐ-BCĐDTTS 2020 Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2020

----------------

Số: 45/QĐ-BCĐDTTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc
các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

-------------------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

ĐẠI BIẾU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2020

 

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BCĐDTTS ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh,

TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, BCĐDTTS (3b). Phg

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC
Trương Hòa Bình

 

 

 
 
 

BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ

VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2020

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-BCĐDTTS, ngày 14 tháng 01 năm 2020)

--------------------------

 

I. Mục đích

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; đồng thời đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2009-2019; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và định hướng đến năm 2030;

Đại hội là ngày hội tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiểu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2009-2019; là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niêm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng;

Kế hoạch chỉ đạo Đại hội nhằm cụ thể hóa các nội dung tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08/05/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam và Quyết định 1062/QĐ-TTg ngày 22/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

II. Yêu cầu

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, các Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo kế hoạch được duyệt và tiến độ quy định.

III. Nội dung chủ yếu của Đại hội

- Tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố Hà Nội;

- Gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Phiên trù bị Đại hội: Bầu Đoàn Chủ tịch và thông qua Chương trình Đại hội chính thức.

- Đại hội chính thức:

+ Báo cáo chính trị của Đại hội: Báo cáo đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2009-2019 và kết quả thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ nhất năm 2010;

+ Các báo cáo điển hình của tập thể, cá nhân tiểu biểu về các lĩnh vực tại Đại hội và các đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển vùng dân tộc và miền núi giai đoạn tiếp theo;

+ Phát biểu chỉ đạo Đại hội của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

+ Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào yêu nước vùng đồng bào dân tộc.

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, đối thoại, giao lưu trực tiếp với các đại biểu dự Đại hội.

- Tổ chức giao lưu trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng phóng sự tài liệu về tấm gương điển hình người dân tộc thiểu số để tuyên truyền trên báo, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các báo, đài địa phương trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội.

- Triển lãm, trưng bày tranh ảnh, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các DTTS tại địa điểm tổ chức Đại hội.

- Tổ chức Đêm văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội với chủ đề "Tâm hồn Việt Nam hướng tới di sản văn hóa Thế giới":

- Xây dựng Kỷ yếu; sách, ảnh tuyên truyền về Đại hội và các DTTS Việt Nam;

- Họp báo trước và sau Đại hội: Cung cấp các thông tin phục vụ công tác truyền thông.

- Truyền hình trực tiếp Chương trình Đại hội trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và website của Ủy ban Dân tộc.

IV. Thời gian, địa điểm, khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

1. Thời gian: Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam dự kiến tổ chức trong 3 ngày: 17,18,19/4/2020.

- Ngày đầu tổ chức Lễ dâng hương tại Đền Hùng (Phú Thọ); thành phần Đoàn gọn nhẹ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn, gồm đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc và đại biểu đại diện cho 54 dân tộc.

- Đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoặc 01 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước gặp mặt 100 đại biểu tiểu biểu xuất sắc dự Đại hội toàn quốc (Thành phần tham dự: Đoàn dâng hương tại đền Hùng).

- Ngày thứ hai:

 *Buổi sáng: tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ (thành phần như Đoàn đi Lễ dâng hương tại Đền Hùng) và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phần gồm toàn thể đại biểu chính thức dự Đại hội).

* Buồi chiều: Họp phiên trù bị (Có kịch bản riêng).

- Ngày thứ ba: Đại hội chính thức (Có kịch bản riêng).

 *Buổi tối: Tổ chức dạ hội văn nghệ chào mừng thành công Đại hội.

2. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

V. Qui mô, cơ cấu, số lượng đại biểu, số lượng người phục vụ, quà tặng, địa điểm ăn nghỉ

1. Quy mô Đại hội

Đại hội với quy mô toàn quốc gồm các đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trong phạm vi cả nước, thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; các vùng, miền, các tầng lớp nhân dân, các ngành nghề, trình độ, giới tính và lứa tuổi, được Đại hội cấp tỉnh và các Bộ, ban, ngành, doàn thể Trung ương chọn cử, biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc.

2. Số lượng Đại biểu

a) Đại biểu chính thức:

Tổng số đại biểu chính thức: 1.600 đại biểu.

- Đại biểu khối địa phương: 1.240 đại biểu.

- Khối cơ quan Trung ương: 360 đại biểu.

Trong đó:

+ Đại biểu do Bộ Quốc phòng lựa chọn (ưu tiên lựa chọn đại biểu là Bộ đội Biên phòng): 100 đại biểu

+ Đại biểu Bộ Công an lựa chọn (tru tiên lựa chọn đại biểu là người có uy tín do ngành Công an quản lý): 70 đại biểu

+ Đại biểu do các Bộ, Ban, ngành lựa chọn: 150 đại biểu.

+ Đại biểu do Bộ Ngoại giao lựa chọn: 10 đại biểu đại diện người dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài, lựa chọn những người có thành tích đặc biệt xuất sắc và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

+ Đại biểu Ủy ban Dân tộc mời: dự kiến 30 đại biểu.

Đại biểu chính thức dự Đại hội là người dân tộc thiểu số đại diện cho các dân tộc thiểu số của cả nước được chọn cử ở Đại hội hoặc Hội nghị Hiệp thương cấp tỉnh và Hội nghị bình xét, chọn cử ở các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

b) Đại biểu khách mời: Dự kiến 300 đại biểu.

- Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội không phải là đại biểu chính thức dự Đại hội;

- Đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng dân tộc thiểu số mời 01 đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh (không phải là đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc); Trường hoặc phó Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh (không phải là Đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc);

- Đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là người dân tộc thiểu số ở các địa phương gần Thủ đô Hà Nội;

- Đại biểu đại diện các tri thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nhân tiểu biểu người dân tộc thiểu số;

- Đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế và doàn ngoại giao tại Hà Nội (Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Ngoại giao thống nhất khách mời cụ thể);

- Đại biểu đại diện các đơn vị tài trợ (nếu có).

3. Cơ cấu: Đại biểu đại diện cho các thành phần dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; các ngành, lĩnh vực; lứa tuổi, giới tính, các tầng lớp nhân dân trong phạm vi toàn quốc.

4. Ban Tổ chức và phục vụ Đại hội: Dự kiến 200 người (gồm Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban, lễ tân, cán bộ an ninh, trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ, lái xe, y tế, phóng viên...).

5. Quà tặng, địa điểm ăn, nghỉ:

- Quà tặng cho các đại biểu dự Đại hội: Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị quà tặng cho các đại biểu theo quy định.

- Địa điểm ăn, nghỉ: Dự kiến tại Nhà khách Chính phủ số 37 Hùng Vương, Nhà khách số 8 Chu Văn An; Nhà khách La Thành; Khách sạn Quân đội (Army Hotel) số 1 Nguyễn Tri Phương.

VI. Phân công trách nhiệm

Thực hiện theo phụ lục kế hoạch chi tiết kèm theo.

VII. Chương trình, các nội dung hoạt động trong Đại hội trù bị và Đại hội chính thức

1. Đại hội trù bị (Có Kịch bản riêng):

Nội dung chính trong Đại hội trù bị:

- Cử Đoàn Chủ tịch (dự kiến khoảng 80-100 đại biểu đại diện cho 54 dân tộc với cơ cấu, thành phần hợp lý về lứa tuổi, ngành nghề, trình độ, giới tính);

- Cử Đoàn Thư ký (dự kiến 11 đại biểu);

- Thông qua Chương trình Nghị sự.

2. Đại hội chính thức (Có Kịch bản riêng):

Nội dung chính trong Đại hội chính thức:

- Đoàn Thanh niên đại diện các dân tộc Việt Nam chúc mừng Đại hội

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;

- Trình bày diễn văn khai mạc;

- Trình bày Báo cáo chính trị Đại hội;

- Phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước;

- Báo cáo tham luận của các đại biểu;

- Chương trình Tuyên dương khen thưởng;

- Thông qua Quyết tâm thư;

- Bế mạc Đại hội;

- Đêm văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội với Chủ đề "Tâm hồn Việt Nam hướng tới di sản văn hóa Thế giới".

VIII. Nội dung hoạt động sau Đại hội

- Họp báo Thông báo kết quả Đại hội;

- Biên tập, hoàn thiện, ban hành kỷ yếu Đại hội;

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc kết thúc chậm nhất 10 ngày.

- Quyết toán kinh phí.

IX. Kinh phí Đại hội

- Nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo, theo kế hoạch được duyệt;

- Tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân (nếu có).

- Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán tổ chức Đại hội và các hoạt động phục vụ Đại hội. Bộ Tài chính thẩm định dự toán Đại hội và phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Đại hội và các hoạt động phục vụ Đại hội; hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Đại hội.

X. Tổ chức thực hiện

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu Ban giúp việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 44/QĐ-BCĐDTTS ngày 14 tháng 01 năm 2020 về phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, Quyết định số 05/QĐ-BCĐ ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 của Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam và các nội dung của Kế hoạch này.

Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội phân công phối hợp và chủ động với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam theo các nhiệm vụ đã được phân công.

Giao Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội điều hành, chỉ đạo các tiểu ban thực hiện theo Kế hoạch này, đảm bảo sự thành công Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời Trưởng ban và Ban chỉ đạo để giải quyết./.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC
Trương Hòa Bình

 

 

 

 
 
 

PHỤ LỤC

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

(ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-BCĐDTTS ngày 14 tháng 01 năm 2020

Của ban chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020)

 

TT

Nội dung công việc

Người chỉ đạo

Tiểu ban và Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian

hoàn thành

1

2

3

4

5

6

A

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRƯỚC 30/3

I

Công tác Tổ chức - Nội dung: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chỉ đạo chung

1.

Xây dựng phương án nhân sự Đại hội, tổng hợp, kiểm tra, rà soát, thẩm định danh sách Đại biểu

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- VPCP

- VPTW

- Bộ Ngoại giao

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

Trình duyệt trước 29/2/2020

2.

Xây dựng kế hoạch chi tiết Lễ dâng hương tại Đền Hùng (thành phần tham gia gồm đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội và đại biểu đại diện cho 54 dân tộc 100 người).

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

- Bộ Quốc phòng

- UBND TP.Phú Thọ

Trình duyệt trước 29/2/2020

3.

Xây dựng kế hoạch chi tiết Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố Hà Nội (thành phần tham dự: Đoàn dâng hương tại Đền Hùng)

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Y tế

- UBND TP.Hà Nội

Trình duyệt trước 29/2/2020

4.

Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phần gồm toàn thể đại biểu chính thức dự Đại hội)

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Y tế

- UBND TP. Hà Nội

Trình duyệt trước 29/2/2020

5.

Xây dựng Chương trình gặp mặt của đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp mặt 100 đại biểu tiểu biểu xuất sắc dự Đại hội toàn quốc (Thành phần tham dự: Đoàn dâng hương tại Đền Hùng)

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

Trình duyệt trước 29/2/2020

6.

Xây dựng Chương trình Đại hội trù bị

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

-VPCP

- Các Tiểu ban

Trình duyệt trước 29/2/2020

7.

Xây dựng Chương trình Đại hội chính thức

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- VPCP

- Các Tiểu ban

Trình duyệt trước 29/2/2020

8.

Xây dựng Đề cương Báo cáo Chính trị của Đại hội

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

Trình duyệt trước 15/2/2020

9.

Tổng hợp báo cáo điển hình, lựa chọn 3 đến 5 báo cáo điển hình để báo cáo tại Đại hội

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- Tiểu ban Tổ chức -

Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Ủy ban Dân tộc

- VPCP

- Các địa phương

Trình duyệt trước 29/2/2020

10.

Xây dựng Báo cáo Chính trị của Đại hội

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

Trình duyệt trước 29/2/2020

11.

Dự thảo Bài phát biểu khai mạc, bế mạc, quyết tâm thư; bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Đại hội

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung - VPCP

- Ủy ban Dân tộc Văn phòng TW

Trình duyệt trước

29/2/2020

12.

Xây dựng nội dung chương trình, kịch bản tổng thể tổ chức Đại hội toàn quốc

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Các Tiểu ban

Trình duyệt trước 29/2/2020

13.

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội toàn quốc

- PTTg Trương Hòa Bình chỉ đạo

- TT Ban Chỉ đạo

- Ban Tổ chức

- Ủy ban Dân tộc

- VPCP

- Các Tiểu ban

Trước ngày 20/3/2020

II

Công tác Tuyên truyền và Khánh tiết: Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chỉ đạo chung

14.

Xây dựng Đề cương sản xuất phim tài liệu về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam chiếu tại Đại hội (thời lượng 30 phút)

- TT Trịnh Thị Thủy

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ VH-TT & DL

- Ủy ban Dân tộc

- đài THVN

Trình duyệt trước 15/2/2020

15.

Xây dựng Đề cương chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, trang tin điện tử... tuyên truyền về Đại hội

- TT Hoàng Vĩnh Bảo

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ TT&TT

- Ban Tuyên giáo TW

- Ủy ban Dân tộc

- Thông tấn xã VN

- Các cơ quan báo chí

Trình duyệt trước 15/2/2020

16.

Xây dựng Đề cương phóng sự truyền hình về các dân tộc Việt Nam (20 tập, thời lượng 20 phút/tập) trên các kênh truyền hình và Website của UBDT

- PTGĐ Lê Ngọc Quang

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Đài THVN

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ TT&TT

Trình duyệt trước 15/2/2020

17.

Xây dựng kế hoạch Triển lãm, trưng bày tranh ảnh, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc săc của các DTTS tại địa điểm tổ chức Đại hội

- PTGĐ Vũ Việt Trang

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Thông tấn xã Việt Nam

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ TT&TT

Trình duyệt trước 15/2/2020

18.

Xây dựng Kế hoạch Họp báo trước và sau Đại hội

- TT Hoàng Vĩnh Bảo

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ TT&TT

- Ban Tuyên giáo TW

- VPCP

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 29/2/2020

19.

Chuẩn bị nội dung và kế hoạch trang trí khánh tiết: lôgô, panô, tranh ảnh, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, ma két trang trí hội trường, các địa điểm diễn ra các hoạt động bên lề Đại hội tại TTHNQG

- TT Trịnh Thị Thủy

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ VH-TT & DL

- UBND TP. Hà Nội

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 29/2/2020

20.

Chuẩn bị nội dung và kế hoạch trang trí khánh tiết: lôgô, panô, tranh ảnh, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên các đường phố của TP.Hà Nội

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- UBND TP. Hà Nội

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 29/2/2020

21.

Xây dựng Chương trình chụp ảnh lưu niệm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các Đoàn đại biểu; chụp ảnh làm kỷ yếu, xây dựng tư liệu Đại hội

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Ủy ban Dân tộc

- Thông tấn xã VN

- Các đoàn đại biểu

- Các cơ quan liên quan

Trình duyệt trước 30/3/2020

22.

Xây dựng Đề cương Chương trình tường thuật trực tiếp Đại hội toàn quốc phát trên Đài Truyền hình

- PTGĐ Lê Ngọc Quang

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Đài TH Việt Nam

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 30/3/2020

23.

Xây dựng Đề cương Chương trình tường thuật trực tiếp Đại hội toàn quốc phát trên Đài tiếng nói VN

- PTGĐ Trần Mạnh Hùng

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Đài Tiếng nói VN

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 30/3/2020

24.

Tổ chức sản xuất phim tài liệu về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam chiếu tại Đại hội (thời lượng 30 phút) và phát trên Website của UBDT

- TT Trịnh Thị Thủy

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ VH-TT&DL

- Ủy ban Dân tộc

Hoàn thành trước

30/3/2020

25.

Duyệt phim tài liệu về cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam chiếu tại Đại hội (thời lượng 30 phút)

- TT Trịnh Thị Thủy

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- BTC ĐH

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ TT&TT

- Ủy ban Dân tộc

Hoàn thành trước 10/4/2020

26.

Tổ chức xây dựng và phát sóng

Phóng sự truyền hình về các dân tộc Việt Nam (20 tập, thời lượng 20 phút/tập) trên các kênh truyền hình và Websile của UBDT

- PTGĐ Lê Ngọc Quang

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban tuyên truyền - Khánh tiết

- Đài THVN

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ TT&TT

Hoàn thành trước 10/4/2020

27.

Xây dựng kịch bản tổ chức "Con

đường văn hóa" dẫn đại biểu từ ngoài cổng vào trung tâm tổ chức Hội nghị

- TT Trịnh Thị Thủy

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ VH-TT&DL

- Ủy ban Dân tộc

Hoàn thành trước 30/3/2020

28.

Xây dựng kịch bản tổ chức Đêm văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội với Chủ đề "Tâm hồn Việt Nam hướng tới di sản văn hóa Thế giới"

- TT Trịnh Thị Thủy

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP. Hà Nội

- Bộ Công an

- Ủy ban Dân tộc

- Các địa phương

Trình duyệt trước 30/3/2020

29.

Xây dựng kịch bản chi tiết

Chương trình đoàn thanh niên DTTS chào mừng Đại hội và tặng quà đại biểu khách mời

- TT Trịnh Thị Thủy

- PCT Nguyễn Văn Sửu

- Tiểu ban tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP Hà Nội

- Bộ GD& ĐT

- Ủy ban Dân tộc

- TW Đoàn TN cs HCM

Trình duyệt trước 30/3/2020

III.

Công tác Hậu cần - Lễ tân: TT, PCN Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn chỉ đạo chung

30.

Xây dựng Tổng Dự toán kinh phí phục vụ Đại hội

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân

- Ủy ban Dân tộc

- Các Tiểu ban

- Bộ Tài chính

- Các cơ quan, đơn vị liên quan

Trình duyệt trước 10/2/2020

31.

Thẩm định và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Đại hội

- TT Trần Văn Hiếu

- Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân

- Bộ Tài chính

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước 10/2/2020

32.

Xây dựng Kế hoạch chi tiết:

- Đón tiếp đại biểu

- Hội trường tổ chức Đại hội và các hoạt động bên lề Đại hội.

- Bố trí địa điểm ăn, nghỉ

- Bố trí phương tiện đưa đón đại biểu trong suốt thời gian Đại hội

- Bố trí nhân lực phục vụ Đại hội

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an -Bộ Y tế

- UBND TP. Hà Nội

- UBND TP. Phú Thọ

Trình duyệt trước 29/2/2020

33.

Xây dựng phương án các đoàn về dự Đại hội nếu có nhu cầu đi thăm quan liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội.

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Tiểu ban Hậu cần – Lễ tân

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

Trình duyệt trước 29/2/2020

34.

Thiết kế, đặt sản xuất và nghiệm thu, tiếp nhận quà tặng đại biểu khách mời (dự kiến một chiếc khăn mang biểu tượng 3 miền)

TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân

- Ủy ban Dân tộc

 

Hoàn thành trước 10/4/2020

35.

Đặt sản xuất và nghiệm thu, tiếp nhận quà tặng của Đại hội

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Tiểu ban Hậu cần – Lễ tân

- Ủy ban Dân tộc

 

Hoàn thành trước 10/4/2020

36.

Đặt sản xuất phù hiệu Đại hội và hoa cài ngực của Đại biểu

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

Hoàn thành trước 10/4/2020

IV.

Công tác Thị đua - Khen thưởng: TT Bộ Nội vụ Trần Thị Hà chỉ đạo chung

37.

Hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại Đại hội

- TT Trần Thị Hà

- Tiểu ban Thị đua - Khen thưởng

- Bộ Nội vụ

- Ủy ban Dân tộc

Các Bộ ngành liên quan: Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT, Bộ TB&XH, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Trình duyệt trước

20/01/2020

38.

Tổng hợp, thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền xét duyệt các hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân tại Đại hội

- TT Trần Thị Hà

- Tiểu ban Thị đua - Khen thưởng

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ Nội vụ

Hoàn thành trước 29/2/2020

39.

Xây dựng chương trình Lễ trao tặng các hình thức khen thưởng tại Đại hội.

- TT Trần Thị Hà

- Tiểu ban Thi đua - Khen thưởng

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ Nội vụ

Trình duyệt trước 25/3/2020

V.

Công tác An ninh - Y tế: Lương Tam Quang chỉ đạo chung

40.

Xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo giao thông, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho hoạt động trước, trong và sau Đại hội

- TT Lương Tam Quang

- TT, PCN Y Thông

- Tiểu ban An Ninh – Y tế

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Ngoại giao

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

- UBND TP. Phú Thọ

-UBND các tỉnh liên quan

Trình duyệt trước 29/2/2020

41.

Xây dựng kế hoạch chi tiết đảm

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế cho đại biểu tham dự Đại hội

- Lãnh đạo Bộ Y tế

- TT, PCN Y Thông

- Tiểu ban An Ninh - Y tế

- Bộ Y tế

- Ủy ban Dân tộc

Trình duyệt trước

29/2/2020

B

CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TỪ 01/3 ĐẾN SÁNG 18/4/2020

 

I.

Công tác Tổ chức - Nội dung: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chỉ đạo chung

42.

Rà soát, hoàn thiện Báo cáo Chính trị của Đại hội

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- Tiểu ban tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

Trước ngày 10/3/2020

43.

Rà soát, hoàn thiện báo cáo điển hình, lựa chọn 3 đến 5 báo cáo điển hình để báo cáo tại Đại hội

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- Tiểu ban tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Ủy ban Dân tộc

- VPCP

- Các địa phương

Trước ngày 10/3/2020

44.

Rà soát, hoàn thiện dự thảo Bài phát biểu khai mạc, bế mạc, quyết tâm thư; bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Đại hội

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- PCN VPCP Nguyễn Sỹ Hiệp

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- VPCP

- Ủy ban Dân tộc

- Văn phòng TW

Trước ngày 10/3/2020

45.

Tổ chức Họp báo trước Đại hội

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ TT&TT

- VPCP

Trước ngày 10/4/2020

46.

Tổ chức Lễ dâng hương Đền Hùng (do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn, gồm đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc và đại biểu đại diện cho 54 dân tộc - đoàn 100 người)

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

- UBND TP. Phú Thọ

Sáng ngày 18/4/2020

47.

Tổ chức Chương trình gặp mặt các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện các đại biểu tiểu biểu xuất sắc dự Đại hội (Thành phần tham dự: Đoàn đi dâng hương tại Đền Hùng).

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- BCĐ Đại hội

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- VPTW

- VPCP

Sáng ngày 18/4/2020

48.

Tổ chức Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố Hà Nội (Thành phần tham dự: Đoàn đi dâng hương tại Đền Hùng).

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP.Hà Nội

Sáng ngày 18/4/2020

49.

Tổ chức viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (thành phần gồm toàn thể đại biểu chính thức dự Đại hội).

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Y tế

- UBND TP.Hà Nội

Sáng

18/4/2020

II.

Công tác An ninh - y tế: TT Lương Tam Quang chỉ đạo chung

50.

Thực hiện công tác đảm bảo giao thông, an ninh chính trị trật tự và an toàn tuyệt đối cho các hoạt động trước, trong thời gian diễn ra Đại hội và các công việc của Tiểu ban An ninh - Y tế

- TT Lương Tam Quang

- Tiểu ban An ninh – Y tế

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Ngoại giao

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

- UBND T. Phú Thọ

Từ

15/4/2020 đến Bế mạc Đại hội

III.

Công tác Tuyên truyền và Khánh tiết: TT, PCN Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh chỉ đạo chung

51.

Trang trí Hội trường và các điểm diễn ra các hoạt động bên lề Đại hội tại TTHNQG Mỹ Đình

- TT Trịnh Thị Thủy

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP.Hà Nội

Từ ngày 10- 19/4/2020

52.

Tổ chức triển lãm, trưng bày tranh ảnh, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của các DTTS tại nơi tổ chức Đại hội

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- PTGĐ Vũ Việt Trang

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Ủy ban Dân tộc

- Thông tấn xã Việt Nam

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP. Hà Nội

Từ ngày 10- 19/4/2020

53.

Duyệt chương trình tổ chức "Con đường văn hóa" dẫn đại biểu từ ngoài cổng vào trung tâm tổ chức Hội nghị

- TT Trịnh Thị Thủy

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ VH-TT&DL

- Ủy ban Dân tộc

- UBND TP. Hà Nội

Trước ngày 15/4/2020

54.

Trang trí lôgô, panô, tranh ảnh, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trên các đường phố, các địa điểm biểu diễn văn nghệ tại thành phố Hà Nội

- TT, PCN Hoàng Thị Hạnh

- PCT Nguyễn Văn Sửu

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- UBND TP.Hà Nội

- Ủy ban Dân tộc

Từ ngày 01/4- 19/4/2020

IV.

Công tác Hậu cần - Lễ tân: TT, PCN Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn chỉ đạo chung

55.

Bố trí Hội trường tổ chức Đại hội, các địa điểm diễn ra các hoạt động bên lề Đại hội

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Tiểu ban Hậu cần -

Lễ tân

- Ủy ban Dân tộc

 

 

- Bộ VH-TT&DL

- UBND TP.Hà Nội

Từ ngày 10/4-

19/4/2020

56.

Tổ chức Đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị; bố trí chỗ ăn, nghỉ và phương tiện đưa đón đại biểu

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ VH-TT&DL

- Bộ Công an

- Bộ Quốc phòng

- Bộ Ngoại giao

- UBND TP Hà Nội

Từ ngày 16/4-

19/4/2020

C

CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TỪ CHIỀU 18/4 ĐẾN 19/4/2020

57.

Đại hội trù bị

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức PTTg Trương Hòa Bình

- Ban Chỉ đạo, BTC

- Tiểu ban Tổ chức –Nội dung

- Các Tiểu ban                           Chiều

- Đại biểu chính thức                    18/4/2020

 

58.

Đại hội chính thức

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

- PTTg Trương Hòa Bình

- Ban Chỉ đạo, BTC

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Các Tiểu ban

- Đại biểu chính thức, đại biểu khách mời

Ngày

19/4/2020

59.

Tổ chức thực hiện Chương trình

đoàn thanh niên DTTS chào mừng Đại hội và tặng quà đại biểu khách mời

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

- Ban Chỉ đạo, BTC

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- UBND TP Hà Nội

- TW Đoàn TNCS HCM

- Các Tiểu ban

- Bộ GD& ĐT

- Ủy ban Dân tộc

- Đại biểu khách mời

Sáng ngày 19/4/2020

60.

Tổ chức "Con đường văn hóa" dẫn đại biểu từ ngoài cổng vào trung tâm tổ chức Đại hội

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

- Ban Chỉ đạo, BTC

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Bộ VH-TT&DL

- Các Tiểu ban

- Ủy ban Dân tộc

- Các đại biểu khách mời, đại biểu chính thức

Ngày

19/4/2020

61.

Tổ chức tiệc chiêu đãi Chúc mừng

thành công Đại hội tại địa điểm tổ chức Đại hội

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

- Ban Chỉ đạo, BTC

- Tiểu ban Hậu cần – Lễ tân

- Các Tiểu ban

- Ủy ban Dân tộc

- Toàn bộ đại biểu

Chiều ngày

19/4/2020

62.

Tổ chức Đêm văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội với Chủ đề "Tâm hồn Việt Nam hướng tới di sản văn hóa Thế giới"

- Ban Tổ chức

- Ban Chỉ đạo, BTC

- Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết

- Đại biểu chính thức, đại biểu khách mời

Đêm ngày 19/4/2020

D

CÁC CÔNG VIỆC SAU ĐẠI HỘI (TỪ 20/4 - THÁNG 8/2020)

63.

Tổ chức Họp báo thông báo kết quả Đại hội.

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ TT&TT

- VPCP

Sau Bế

mạc ĐH

64.

Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Đại hội (có chương trình cụ thể riêng)

- PTTg Trương Hòa Bình

- Ban Tổ chức

- Ủy ban Dân tộc

- Các Tiểu ban

- VPCP

Sau kết thúc ĐH

65.

Biên tập hoàn thiện, in ấn, ban hành Kỷ yếu Đại hội

- BT, CN Đỗ Văn Chiến

- TT, PCN Lê Sơn Hải

- Tiểu ban Tổ chức - Nội dung

- Ủy ban Dân tộc

- Các Tiểu ban

- VPCP

Sau kết

thúc ĐH

66.

Quyết toán kinh phí

- TT Trần Văn Hiếu

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân

- Bộ Tài chính

- Ủy ban Dân tộc

- Bộ, ngành liên quan

Sau kết

thúc ĐH

 
 

 

thuộc tính Quyết định 45/QĐ-BCĐDTTS

Quyết định 45/QĐ-BCĐDTTS của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020Số công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:45/QĐ-BCĐDTTSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
Ngày ban hành:14/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngày 14/01/2020, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 ban hành Quyết định 45/QĐ-BCĐDTTS về việc phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức trong 03 ngày: 17, 18, 19/4/2020. Ngày đầu tổ chức lễ dâng hương tại Đền Hùng (Phú Thọ); ngày thứ hai tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm và viến Chủ tich Hồ Chí Minh, buổi chiều họp phiên trù bị; ngày thứ ba tổ chức Đại hội chính thức, buổi tối tổ chức dạ hội văn nghệ chào mừng thành công Đại hội tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội như sau: 1.600 đại biểu chính thức, trong đó có 1.240 đại biểu khối địa phương là 360 đại biểu khối cơ quan Trung ương; dự kiến có 300 đại biểu khách mời là đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng dân tộc thiểu số, đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hung, Anh hùng lực lượng vũ trang…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 45/QĐ-BCĐDTTS tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 91/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Quyết định 91/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Chính sách

Vui lòng đợi