Quyết định 249/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------------------
Số: 249/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2011
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2011;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011 (Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, BVCSTE (2b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 249/QĐ-LĐTBXH ngày 7 tháng 3 năm 2011)
Thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 30/5/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, từ ngày 15/5 đến 30/6 hàng năm, Tháng hành động Vì trẻ em đã trở thành hoạt động truyền thống được tổ chức rộng khắp trên phạm vi cả nước để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Năm 2011 là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp; bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; năm mở đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và cũng là năm đầu tiên triển khai Chương trình Hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2011-2020 và Chương trình quốc gia Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.
Tuy nhiên, năm 2011 là năm đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong ngày 22 tháng 5, trùng với thời điểm triển khai các hoạt động của Tháng hành động Vì trẻ em.
Do vậy, năm 2011, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai Tháng hành động Vì trẻ em từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề: "Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em".
I. MỤC ĐÍCH
1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước. Đặc biệt là các nhà quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình xây dựng và thực thi các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thường xuyên quan tâm, đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giúp cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển.
2. Nâng cao trách nhiệm của gia đình và trẻ em đối với việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; thúc đẩy vai trò chủ động, tích cực, tự tin, tăng cường sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011 "Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em"
Các khẩu hiệu tuyên truyền là:
- Thấu hiểu trẻ em bằng cả trái tim
- Hãy để tình yêu thương sưởi ấm trái tim con trẻ.
- Sân chơi nhỏ chắp cánh ước mơ lớn
- Trẻ em hãy nói không với nghiện game
- Trẻ em hãy nói không với bạo lực học đường
- Vì một môi trường không bạo lực đối với trẻ em
- Đầu tư cho trẻ em hôm nay để phát triển bền vững trong tương lai
- Vì sự an toàn và hạnh phúc cho mọi trẻ em.
2. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai Tháng hành động Vì trẻ em cho các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương trong cả nước.
3. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011 với chủ đề "Vì môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho mọi trẻ em" dự kiến vào sáng ngày 01/6/2011 tại Quảng trường thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên). Mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ tham dự chương trình truyền hình và đi thăm, tặng quà, khai trương, khánh thành các công trình cho trẻ em.
4. Tổ chức gặp mặt trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Phủ Chủ tịch vào ngày 1/6/2011.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng; phối hợp với các Ban, ngành và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về chủ đề, các hoạt động, công trình, sáng kiến trong Tháng hành động Vì trẻ em. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông (Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em) có các chương trình đặc biệt, số chuyên đề về Tháng hành động Vì trẻ em.
6. Tăng cường vận động các nguồn lực trong nước và quốc tế hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
- Hướng dẫn triển khai Tháng hành động Vì trẻ em.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí triển khai Tháng hành động Vì trẻ em.
- Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức họp báo nhân Tháng hành động Vì trẻ em.
- Tổ chức công tác phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động Tháng hành động Vì trẻ em và tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em tại tỉnh Hưng Yên.
- Xây dựng thông điệp, cung cấp thông tin để phục vụ họp báo và tuyên truyền nhân Tháng hành động Vì trẻ em; xây dựng phóng sự, thông điệp tuyên truyền về Tháng hành động Vì trẻ em trên các phương tiện thông tin.
- Vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ kinh phí để triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động Vì trẻ em.
- Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch và báo cáo tổng kết Tháng hành động Vì trẻ em.
2. Văn phòng Bộ
- Sắp xếp lịch để Lãnh đạo Bộ tham gia các hoạt động nhân Tháng hành động Vì trẻ em.
- Chỉ đạo Phòng Tuyên truyền - Thi đua tuyên truyền về Tháng hành động Vì trẻ em.
- Phối hợp với các đơn vị triển khai Tháng hành động Vì trẻ em theo nhiệm vụ được phân công.
- Phối hợp với Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tổ chức điểm chương trình truyền hình tại các địa phương.
- Phối hợp với Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tổ chức họp báo triển khai Tháng hành động Vì trẻ em.
3. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em chuẩn bị cho các đoàn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ đi thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tháng hành động Vì trẻ em.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc gặp mặt của Chủ tịch nước với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
- Vận động các nhà tài trợ hỗ trợ quà tặng cho trẻ em tham gia Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em tại tỉnh Hưng Yên.
4. Trung tâm Thông tin
Phối hợp với Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phản ánh kịp thời thông tin về triển khai Tháng hành động Vì trẻ em tại Trung ương và địa phương trên trang thông tin điện tử của Bộ.
IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG

TT
Nội dung/hoạt động
Thời gian thực hiện
Đơn vị đầu mối
Đơn vị phối hợp
I
Công tác tuyên truyền
 
 
 
1
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng tài liệu định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011
Tháng 3-6
Cục BVCSTE
Ban Tuyên giáo Trung ương
2
Tổ chức họp báo về Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011.
Tháng 5
- Văn phòng Bộ
- Cục BVCSTE
 
3
Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng làm phóng sự, thông điệp tuyên truyền, viết các tin, bài phản ánh hoạt động của Tháng hành động Vì trẻ em trên các phương tiện thông tin.
Tháng 3-6
Cục BVCSTE
Các phương tiện thông tin đại chúng
4
Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011
Tháng 4-6
Cục BVCSTE
- Đài Truyền hình Việt Nam.
- Ban Tuyên giáo trung ương
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
- Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Các tổ chức phi chính phủ
II
Vận động xã hội
 
 
 
1
Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa.
Tháng 3-6
- Quỹ BTTE Việt Nam;
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
2
Tổ chức các đoàn đi thăm một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa
Tháng 6
Quỹ BTTEVN
Văn phòng Bộ, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
3
Triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa (phẫu thuật, khám chữa bệnh miễn phí, khai trương, khánh thành các công trình dành cho trẻ em …).
Tháng 4-6
Quỹ BTTE VN
Các cơ sở y tế, các tổ chức tài trợ
III
Báo cáo tổng kết Tháng hành động Vì trẻ em
Tháng 7
Cục BVCSTE
 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng kinh phí dự kiến: 800.000.000 đồng, trong đó:
- Ngân sách nhà nước: 600.000.000 đồng.
- Ngân sách vận động dự kiến: 200.000.000 đồng.
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 249/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 249/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 07/03/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!