Quyết định 1606/QĐ-LĐTBXH 2019 mua sắm hàng hóa của Ban Quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

--------------

Số: 1606/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Ban quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em tại Tờ trình số 48/BQLDA ngày 26/8/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu in ấn bộ tài liệu làm cha mẹ; Công văn số 56/BQLDA ngày 08/10/2019 về việc hoàn thiện hồ sơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu in bộ tài liệu làm cha mẹ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Ban quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em với nội dung như sau:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

- Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 562.056.000 đồng (Năm trăm sáu mươi hai triệu, không trăm năm mươi sáu ngàn đồng), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng 28.102.000 đồng (Hai mươi tám triệu, một trăm lẻ hai ngàn đồng).

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ODA không hoàn lại của dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 675/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Điều 2. Cục trưởng Cục Trẻ em/Giám đốc Ban quán lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định khác để lập, phê duyệt dự toán các gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, thanh quyết toán theo quy định của Luật Đấu thầu. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản khác có liên quan và không vượt tổng kinh phí đã được Bộ giao.

2. Mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu, xuất bản phẩm; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chổng thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Trẻ em/Giám đốc Ban quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Trung tâm thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thu Hà

 

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ NĂM 2019 CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

(Kèm Quyết định số 1606/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

In ấn bộ tài liệu làm cha mẹ

533.954.000

Nguồn vốn ODA không hoàn lại của dự án "Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại

Việt Nam" do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tài trợ năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định số 675/QĐ-LĐTBXH ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Tháng

11/2019

Trọn gói

Năm 2019

2

Kinh phí dự phòng

28.102.000

 

Tổng cộng

562.056.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi hai triệu, không trăm năm mươi sáu ngàn đồng chẵn ./.

 

Ghi chú yêu cầu đối với kế hoạch mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Ban quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em: Nội dung, số lượng hàng hóa, dịch vụ mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn kế hoạch mua sắm hàng hóa, dịch vụ do Ban quản lý dự án Bảo vệ quyền trẻ em đã trình Bộ tại Tờ trình số 48/BQLDA ngày 26/8/2019, Công văn số 56/BQLDA ngày 08/10/2019 và các loại chi phí có liên quan như: thuế giá trị gia tăng, chi phí giấy phép xuất bản, chi phí vận chuyển, bàn giao, thiết kế... đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và không vượt tổng kinh phí Bộ giao./.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực