Quyết định 43/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 43/QĐ-BTC

Quyết định 43/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:43/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:16/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm ANQP vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 của BTC

Ngày 16/01/2023, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 43/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Vụ I cùng với Bộ Quốc phòng, các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ theo quy hoạch, hoàn thành đường tuần tra biên giới.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng Đông Nam Bộ; xây dựng thể chế, cơ chế điều phối, liên kết phát triển vùng. Vụ Ngân sách Nhà nước tổng hợp chung trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 43/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_______

Số: 43/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bo đm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chính ph về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảđảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 154/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 154/NQ-CP; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và nhng nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cn xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với tng công việc được giao.

Điều 3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả; đồng thời gửi Vụ Ngân sách nhà nước (trước ngày 05 tháng 12 hằng năm) để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP, các đơn vị báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Th trưng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NSNN (5b).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Đức Phớc

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 154/NQ-CP NGÀY 23/11/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BTC ngày 16/01/2023 của Bộ Tài chính)

 

STT

NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ THUỘC BTC CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ THUỘC BTC PHỐI HỢP

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

THỜI GIAN THỰC HIỆN, HOÀN THÀNH

1

Đ án phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hưng công nghiệp - đô thị - thương mại - dịch vụ gn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

UBND tỉnh
Tây Ninh

Vụ Chính sách thuế

Các đơn vị

có liên quan

Tham gia ý kiến với UBND tỉnh

Tây Ninh

Năm 2023

2

Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế ca khẩu trên địa bàn tnh Bình Phước

UBND tỉnh
Bình Phước

Vụ Chính sách thuế

Các đơn vị

có liên quan

Tham gia ý kiến với UBND tnh Bình Phước

Năm 2023

3

Điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng Đông Nam Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ NSNN tổng hợp chung trên cơ sở
ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan

Các đơn vị

có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2023

4

Xây dựng thể chế, cơ chế điều phối, liên kết phát triển vùng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ NSNN tổng hợp chung trên cơ sở
ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan

Các đơn vị

có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2023

5

Đề án về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đầu tư công dẫn dt, kích hoạt nguồn lực ngoài nhà nước nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ Đầu tư

Các đơn vị

có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch
và Đ
u tư

Năm 2023

6

Lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vụ Ngân sách
nhà nước

Các đơn vị

có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

Năm 2023

7

Lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050

UBND các
địa phương
trong vùng

Vụ Ngân sách
nhà nước

Các đơn vị
có liên quan

Tham gia ý kiến các địa phương
trong vùng

Năm 2023

8

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Quốc phòng

Vụ I

Các đơn vị

có liên quan

Tham gia ý kiến với
Bộ Quốc phòng

Năm 2022-2030

9

Hoàn thành quy hoạch tổng thể, điều chỉnh hệ thống công tnh (1) phòng thủ trên địa bàn, tập trung trên tuyến biên giới và vùng biển, đo; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị

Bộ Quốc phòng

Vụ I

Các đơn vị

có liên quan

Tham gia ý kiến với
Bộ Quốc phòng

Năm 2022-2030

10

Tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ theo quhoạch, hoàn thành đường tuần tra biên giới

Bộ Quốc phòng

Vụ I

Các đơn vị

có liên quan

Tham gia ý kiến với
Bộ Quốc phòng

Năm 2022-2030

11

Tiếp tục phi hp với Campuchia thực hiện phân giới cm mốc trên đất liền và thúc đẩy phân định biên giới trên biển

Bộ Ngoại giao

Vụ HCSN

Các đơn vị

có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Ngoại giao

Năm 2022-2030

 

 

___________________________________

(1) Theo LuatVietnam cụm từ “hệ thống công tình phòng thủ1” có thể được hiểu là “hệ thống công trình phòng thủ". Bạn đọc có thể tham khảo thêm.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 27/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Quyết định 27/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Chính sách, Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi