Quyết định 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 29/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 309/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 VÀ KHOẢN 1 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1880/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TẠI CÁC TỈNH HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN-HUẾ BỊ THIỆT HẠI DO SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN

--------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển:
1. Bổ sung Khoản 1 Điều 1 như sau:
“d. Chủ tàu và người lao động trên tàu/thuyền không lắp máy hoặc có lắp máy khai thác thủy sản trong đầm phá bị thiệt hại do sự cố môi trường biển”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 như sau:
“a) Chủ các cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch có địa điểm kinh doanh tại các xã, phường, thị trấn ven biển, bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển”.
b) Người dân sống ven biển làm nghề có tính chất đơn giản: bán hàng, làm dịch vụ cho khách du lịch, làm việc trong cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch nêu tại điểm a mục này, có địa điểm kinh doanh hoặc có đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú tại các xã, phường, thị trấn ven biển, bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển”.
3. Bổ sung Điều 1 như sau:
“ 8. Lao động có tính chất đơn giản, không thường xuyên, có thu nhập chính thuộc nhóm đối tượng được quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 4, khoản 5 và điểm b khoản 7 Điều 1 Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:
“ 1. Định mức bồi thường thiệt hại được xây dựng trên nguyên tắc xác định thiệt hại của 08 nhóm đối tượng thiệt hại được xác định bồi thường do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nêu tại Điều 1 Quyết định này. Định mức cụ thể cho từng nhóm đối tượng theo Phụ lục đính kèm Quyết định số 1880/QĐ-TTg và Phụ lục đính kèm Quyết định này.
Riêng đối với 03 đối tượng: Khai thác thủy sản trên tàu có công suất máy chính từ 90 CV trở lên và tàu/thuyền không lắp máy hoặc có lắp máy khai thác thủy sản trong đầm phá; nuôi trồng thủy sản (thủy sản chết) và sản xuất muối; thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức bồi thường thiệt hại của chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối. Căn cứ định mức bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối thống kê danh sách những lao động làm thuê trên tàu, trong cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất muối và mức bồi thường đối với mỗi lao động cho phù hợp, đảm bảo đồng thuận, có xác nhận của từng người lao động. Trên cơ sở đó thực hiện bồi thường thiệt hại cho chủ tàu, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối để cấp cho từng người lao động theo danh sách đã thống kê trên”.
Điều 2.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
2. Các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW, các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Các Bộ: TC, CT, NN&PTNT, LĐ-TB&XH; TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, NN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

ĐỊNH MỨC

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN 4 TỈNH MIỀN TRUNG
Ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ

TT

DANH MỤC

ĐƠN VỊ

ĐỊNH MỨC CHUNG

1

2

3

4

1

Sản xuất ương dưỡng giống thủy sản mặn lợ

Đồng/con

 

1.1

Cá bột

Đồng/con

640

1.2

Cá giống

Đồng/con

10.400

 

Cá chẽm

Đồng/con

10.000

 

Cá Bớp

Đồng/con

22.000

 

Cá Nâu

Đồng/con

10.000

 

Cá Dìa

Đồng/con

5.000

 

Cá Đối

Đồng/con

7.000

1.3

Ốc giống

Đồng/con

120

1.4

Giống tôm rảo

Đòng/con

10

1.5

Giống cua

Đồng/con

700

2

Nuôi ốc hương

Đồng/m2

-

2.1

Mật độ dưới 100 con/m2

Đồng/m2

-

2.1.1

Thời gian nuôi dưới 90 ngày

Đồng/m2

26.780

2.1.2

Thời gian nuôi từ 90 ngày trở lên

Đồng/m2

34.560

2.2

Mật độ trên 100 con/m2

Đồng/m2

-

2.2.1

Thời gian nuôi dưới 90 ngày

Đồng/m2

34.350

2.2.2

Thời gian nuôi từ 90 ngày trở lên

Đồng/m2

45.000

3

Nuôi thủy sản xen ghép

Đồng/m2

-

 

Thời gian nuôi dưới 60 ngày

Đồng/m2

6.110

 

Thời gian nuôi từ 60 ngày trở lên

Đồng/m2

8.630

4

Trồng rong câu

Đồng/m2

2.000

5

Tàu khai thác thủy sản trong đầm phá:

Đồng/tàu/tháng

-

5.1

Tàu không lắp máy

Đồng/tàu/tháng

1.800.000

5.2

Tàu lắp máy

Đồng/tàu/tháng

2.150.000

6

Định mức lao động không thường xuyên

Đồng/ người/tháng

1.455.000

7

Hỗ trợ hàng hải sản tạm trữ tiêu thụ, tiêu hủy (1)

 

 

7.1

Hỗ trợ hàng hải sản tạm trữ tiêu thụ

%

30

7.2

Hỗ trợ hàng hải sản tạm trữ tiêu hủy

%

100

8

Chủ cửa hàng ăn uống (phục vụ khách du lịch) ven biển và người lao động trong cơ sở này

đồng/người/tháng

2.910.000

Ghi chú: (1) - Giá bồi thường, hỗ trợ đối với hàng hải sản tồn kho tại 04 tỉnh là giá thu mua hải sản thực tế, có chứng từ, hóa đơn hợp lệ nhưng không vượt quá giá thu mua bình quân tháng 10/2016 của từng loại hải sản trên địa bàn từng tỉnh

- Chi phí tiền điện theo hóa đơn; hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 và 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ (nếu có) và chi phí tiêu hủy theo thực tế được cơ quan có thẩm quyền xác định.

(2) Định mức đối với nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát (mật độ từ 60-100 con/m2), bằng 70% định mức quy định tại điểm a, b khoản 1.1 mục III, Danh mục định mức ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

thuộc tính Quyết định 309/QĐ-TTg

Quyết định 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 29/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:309/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
Ngày ban hành:09/03/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung đối tượng được bồi thường do sự cố môi trường biển

Ngày 09/03/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/09/2016 về việc ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển.
Theo đó, ngoài các đối tượng theo quy định hiện hành, từ ngày 09/03/2017, các trường hợp được xác định bồi thường do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế còn bao gồm: Chủ tàu và người lao động trên tàu/thuyền không lắp máy hoặc có lắp máy khai thác thủy sản trong đầm phá bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; Chủ các cửa hàng ăn uống phục vụ khách du lịch có địa điểm kinh doanh tại các xã, phường, thị trấn ven biển, bị thiệt hại bởi sự cố môi trường biển; Lao động có tính chất đơn giản, không thường xuyên, có thu nhập chính dựa vào nguồn lợi từ biển, đầm phá, cửa sông như câu, lặn, nghề cào, nơm, chụp, bẫy và các phương thức khai thác khác, bị thiệt hại do sự cố môi trường biển hoặc có thu nhập chính từ các cơ sở nuôi trng thủy sản, sản xuất, ương dưỡng ging thủy sản mặn, lợ phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm bởi sự cố môi trường biển
Định mức bồi thường thiệt hại được xây dựng trên nguyên tắc xác định thiệt hại của 08 nhóm đối tượng thiệt hại theo quy định của pháp luật. Riêng với 03 đối tượng: Khai thác thủy sản trên tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên và tàu/thuyền không lắp máy hoặc có lắp máy khai thác thủy sản trong đầm phá; Nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối; Thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức bồi thường thiệt hại của chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 309/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi