Quyết định 173/QĐ-BGTVT 2022 Chương trình hành động của BGTVT thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP ngày 22/12/2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 173/QĐ-BGTVT

Quyết định 173/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:173/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Duy Lâm
Ngày ban hành:27/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình hành động của BGTVT trong công tác giảm nghèo bền vững

Ngày 27/01/2022, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 173/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ.
Theo đó, cần phát triển KCHT giao thông từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội gắn với công tác giảm nghèo; Phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo, xã nghèo xây dựng hệ thống giao thông nông thôn (GTNT); tạo việc làm cho người dân, góp phần thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong đầu tư xây dựng, bảo trì và quản lý khai thác hệ thống giao thông nhằm giảm chi phí đầu tư, tránh lãng phí giúp việc giảm nghèo được bền vững...
Chương trình hành động hướng đến mục tiêu: đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, kết nối với hệ thống đường địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5% / năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 173/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 173/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 160/NQ-CP NGÀY 22/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 26/8/2021 của Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Cán sự Đảng - Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVTVN;
- Viện CL&PTGTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Lâm

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 160/NQ-CP NGÀY 22/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW NGÀY 23/6/2021 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 173/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Mục tiêu chung của toàn ngành giao thông là đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, kết nối với hệ thống đường địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5% / năm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Tăng cường nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị ngành GTVT trong việc huy động, sử dụng nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT nhằm quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ngành GTVT triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

2. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp, tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc huy động, sử dụng nguồn lực của nhà nước và xã hội đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững.

3. Các cơ quan, đơn vị ngành GTVT quán triệt, xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để xây dựng kế hoạch thực hiện khả thi, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị ngành GTVT, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc đối với người nghèo, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

2. Phát triển KCHT giao thông từng bước đồng bộ, hiện đại, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội gắn với công tác giảm nghèo.

- Nghiên cứu, lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể giảm nghèo bền vững trong các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và trong quá trình tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật, đề án, dự án ... theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phù hợp với quy định pháp luật liên quan đảm bảo sát thực, khả thi và hiệu quả.

- Tiếp tục hoàn thiện, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách, dự án phát triển KCHT giao thông gắn với giảm nghèo bền vững cho các xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

- Phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo, xã nghèo xây dựng hệ thống giao thông nông thôn (GTNT); tạo việc làm cho người dân, góp phần thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

3. Tăng cường chỉ đạo, điều hành hoạt động vận tải đảm bảo an toàn, thông suốt, nâng cao chất lượng dịch vụ vừa góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước vừa đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân vùng nông thôn, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về vốn; áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong đầu tư xây dựng, bảo trì và quản lý khai thác hệ thống giao thông nhằm giảm chi phí đầu tư, tránh lãng phí giúp việc giảm nghèo được bền vững.

5. Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý giao thông vận tải, có chính sách ưu đãi đối với người làm việc trong điều kiện lao động đặc thù, ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chương trình hành động này, cụ thể:

- Căn cứ Kế hoạch thực hiện ban hành kèm Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ, Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 26/8/2021 của Đảng ủy Khối và Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo.

- Tổ chức các cuộc thi ”Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo”; đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua ”Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phấn đấu ”Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống GTNT.

2. Hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 25 tháng 12 và khi được yêu cầu.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động này, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Bộ xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi