Chỉ thị 31/CT-TTg 2021 đổi mới và tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 31/CT-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

 

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐỔI MỚI VÀ TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

____________

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt ra yêu cầu cần đổi mới tư duy, mô hình tăng trưởng nhằm đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh, đưa kinh tế biển, các vùng biển, ven biển trở thành động lực phát triển đất nước, đồng thời định hướng giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Đánh giá sơ bộ sau 03 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương đã được tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng. Các chủ trương lớn của Nghị quyết được đẩy mạnh triển khai và bước đầu đạt kết quả tích cực, cụ thể trong phát triển các ngành kinh tế biển như du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới; đã từng bước hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái ven biển; phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên; bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển và đại dương.

Tuy nhiên, tình hình quốc tế, khu vực và kinh tế - xã hội trong nước có nhiều biến động khó lường. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung cũng như hoạt động của các ngành kinh tế biển, các địa phương có biển. Đây là nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Bên cạnh đó, tồn tại một số nguyên nhân chủ quan khiến quá trình triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW còn chậm như hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển còn thiếu và chưa đồng bộ; cơ chế điều phối liên ngành về phát triển bền vững kinh tế biển chưa được hoàn thiện, vận hành và phát huy hiệu quả; nguồn lực (con người, tài chính và khoa học - công nghệ) để hiện thực hóa các chủ trương, giải pháp và khâu đột phá nêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW còn hạn chế; chưa có hệ thống chỉ tiêu thống kê các ngành kinh tế biển làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành.

Bối cảnh nêu trên đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển cần nỗ lực cao, đổi mới sáng tạo, quyết tâm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, xử lý dứt điểm, không để kéo dài các nhiệm vụ được giao. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, cần lựa chọn, xác định các dự án ưu tiên để tập trung đầu tư, tạo động lực thực sự cho phát triển bền vững kinh tế biển. Đẩy mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa hợp tác công - tư nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế biển nói chung và kết cấu hạ tầng biển và ven biển nói riêng. Rà soát chính sách hiện hành trên cơ sở yêu cầu thực tiễn để tìm ra, chỉ rõ các chính sách, quy định đang kìm hãm các nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế biển để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành tháo gỡ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nhanh việc chuyển đổi số các ngành kinh tế biển. Các địa phương có biển vừa phát huy tinh thần “tự lực, tự cường” (nội lực), vừa tận dụng “ngoại lực” cho phát triển; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích hình thành, phát triển các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư trong các ngành/lĩnh vực kinh tế biển, đặc biệt là 06 ngành kinh tế biển xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW, đây là những ngành kinh tế trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế và còn dư địa lớn để làm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. Các cơ quan liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các nội dung, tăng cường triển khai đồng bộ các khâu đột phá, giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển được nêu tại Nghị quyết số 36-NQ/TW; đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW (tập trung vào 42 đề án, dự án, nhiệm vụ đến năm 2025); đồng thời, rà soát các Chương trình, Kế hoạch hành động đã ban hành đảm bảo phù hợp với tình hình mới và bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một số nhóm nhiệm vụ các ban, bộ, ngành và địa phương cần tập trung triển khai nhằm cụ thể hóa 03 khâu đột phá xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW (thể chế; khoa học - công nghệ và nhân lực; kết cấu hạ tầng), tạo chuyển biến, động lực thúc đẩy việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; cụ thể như sau:

a) Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tăng cường vai trò trong việc chỉ đạo thống nhất, liên ngành các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP nhằm khắc phục những hạn chế của quản lý đơn ngành như hiện nay; chỉ đạo ban hành quy định về cơ chế điều phối đa ngành trong phát triển bền vững kinh tế biển, quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, trong đó quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi ngành; chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá việc thực hiện phát triển bền vững kinh tế biển làm cơ sở giám sát, đánh giá tình hình thực hiện 02 Nghị quyết; chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tại địa phương.

b) Các bộ, ngành

- Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia; Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đảm bảo chất lượng và đúng theo tiến độ đã được phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu và thống nhất quản lý sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia; tập trung xây dựng, phát triển đội tàu điều tra, khảo sát, nghiên cứu biển; nghiên cứu việc thể chế hóa công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Nghiên cứu xây dựng và đưa vào hoạt động Quỹ thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam với sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế trong nước và các đối tác quốc tế.

Nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ một số chính sách ưu đãi về phát triển bền vững kinh tế biển.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về biển và hải đảo; Đề án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ định hướng công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong bối cảnh các thách thức mới nổi về an ninh môi trường biển; Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học biển đến năm 2025.

- Bộ Giao thông vận tải:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không phục vụ phát triển kinh tế biển; tham mưu đề xuất Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 về hợp tác công - tư trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, kết nối liên thông các cảng biển với các vùng, miền, địa phương trong nước và quốc tế phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển; trọng tâm là tuyến đường bộ ven biển Việt Nam theo quy hoạch.

- Bộ Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các đô thị ven biển, khu đô thị sinh thái ven biển gắn với hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh; thực hiện tốt hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật cho các đô thị ven biển, hải đảo.

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng, phát triển một số đô thị, khu đô thị ven biển hiện đại theo mô hình sinh thái, tăng trưởng xanh, thông minh gắn với phát triển du lịch bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết hệ thống các khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; xây dựng một số công trình hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ hoạt động của Ban quản lý khu bảo tồn biển.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông mở rộng phủ sóng thông tin di động 4G, 5G vùng ven biển và hải đảo; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai chuyển đổi số các hệ thống quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vùng biển, hải đảo; thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ số để xây dựng hệ sinh thái các nền tảng sản phẩm, giải pháp số phục vụ kinh tế biển; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các hệ thống thông tin cơ sở vùng biển, hải đảo ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và triển khai thực hiện tốt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực các trình độ giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là đào tạo nghề trình độ cao và đào tạo chuyển đổi nghề cho nhân dân vùng ven biển phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân tài; từng bước hình thành đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đạt trình độ quốc tế, có chuyên môn sâu về biển và đại dương; hỗ trợ, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo nguồn nhân lực biển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiện toàn và tăng cường năng lực tổ chức bộ máy ở trung ương và địa phương có biển về quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo theo Nghị quyết số 26/NQ-CP; phối hợp với các bộ, ngành để rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác để phù hợp với tình hình mới theo hướng một cơ quan có thể làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan thực hiện, đồng thời tránh chồng chéo nhiệm vụ giữa các cơ quan.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Tập trung nguồn vốn và nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền hình thành một dòng vốn riêng hoặc một chương trình riêng (tương tự Chương trình Biển Đông - Hải đảo) để triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ quan trọng đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP, ưu tiên bố trí kinh phí cho các dự án điều tra cơ bản biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về biển và hải đảo và bộ chỉ tiêu đánh giá quốc gia biển mạnh; xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê các ngành kinh tế biển.

Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách ưu đãi về vốn, cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào 06 ngành kinh tế biển nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan trung ương có liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí chi thường xuyên hàng năm để triển khai thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ nhằm thực hiện được các mục tiêu của Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP.

- Các bộ quản lý 06 ngành kinh tế biển, bao gồm: du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới khẩn trương xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực đảm bảo chất lượng và tiến độ để tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia.

c) Các địa phương có biển

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tại địa phương (nếu chưa có); tăng cường cơ sở vật chất, năng lực quản lý nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo cho Sở Tài nguyên và Môi trường; xây dựng và thực hiện tốt các chương trình/kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển của địa phương.

- Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch của địa phương đảm bảo các quy hoạch được tích hợp quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, trong đó trọng tâm là phát triển bền vững kinh tế biển, tăng cường liên kết vùng; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

- Tập trung, ưu tiên và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó có các nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ nhằm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP; trước mắt tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật kết nối, nâng cao hạ tầng xã hội nhằm tạo nền tảng phát triển kinh tế biển; kêu gọi, xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho địa phương tại Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP theo phân cấp ngân sách và có các phương án huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện phát triển bền vững kinh tế biển.

3. Tổ chức thực hiện

a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này, định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Văn Thành

 

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 31/CT-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 24/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 31/CT-TTg

 

Hanoi, November 24, 2021

 

DIRECTIVE

On renewing and stepping up the implementation of the Strategy for sustainable development of Vietnam’s marine economy through 2030, with a vision toward 2045[1]

 

On October 22, 2018, the Party Central Committee of the XIIth Congress adopted Resolution No. 36-NQ/TW on the Strategy for sustainable development of Vietnam’s marine economy through 2030, with a vision toward 2045 (below referred to as Resolution No. 36-NQ/TW), which requires changing the mindset and growth model in order to turn Vietnam into a strong marine country, and make the marine economy, maritime zones and coastal zones a driving force for national development, and at the same time put forward solutions to sustainably use natural resources and protect the marine and island environment.

The preliminary evaluation of 3 years’ implementation of the Strategy for sustainable development of Vietnam’s marine economy through 2030, with a vision toward 2045 (below referred to as the Strategy), showed that ministries, sectors and localities have exerted their best efforts to perform their assigned tasks and recorded a number of recognizable initial results. Resolution No. 36-NQ/TW has been profoundly understood and widely disseminated. The implementation of the Resolution’s major policies has been stepped up and recorded initial positive results, particularly in the development of such marine economic sectors as sea-based tourism and services, maritime economy, exploitation of oil and gas and other marine mineral resources, marine aquaculture and fishing, renewable energy and new sea-based industries; initial establishment of coastal economic zones, industrial parks and eco-urban centers; development of maritime zones based on strengths of natural conditions; environmental protection and conservation and sustainable development of biodiversity; active response to climate change, sea level rise and natural disaster prevention and control; assurance of national defense and security, foreign relations and international cooperation on seas and oceans.

However, international, regional and domestic socio-economic situations have seen unexpected changes. Complex developments of the COVID-19 pandemic and potential risks of the East Sea situation have affected the country’s socio-economic development as well as activities of marine economic sectors and coastal localities. They are objective factors affecting the implementation of Resolution No. 36-NQ/TW. In the meantime, there exist a number of subjective reasons for slow implementation of Resolution No. 36-NQ/TW, including incomplete and inconsistent legal system, mechanisms and policies for regulation of sustainable development of marine economy; incomplete intersectoral coordination mechanism for sustainable development of marine economy that has operated ineffectively and not yet been brought into full play; limited human, financial, and science and technology resources for realization of policies, solutions and breakthroughs set forth in Resolution No. 36-NQ-TW; and the lack of a system of statistical indicators for marine economic sectors for use as a basis for the management and administration by the Government, ministries and sectors.

The above reality necessitates the renewal and intensification of implementation of the Strategy. Accordingly, the Prime Minister provides the following instructions:

1. Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and People’s Committees of coastal provinces and centrally run cities shall further exert their best efforts in an innovative and creative manner, show strong determination, take drastic, effective and focused actions, properly handle wrongdoings, and fulfill as soon as possible their assigned tasks. Given limited resources, it is necessary to select and identify priority projects for focused investment so as to create a real impetus for sustainable development of marine economy; further effectively promote investment in the form of public-private partnership in order to mobilize all social resources for development of marine economy in general and marine and coastal infrastructure facilities in particular; base themselves on practical requirements to revise current policies to find policies and regulations that inhibit resources for sustainable development of marine economy before submitting them to the National Assembly, Government, Prime Minister or ministries for approval; intensify the application of information technology, rapidly implement digital transformation in marine economic sectors. Coastal localities shall uphold the spirit of “self-reliance” (relying on internal resources) and take advantage of “external resources” for development, regard enterprises as the center and encourage the establishment and development of large economic groups for investing in marine economic sectors, particularly the six sectors specified in Resolution No. 36-NQ/TW as key ones with potential, strengths and a large fiscal space for creating a driving force for socio-economic development.

2. Related agencies shall continue their profound understanding and comprehensive perception of the contents, step up synchronous implementation of breakthrough and major solutions to sustainably develop marine economy put forward in Resolution No. 36-NQ/TW; step up the performance of tasks related to the overall plan and 5-year plan on implementation of Resolution No. 36-NQ/TW (focusing on 42 schemes,  projects and tasks through 2025) as assigned by the Prime Minister under the Government’s Resolution No. 26/NQ-CP of March 5, 2020; at the same time review promulgated programs and plans of action to keep them suitable to the new situation and spirit of the Resolution of the XIIIth National Party Congress. Provincial-level departments, ministries, sectors and localities shall focus on performing tasks aimed to materialize three breakthroughs set forth in Resolution No. 36-NQ/TW (institutions; science-technology and human resources; and infrastructure facilities), thereby making changes and creating impetus for the implementation of the Strategy, specifically as follows:

a/ The National Steering Committee for implementation of the Strategy (below referred to as the National Steering Committee)

To enhance its role in inter-sectoral unified direction regarding contents relating to the implementation of Resolution No. 36-NQ/TW and Resolution No. 26/NQ-CP so as to address existing shortcomings of the sectoral management; to provide guidance and promulgate regulations on mechanisms for inter-sectoral coordination which clearly define each sector’s responsibilities and competence for sustainable development of marine economy, integrated management of marine and island resources and protection of the marine and island environment; to provide guidance and promulgate documents guiding the evaluation of sustainable development of marine economy to serve as a basis for supervision and evaluation of the implementation of these Resolutions; to direct coastal provinces and centrally run cities to form and organize effective operation of the Steering Committees for implementation of the Strategy in localities.

b/ Ministries and sectors

- The Ministry of Natural Resources and Environment, as the standing body of the National Steering Committee, shall:

Assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, rapidly performing the task of formulating a master plan on national marine space, and an overall plan on exploitation and sustainable use of resources in coastal zones, ensuring quality and keeping up with the approved schedule.

Assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, intensifying the baseline survey of marine and island resources and environment so as to meet the requirements of sustainable development of marine economy, assurance of national defense and security, foreign relations, and international cooperation; develop, update and standardize data and unify the management and use of the national database system on marine and island resources and environment; concentrate efforts on building and developing a fleet of seagoing ships for marine survey, exploration and research; and study the institutionalization of the baseline survey of marine and island resources and environment.

To set up and operate the Fund for promotion of sustainable development of Vietnam’s marine economy with the participation of domestic economic sectors and international partners.

To design incentive policies for sustainable development of marine economy for submission to the Government.

- The Ministry of Science and Technology shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment and related ministries, sectors and localities in, formulating and effectively implementing the national-level scientific and technological program on seas and islands; a scheme on scientific research and technological development based on orientations for baseline survey of marine and island resources and environment in the context of emerging challenges to the marine environment security; and the program on development of basic sciences in the field of marine sciences through 2025.

- The Ministry of Transport shall:

Assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, formulating and issuing, or submitting to competent authorities for issuance, and directing the implementation of, policies on development of transport infrastructure facilities and road, railway, maritime, inland waterway and airway transport serving the development of marine economy; propose to the National Steering Committee the application of the public-private partnership form in the performance of marine economy development tasks.

Assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, building roads connecting seaports with regions and localities in Vietnam and regional countries to serve sustainable development of marine economy,  focusing on planned coastal road routes.

- The Ministry of Construction shall:

Assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, submitting to the Government or Prime Minister strategies, master plans and plans on development of coastal urban centers and eco-urban centers together with the formation of strong marine economic centers; and build and develop technical infrastructure facilities for coastal and island urban centers.

To build and effectively implement a scheme on building and development of a number of modern ecological, green-growth and smart coastal urban centers and areas associated with sustainable tourism development and adaptation to climate change.

- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, effectively implementing overall plans and detailed plans on development of the system of marine reserves and aquatic resource protection zones; build a number of essential infrastructure facilities to support the operation of management boards of marine reserves.

- The Ministry of Information and Communications shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, directing telecommunications businesses in expanding 4G and 5G coverage in coastal zones and islands; coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment in implementing digital transformation for the natural resource and environment management systems, and responding to climate change in coastal zones and islands; promote the development of digital technology enterprises in order to build digital platform ecosystems and digital solutions serving the marine economy; and coordinate with relevant agencies in building grassroots information systems in maritime zones and islands with the application of information and telecommunications technology.

- The Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs shall formulate and effectively implement a scheme on training and development of human resources at all levels of vocational education, particularly high-qualification vocational training and training for change of occupations for people in coastal zones so as to serve sustainable development of Vietnam’s marine economy.

- The Ministry of Education and Training shall formulate mechanisms and policies for attracting talents; step by step form a contingent of international-standard managers, scientists and experts with in-depth marine and oceanic knowledge; support the training quality improvement, and develop a network of marine human resource training institutions at the regional advance level.

- The Ministry of Home Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment in, strengthening the organizational apparatuses of agencies at the central level and in coastal localities that are in charge of integrated and unified management of seas and islands under Resolution No. 26/NQ-CP; coordinate with ministries and sectors in reviewing and adjusting their functions, tasks and working relationship to suit the new situation in the direction that an agency may perform different tasks but one task may be assigned to only one agency so as to avoid overlaps in the assignment of tasks to among agencies.

- The Ministry of Planning and Investment shall:

Concentrating funding sources on, and study and advise competent authorities on the creation of a separate funding channel or a separate program (similar to the East Sea - Islands Program) in order to roll out the implementation of major schemes, projects and tasks with a view to achieving the objectives set forth in Resolution No. 36-NQ/TW and No. 26/NQ-CP, and prioritize funding for projects on baseline survey of marine and island resources in accordance with law.

Develop a system of national statistical indicators on seas and islands and a set of indicators for evaluation of a strong marine nation; and develop the system of statistical indicators for marine economic sectors.

Advise the Government or Prime Minister on providing capital incentives and formulating mechanisms and policies to encourage economic sectors to invest in the 6 marine economic sectors specified in Resolution No. 36-NQ/TW.

- The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment, related ministries and central agencies in, proposing competent authorities to allocate the annual state budget funds to cover regular expenditures for implementation of schemes, projects and tasks to achieve the objectives set forth in Resolution No. 36-NQ/TW and Resolution No. 26-NQ/TW.

- The ministries managing the 6 marine economic sectors, including sea-based tourism and services, maritime economy, exploitation of oil and gas and other marine mineral resources, marine aquaculture and fishing, coastal industries, renewable energy and new sea-based industries, shall rapidly formulate sectoral master plans to be incorporated in a master plan on national marine space.

c/ Coastal localities shall:

- Establish their steering committees for implementation of the Strategy (if not yet available),  build more physical foundations and improve capacity for provincial-level Departments of Natural Resources and Environment to perform integrated and unified state management of seas and islands, formulate and effectively implement local programs/plans on sustainable development of marine economy.

- Promptly formulate and finalize local planning tasks, ensuring that local master plans focus on sustainable development of marine economy and enhancement of regional linkages and are incorporated in regional and national master plans; closely and effectively coordinate with the Ministry of Natural Resources and Environment in formulating a master plan on national marine space and an overall plan on exploitation and sustainable use of resources in coastal zones.

- Prioritize effective use of resources, including social resources for implementing programs, projects and tasks in furtherance of Resolution No. 36-NQ/TW and Resolution No. 26/NQ-CP; in the coming time, focus on speeding up the completion of inter-connected technical infrastructure facilities and improving social infrastructure facilities so as to create a foundation for the marine economic development; to call for, promote and attract investment in large-scale, hi-tech, and environmentally friendly projects.

- Provincial-level People’s Committees shall submit to same-level People’s Councils the allocation of local budget funds for performance of tasks assigned to localities under Resolution No. 36-NQ/TW and Resolution No. 26/NQ-CP according to the budget management decentralization, work out plans to mobilize other lawful financial sources for sustainable development of marine economy.

3. Organization of implementation

a/ Ministers, heads of ministerial-level  agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of People’s Committees of coastal provinces and centrally run cities and related organizations and individuals shall implement this Directive.

b/ The Ministry of Natural Resources and Environment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, ministerial-level agencies and localities in, monitoring and summarizing results of the performance of tasks set forth in this Directive and sending annual reports thereon to the Prime Minister.-

For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
LE VAN THANH

 

[1] Công Báo Nos 1021-1022 (6/12/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!