Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH 2022 Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

  • Tóm tắt
  • Nội dung
  • VB gốc
  • Tiếng Anh
  • Hiệu lực
  • VB liên quan
  • Lược đồ
  • Nội dung MIX

    - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

    - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

  • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 303/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2022

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Htrợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đán “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2022.

Giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Cổng TTĐT Bộ;
- Website TCGDNN;
- Lưu: VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tấn Dũng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025” NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” (sau đây gọi là Đề án 1665); Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2022 (sau đây gọi là Kế hoạch năm 2022) như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về khi nghiệp; trang bị kiến thức về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động trong khởi nghiệp, tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

2. Nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tự tạo việc làm.

3. Tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên và lựa chọn các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu nhân rộng toàn ngành. Tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch được tổ chức rộng khắp trong các địa phương và trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc; đảm bảo thực hiện hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Công tác thông tin, truyền thông

a) Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp.

b) Tổ chức truyền thông về khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các tuyến bài viết, tin ảnh, phóng sự tuyên truyền về khởi nghiệp.

c) Truyền thông về khởi nghiệp trên mạng xã hội: Làm các videoclip và infographic, app...về các mô hình khởi nghiệp, chuyên đề truyền thông về khởi nghiệp trên mạng xã hội.

d) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

đ) Tổ chức tuyên dương, khen thưởng đin hình: tuyên dương, khen thưởng tôn vinh các tập th, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch năm 2022 và đánh giá, trao gii tại các cuộc thi.

2. Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2022 - Startup Kite 2022.

3. Tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2022.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

b) Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, knăng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuyên đề khi nghiệp và đưa vào chương trình đào tạo theo hướng bắt buộc hoặc tự chọn để phù hợp với thực tiễn;

d) Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, hội tho trao đi, học tập kinh nghiệm về đào tạo khởi nghiệp trong nhà trường cho đội ngũ làm công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

5. Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giao lưu, khi nghiệp; tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp cận với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, tạo không gian khởi nghiệp dùng chung cho học sinh, sinh viên trong nhà trường; khuyến khích thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp phù hợp với ngành nghề đào tạo.

6. Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí nguồn vốn hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

b) Tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn hỗ trcho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và giúp các hoạt động triển khai Đề án 1665 của cơ sở.

7. Tổ chức quản lý, điều hành

Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, theo dõi việc triển khai Kế hoạch năm 2022 tại các địa phương trên cả nước.

III. Kinh phí thực hiện: Từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn đóng góp, vận động tài trợ hp pháp khác.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022.

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, theo dõi và báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai Kế hoạch năm 2022 trên địa bàn.

b) Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2022 tại địa phương. Tng hp, báo cáo hoạt động khởi nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 30 tháng 11 năm 2022.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung hoạt động của Kế hoạch năm 2022.

b) Tổng hợp kết quả hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của đơn vị vào nội dung báo cáo cuối năm và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo quy định./.

thuộc tính Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:303/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:01/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp năm 2022

Ngày 01/4/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2022.

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, tự tạo việc làm; tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên và lựa chọn các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu nhân rộng toàn ngành…

Các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Kế hoạch như thực hiện các công tác thông tin, truyền thông; tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2022; tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2022.

Bên canh đó, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 303/QĐ-LĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị định 41/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tài chính-Ngân hàng , Thuế-Phí-Lệ phí , Chính sách

Vui lòng đợi