Quyết định 1554/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, Hoà Bình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1554/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 - 2020

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009 - 2015;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6068/TTr-BKHĐT ngày 10 tháng 9 năm 2021 và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:
1. Tên Đề án điều chỉnh: Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 - 2025.
2. Thời gian thực hiện Đề án: Đến hết năm 2025.
3. Phạm vi thực hiện Đề án: Áp dụng cho 34 đơn vị hành chính cấp xã vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình gồm:
- Huyện Đà Bắc, gồm 12 xã, thị trấn: Nánh Nghê, Tiền Phong, Vầy Nưa, Hiền Lương, Đồng Chum, Toàn Sơn, Đồng Ruộng, Yên Hoà, Mường Chiềng, Cao Sơn, Tú Lý và thị trấn Đà Bắc.
- Huyện Cao Phong, gồm 2 xã: Bình Thanh, Thung Nai.
- Huyện Tân Lạc, gồm 4 xã: Suối Hoa, Tử Nê, Mỹ Hoà, Phú Vinh.
- Huyện Mai Châu, gồm 4 xã: Sơn Thủy, Tân Thành, Tòng Đậu, Vạn Mai.
- Huyện Kim Bôi, gồm 2 xã: Tú Sơn, Mỵ Hòa.
- Huyện Yên Thủy, gồm 1 xã: Bảo Hiệu.
- Huyện Lạc Thủy, gồm 1 xã: Đồng Tâm.
- Huyện Lạc Sơn, gồm 1 xã: Yên Nghiệp.
- Thành phố Hòa Bình, gồm 2 xã: Hoà Bình, Yên Mông và 5 phường: Thịnh Lang, Hữu Nghị, Tân Hoà, Thái Bình, Thống Nhất.
4. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn:
a) Tổng vốn đầu tư: 4.053,256 tỷ đồng.
b) Nguồn vốn:
- Vốn ngân sách trung ương: 2.988,431 tỷ đồng.
Trong đó: Vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 là 1.776 tỷ đồng.
- Vốn lồng ghép các chương trình: 1.064,825 tỷ đồng.
5. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ: Áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ hiện hành của Nhà nước.
6. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan tổng hợp kế hoạch và bố trí vốn đầu tư phát triển hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình:
a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, hoàn thành Đề án đúng thời hạn.
b) Tiếp tục rà soát các dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan; ban hành danh mục dự án cụ thể phù hợp với danh mục dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16 tháng 7 năm 2021 về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và pháp luật về tính chính xác về số liệu, về đối tượng, phạm vi thực hiện Đề án và việc quyết định danh mục dự án triển khai theo văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; đảm bảo sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả, không tăng tổng vốn đầu tư, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác trên cùng địa bàn, không làm thay đổi mục tiêu, phạm vi, đối tượng vùng Đề án.
c) Huy động và khai thác tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng nguồn lực tại chỗ của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để hỗ trợ thực hiện Đề án.
d) Rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội áp dụng cho đối tượng vùng Đề án, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện Đề án theo quy định.
đ) Tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp của các cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo thực hiện Đề án.
e) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng Đề án thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ động, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách trên địa bàn.
g) Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ tại chỗ, đặc biệt có chính sách ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số cho các cấp, các ngành, cán bộ cơ sở ở các xã vùng Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, CN, KGVX, QHĐP, Công báo;
- Lưu: VT, NN (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Văn Thành

thuộc tính Quyết định 1554/QĐ-TTg

Quyết định 1554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 - 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1554/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:21/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng cho Đề án vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2009-2020

Ngày 21/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1554/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2009 – 2020.

Cụ thể, Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009-2020 được áp dụng cho 34 đơn vị hành chính cấp xã vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình. Tổng mức vốn đầu tư là 4.053, 256 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 2.988, 431 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình là 1.064, 825 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm huy động và khai thác tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng nguồn lực tại chỗ của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để hỗ trợ thực hiện Đề án; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, hoàn thành Đề án đúng thời hạn;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1554/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER
 

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 1554/QD-TTg

 

Hanoi, September 21, 2021

 

DECISION

Approving the adjustments to the Scheme on residential stabilization and socio-economic development in the resettlement areas along the Da River in Hoa Binh province during 2009-2020[1]

 

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the June 13, 2019 Law on Public Investment;

 Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 1588/QD-TTg of October 9, 2009,   approving the Scheme on residential stabilization and socio-economic development in the resettlement areas along the Da River in Hoa Binh province during 2009-2015;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 84/QD-TTg of January 19, 2015, approving the adjustments to the Scheme on residential stabilization and socio-economic development in the resettlement areas along the Da River in Hoa Binh province during 2009-2015;

At the proposals of the Ministry of Planning and Investment in Report No. 6068/TTr-BKHDT of September 10, 2021, and of the People’s Committee of Hoa Binh province in Report No. 147/TTr-UBND of July 16, 2021,

 

DECIDES:

Article 1. To approve the adjustments to the Scheme on residential stabilization and socio-economic development in the resettlement areas along the Da River in Hoa Binh province during 2009-2020 with the following principal contents:

1. The adjusted title of the Scheme: Scheme on residential stabilization and socio-economic development in the resettlement areas along the Da River in Hoa Binh province during 2009-2025.

2. Time for implementation of the Scheme: Through 2025.

3. Scope of implementation of the Scheme: To apply to 34 commune-level administrative units of the resettlement areas along the Da River, Hoa Binh province, including:

- Da Bac rural distric: 12 communes and a township, namely Nanh Nghe, Tien Phong, Vay Nua, Hien Luong, Dong Chum, Toan Son, Dong Ruong, Yen Hoa, Muong Chieng, Cao Son, and Tu Ly communes and Da Bac township.

- Cao Phong rural district: 2 communes, namely Binh Thanh and Thung Nai.

- Tan Lac rural district: 4 communes, namely Suoi Hoa, Tu Ne, My Hoa, and Phu Vinh.

- Mai Chau rural district: 4 communes, namely Son Thuy, Tan Thanh, Tong Dau, and Van Mai.

- Kim Boi rural district: 2 communes, namely Tu Son and My Hoa.

- Yen Thuy rural district: 1 commune, namely Bao Hieu.

- Lac Thuy rural district: 1 commune, namely Dong Tam.

- Lac Son rural district: 1 commune, namely Yen Nghiep.

- Hoa Binh city: including 2 communes, namely Hoa Binh and Yen Mong, and 5 wards, namely Thinh Lang, Huu Nghi, Tan Hoa, Thai Binh, and Thong Nhat.

4. Total investment amount and structure of funding sources:

a/ Total investment amount: VND 4,053.256 billion.

b/ Funding sources:

- Funds from the central budget: VND 2,988.431 billion.

In which: Funds from the central budget for the 2021-2025 period is VND 1,776 billion.

- Programs’ integrated funds: VND 1,064.825 billion.

5. Supporting mechanisms and policies: To apply the State’s supporting mechanisms and policies which are currently in force.

6. Other contents of the Scheme shall not be adjusted and must comply with the Prime Minister’s Decision No. 84/QD-TTg of January 19, 2015.

Article 2. Organization of implementation

1. Related ministries and sectors shall, within the ambit of their functions and tasks, guide, examine, supervise and support localities to effectively implement the Scheme.

2. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance, the Committee for Ethnic Affairs, and related ministries and sectors in, summarizing plans and allocating annual development investment funds for implementation of the Scheme in accordance with the law on public investment; and examine and monitor the implementation of the Scheme for reporting to the Prime Minister under regulations.

3. The People’s Committee of Hoa Binh province shall:

a/ Direct the organization of implementation, monitoring, examination, supervision, and summarization of the implementation of the Scheme; and closely coordinate with related ministries and sectors in implementation of the Scheme in accordance with law and fulfill the Scheme as scheduled.

b/ Continue reviewing projects in accordance with the law on public investment, the law on the state budget, and other relevant laws; promulgate a list of specific projects  compatible to the list of projects already submitted by the Government to the National Assembly in Report No. 243/BC-CP of July 16, 2021, on the situation and results of implementation of the 2016-2020 medium-term public investment plan and the projected 2021-2025 medium-term public investment plan; be held responsible before the Prime Minister and inspection, examination and audit agencies, and before law for the accuracy of figures, subjects of application, and scope of implementation of the Scheme, and for the decision on the list of to-be-implemented projects under the Prime Minister’s Document No. 419/TTg-KTTH of April 2, 2021, on the projected 2021-2025 medium-term public investment plan; commit to using funds effectively and properly, ensuring no increase in the total investment amount, no overlap with other programs and projects in the locality and no change in the objectives and scope of and subjects covered by the Scheme.

c/ Mobilize and tap to the utmost all resources and integrate funds of national target programs implemented in the locality, paying special attention to the province’s available resources and other off-budget lawful resources to support the implementation of the Scheme.

d/ Review the current State’s mechanism and policies on support for poverty reduction, social security, residential stabilization, and socio-economic development for subjects covered by the Scheme, and decide on specific tasks and solutions for the implementation of the Scheme under regulations.

dd/ Intensify the direction of, and coordination among Party Committees and administrations at all levels, and associations in directing the implementation of the Scheme.

e/ Intensify the dissemination and mobilization of people in areas under the Scheme  to comply with the Party’s guidelines and the State’s policies, and proactively and actively participate in the implementation, and supervision of the implementation of policies in the locality.

g/ Attach importance to training for raising capacity and qualification of local personnel, adopting policies on prioritizing the training and  further training of ethnic minority staffs for authorities and sectors and grassroots staffs in communes under the Scheme.

Article 3. This Decision takes effect on the date of its signing.

Article 4. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, heads of related agencies, and the Chairperson of the People’s Committee of Hoa Binh province shall implement this Decision.-

For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
LE VAN THANH

 

[1] Công Báo Nos 289-830 (30/9/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 1554/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 1554/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi