Quyết định 139/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 152/NQ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 139/QĐ-BTC

Quyết định 139/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:139/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:08/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên

Ngày 08/02/2023, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 139/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước thuộc Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan nghiên cứu sửa đổi chính sách tài chính, thuế đối với các dự án thủy điện có quy mô lớn, bảo đảm hài hòa giữa nguồn thu ngân sách Nhà nước với ổn định, phát triển của địa phương.

Ngoài ra, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định về Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 – 2030; Quyết định về Chương trình công nghệ bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp giai đoạn đến năm 2030.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 139/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 139/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
_______

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết s 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết s 152/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bo đm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 152/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 152/NQ-CP ; chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo Lãnh đạo Bộ, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Điều 3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm, các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch kèm theo Quyết định này chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả; đồng thời gửi Vụ Ngân sách nhà nước (trước ngày 05 tháng 12 hằng năm) để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan về việc báo cáo đột xuất hoặc thường xuyên tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP , các đơn vị báo cáo theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính
phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NSNN (
6b).

BỘ TRƯỞNG
HĐức Phớc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 152/NQ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 139/QĐ-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính)

STT

NHIỆM VỤ

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

ĐƠN VỊ THUỘC BTC CH TRÌ

ĐƠN VTHUỘC BTC PHI HỢP

NHIỆM VỤ CỤ TH

THỜI GIAN THỰC HIỆN, HOÀN THÀNH

I

Nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì:

 

 

 

 

 

 

1

Nghiên cứu sửa đổi chính sách tài chính, thuế đối với các dự án thủy điện có quy mô lớn, bo đảm hài hòa giữa nguồn thu ngân sách nhà nước với ổn định, phát triển của địa phương

Bộ Tài chính

 

Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Chính sách thuế, Tng cục Thuế, Vụ Ngân sách nhà nước

Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tăng nguồn thu phân b cho các địa phương trong Vùng

2025

2

Nghiên cứu sửa đổi chính sách tài chính, thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phù hợp, bo đảm hài hòa giữa nguồn thu ngân sách nhà nước với ổn định, phát triển của địa phương

Bộ Tài chính

 

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách thuế, Vụ Ngân sách nhà nước

Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan.

Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để tăng nguồn thu phân bổ cho các địa phương trong Vùng

2025

II

Nhiệm vụ do Bộ Tài chính phi hợp:

 

 

 

 

 

 

1

Quyết định về Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Bộ Tài chính và các địa phương vùng Tây Nguyên

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Khoa học và Công nghệ

2023

2

Quyết định về Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyn giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiu số giai đoạn 2026-2030

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Khoa học và Công nghệ

2026

3

Quyết định về Chương trình công nghệ bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp giai đoạn đến năm 2030

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài chính

Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp

Các đơn vị có liên quan

Tham gia ý kiến với Bộ Khoa học và Công nghệ

2023

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi