Quyết định 178/QĐ-TTg 2016 Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận 196-TB/TW

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 178/QĐ-TTg

Quyết định 178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận 196-TB/TW ngày 16/03/2015 của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:178/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:28/01/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới

Ngày 28/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 178/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận 196-TB/TW ngày 16/03/2015 của Ban Bí thư về Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới".
Tại Kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục quán triệt, làm chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường tham mưu việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện tốt các chủ trương về tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ…
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tiếp tục tổ chức tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu vực, vùng miền; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban CEDAW về báo cáo Công ước CEDAW lần thứ 7&8 của Việt Nam; xây dựng và trình ban hành Đề án phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành; hướng dẫn lồng ghép giới trong các lĩnh vực; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ Trung ương đến địa phương…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 178/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 178/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 196-TB/TW NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI”
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Đán “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tư
ng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành ph
trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Chtịch nưc;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đo
àn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TCCV, V.III, C
ông báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 196-TB/TW NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TRONG TÌNH HÌNH MỚI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 
Thực hiện Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư với các nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH
Thông qua việc triển khai một số giải pháp bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.
II. YÊU CẦU
1. Việc tổ chức triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư cần bám sát các quan điểm, mục tiêu của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
3. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong việc triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YU
1. Tiếp tục quán triệt, làm chuyển biến nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
2. Tăng cường tham mưu việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật.
3. Đẩy mạnh việc thực hiện tốt các chủ trương về tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo.
4. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; các chính sách đặc thù đối với phụ nữ vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số; hoàn thiện và triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu bạo lực, buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và hôn nhân có yếu tố nước ngoài không lành mạnh.
5. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, tổ chức liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ từ trung ương đến địa phương. Bố trí nguồn lực cho hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu bình đẳng giới.
6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
a) Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng khu vực, vùng miền.
b) Tổ chức đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.
c) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban CEDAW về báo cáo Công ước CEDAW lần thứ 7&8 của Việt Nam.
d) Xây dựng và trình ban hành Đề án phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.
đ) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành; hướng dẫn lồng ghép giới trong các lĩnh vực; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ Trung ương đến địa phương.
2. Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam:
a) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan trong việc đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo. Trước mắt, cần tích cực, chủ động tham mưu triển khai các chương trình phối hợp liên ngành nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 mà Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị đã đề ra; đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tiến tới thay đổi hành vi, xóa bỏ định kiến giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.
b) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, ngành và địa phương; kiến nghị sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng các chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
3. Bộ Nội vụ:
a) Tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào các quá trình ra quyết định.
b) Xây dựng, tổ chức triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Rà soát, sửa đổi Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới quốc gia cho phù hợp với tình hình thực tế.
5. Bộ Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh hoạt động thông tin về bình đẳng giới; thí điểm triển khai Bộ chỉ số về giới trong truyền thông tại một số cơ quan truyền thông, báo chí cấp Trung ương và địa phương để tiến tới hoàn thiện và áp dụng chính thức Bộ chỉ số này trong hệ thống các cơ quan của ngành; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực truyền thông về giới cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác truyền thông tại hệ thống phát thanh, truyền hình, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
6. Bộ Tư pháp: Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới theo quy định tại Luật Bình đẳng giới và các văn bản pháp luật có liên quan.
7. Bộ Y tế: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.
8. Bộ Công an: Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình hành động phòng, chống mua bán người.
9. Ủy ban Dân tộc: Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.
10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp với các Bộ, ngành chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.
11. Đề nghị Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cán bộ nữ; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ có chất lượng cho các cấp ủy Đảng, chính quyền; kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ và phòng, chống bạo lực gia đình.
12. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình:
a) Tiếp tục tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
b) Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.
c) Bố trí kinh phí, đồng thời chủ động, tích cực huy động các nguồn lực khác để đảm bảo triển khai hiệu quả công tác này./
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi