Quyết định 3801/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

---------------

Số: 3801/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11/9/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát
triển các vùng kinh tế trọng điểm

----------

B TRƯỞNG B VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/ND-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm;

Theo đ nghị của Tổng cục trưởng Tng cục Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thú tướng (để báo cáo);

- Văn phòng TW Đảng;

- Ban Kinh tế TW;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch;

- Lưu: VT, TCDL, LTN.

 

 


 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về
các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

(Kèm theo Quyết định s: 3801/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2020

của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch)

 

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.

- Phân công cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, triển khai từng nội dung công việc đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng huy động nguồn lực.

2. Yêu cầu

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch, các đơn vị liên quan thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện, lồng ghép trong các nhiệm vụ thường xuyên hàng năm để thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đế trin khai các nội dung khác thuộc Nghị quyết số 128/NQ-CP có liên quan tới nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung xây dng Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, chú trọng các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch bền vững hiệu quả, đặc biệt là du lịch sinh thái, văn hóa tại các khu vực động lực phát triển du lịch, các vùng kinh tế trọng điểm.

2. Tiếp tục thực hiện các Đe án phát triển sản phấm du lịch đặc thù của các vùng du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt, trong đó chú trọng các sản phẩm du lịch đặc thù, độc đáo của từng địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm.

3. Lồng ghép trong các nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện các hoạt động xúc tiến quảng bá, phát triển nguồn nhân lực, phát triển sản phấm du lịch. Ưu tiên các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch biển và du lịch MICE tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; tập trung phát trin du lịch biển, du lịch gắn với di sản văn hóa tại các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; phát triển du lịch sinh thái, du lịch MICE tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phát trin du lịch sinh thái, du lịch biển tại vùng kinh tế trọng điềm đồng bằng sông Cửu Long.

4. Chú trọng công tác bảo qun, tu b, phục hồi và quản lý các di sản thế giới, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt, quốc gia để đảm bảo phát huy hiệu quả, phát triển du lịch văn hóa tại các vùng kinh tế trọng điểm.

5. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trong xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phù hợp Luật Quy hoạch năm 2017 để đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, văn hóa tại các vùng kinh tế trọng điểm.

6. Phối hợp với các bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên cơ sở chú trọng các khu vực động lực phát triển du lịch, các vùng kinh tế trọng điểm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tng cục Du lịch:

- Chủ trì trin khai thực hiện các nhiệm vụ 1,2,3,5,6 trong các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

- Là đầu mối của Bộ theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp, xây dựng báo cáo năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP.

2. Cục Di sản văn hóa: Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ th 4 trong các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực liên quan trong danh mục các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu cần sửa đối, bổ sung nhừng nội dung cụ th, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Bộ trưởng (qua Tổng cục Du lịch) xem xét, quyết định./.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3801/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3801/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 14/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!