Quyết định 1143/QĐ-BXD 2020 Kế hoạch đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1143/QĐ-BXD

Quyết định 1143/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1143/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành:27/08/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ và quốc tế hóa

Ngày 27/8/2020, Bộ Xây dựng ra Quyết định 1143/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, các nội dung thực hiện gồm: Tăng cương sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Xây dựng; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho đội ngữ cán bộ, nhà giáo, sinh viên; Triển khai đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phát triển các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ;…

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quốc tế hóa; thực hiện hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1143/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_______

Số: 1143/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

__________

BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hà

 

 

 

 

BỘ XÂY DỰNG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Ban hành kèm theo Quyết định 1143/QĐ-BXD ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là Kết luận số 51-KL/TW).

2. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp thực tiễn phát triển của ngành, lĩnh vực Xây dựng.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

4. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng về thực hiện quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”, “đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”. Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của giáo dục.

5. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư phải đồng bộ với sự phát triển ngành Xây dựng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả cùng với các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Bộ Xây dựng, phải tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế sau nhiều năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW).

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Xây dựng trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư

- Lãnh đạo đơn vị phối hợp với cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương, chính sách của Bộ Xây dựng về phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

- Chủ động, tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo, có bước đi thận trọng, chắc chắn trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng của toàn ngành Xây dựng đối với sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước hết là việc đổi mới chương trình và giáo trình giảng dạy.

- Thể chế hóa kịp thời, đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng về giáo dục và đào tạo. Chủ động xây dựng, rà soát bổ sung các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện và kịp thời có biện pháp chấn chỉnh thiếu sót trong công tác giáo dục và đào tạo tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể định kỳ gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng và chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và sinh viên.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng sự phát triển về khoa học, công nghệ của xã hội.

Đơn vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, sinh viên

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục của toàn ngành.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên; thường xuyên nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng, thái độ chính trị để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng cần thực tốt các nhiệm vụ:

+ Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường ngày càng tốt đẹp, gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động tại các cơ sở giáo dục; chú trọng và thường xuyên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giáo dục, rèn luyện sinh viên.

+ Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, lồng ghép nội dung “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các bộ môn khoa học xã hội và các hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

+ Tăng cường thực hiện kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ.

Đơn vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo

3. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế

- Tạo cơ chế nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức trong và ngoài nước, của toàn xã hội về đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ; ưu tiên đầu tư đào tạo những ngành nghề trọng điểm có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với xu thế của thế giới.

- Nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đầu tư đồng bộ thiết bị đào tạo tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ, hướng tới phù hợp với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt, gắn với định hướng sử dụng kỹ năng lao động của doanh nghiệp; đổi mới phương thức đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun, tín chỉ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu học suốt đời của người lao động.

- Triển khai đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phát triển các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ.

- Triển khai tốt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019- 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung xây dựng cơ chế chính sách tạo nguồn lực, động lực và môi trường cạnh tranh lành mạnh phát triển giáo dục đại học; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đầu tư cơ sở vật chất; đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quốc tế hóa.

- Thực hiện hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- Tạo cơ chế để xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ giữa đào tạo nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động để đảm bảo cho các hoạt động giáo dục nghề nghiệp hướng vào việc đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng.

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, nghề; hoàn thành các mục tiêu về thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

- Tuyên truyền, vận động và tổ chức tốt việc học tập suốt đời đối với các cơ sở giáo dục, tại các địa phương, gia đình và xã hội.

Đơn vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức trong ngành Giáo dục; rà soát, sắp xếp và bố trí đủ số lượng nhà giáo bảo đảm quy định về khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục, quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo đối với các cấp học.

- Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển, điều động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ; có chính sách thu hút và đào tạo đội ngũ nhà giáo giỏi.

- Tăng cường đào tạo cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ để nâng cao năng lực quản lý, tổ chức triển khai hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, đa dạng, linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp và người học ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin đào tạo nghề nghiệp trong quản lý.

- Xây dựng lộ trình và thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, tiến tới toàn bộ đội ngũ được chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Thực hiện bồi dưỡng đội ngũ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo.

- Bố trí kinh phí cho giáo dục, bảo đảm đủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu, các dự án, đề án, ưu tiên kinh phí đầu tư, xây dựng phòng học, bổ sung trang thiết bị dạy học. Tăng cường sử dụng phương tiện, phương pháp dạy học hiện đại.

Đơn vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo

- Đổi mới công tác quản lý, coi trọng quản lý chất lượng, gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và quản lý tài chính tại đơn vị. Đẩy mạnh công tác quản trị nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ; tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng cơ chế, chính sách mở để khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là phát triển giáo dục gắn với nhu cầu xã hội; tăng cường thu hút đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thông qua hợp tác, liên kết đào tạo.

- Phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao bảo đảm tỷ lệ chi theo đúng quy định; bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho những đối tượng chính sách. Phát triển quỹ khởi nghiệp sáng tạo và quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ sinh viên và hoàn thiện chính sách tín dụng cho sinh viên.

- Hoàn thiện các quy định, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng và đoàn thể xã hội đối với hoạt động giáo dục, đào tạo. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị đối với công tác đào tạo, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, những tiêu cực trong thi, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp bảo đảm thực chất, công bằng, khách quan.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của các Cục, Vụ chuyên môn với hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ. Ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong việc thi, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm đúng thực chất, công bằng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ. Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không đủ phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ.

Đơn vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

6. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Nâng cao hiệu quả đầu tư đối với công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo, phục vụ sản xuất, kinh doanh và hợp tác quốc tế; xây dựng các chính sách khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thành lập doanh nghiệp công nghệ, hợp tác với doanh nghiệp để sớm chuyển giao công nghệ và kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn. Thúc đẩy, khuyến khích nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ.

Đơn vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

7. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

- Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi Đề án trình Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt đảm bảo theo mục tiêu đề ra trong Nghị quyết của Trung ương và Chính phủ; nhanh chóng ổn định tổ chức, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi được tổ chức, sắp xếp lại; thúc đẩy phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả.

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

- Nghiên cứu Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021- 2030 và Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 phù hợp với tình hình mới.

Đơn vị thực vị thực hiện: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng, theo phân công phụ trách, tập trung chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Thủ trưởng đơn vị phối hợp với cấp ủy tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Xây dựng về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện Kết luận 51-KL/TW; định kỳ quý IV hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Hồng Hà

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi