Quyết định 114/QĐ-UBDT 2016 phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 114/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, ĐỒNG BÀO VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN”
----------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBDT ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chnhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (10bản).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 
 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, ĐỒNG BÀO VÙNG BIÊN GIỚI, VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN”
(Kèm theo Quyết định số 114/QĐ-UBDT ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU
1. Mục đích
Xây dựng Đề án nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2017 đến hết năm 2021.
Tạo bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi thực hiện của Đề án, góp phần củng cố, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.
2. Yêu cầu
Việc xây dựng Đề án phải bảo đảm theo tinh thần bám sát các nội dung trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nội dung được nêu tại Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư về tập trung đẩy mạnh và hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2001 của Ban bí thư Trung ương Đảng.
II. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA ĐỀ ÁN
1. Phm vi của Đề án
Đề án được triển khai thực hiện tại 52 tỉnh, thành phố thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.
2. Đi tượng thụ hưởng của Đ án
Cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ tư pháp, cán bộ công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng, cán bộ thông tin, cán bộ đoàn thể;
Đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người dân nông thôn (bí thư chi bộ thôn, bản, ấp; người uy tín; già làng, trưởng thôn, bản, ấp, người sản xuất giỏi).
3. Thời gian: từ năm 2017 đến hết năm 2021
III. NỘI DUNG CỦA Đ ÁN
1. Bi dưỡng, tập huấn về tuyên truyền pháp luật; phổ biến về một số chính sách, pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiu s; cán bộ làm công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn và người dân nông thôn; Xây dựng một số mô hình Điểm về tr giúp pháp lý cho đng bào dân tộc thiu s, đng bào vùng biên gii, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và người dân nông thôn.
- Nội dung
+ Về cán bộ làm công tác dân tộc: tập huấn một số kỹ năng, một số chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến cán bộ làm công tác dân tộc...
+ Về đồng bào dân tộc thiểu số lựa chọn các nội dung gắn bó mật thiết, sát hợp với thực tiền của đồng bào dân tộc thiểu số như: Luật đất đai, Hôn nhân gia đình, xóa đói giảm nghèo, quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ phát triển rừng bảo vệ môi trường, chính sách về củng cố quốc phòng, an ninh biên giới...
- Hình thức
+ Tọa đàm, đối thoại trực tiếp.
+ Tổ chức học tập, phổ biến tập trung cho cán bộ xã, già làng, trưởng bản (tại thôn, bản, phum, sóc)
+ Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chung.
+ Phát hành tờ rơi, qua hệ thống truyền thanh loa đài, thông tin đại chúng. Biện pháp thực hiện.
+ Thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số.
+ Tổ chức học tập, phổ biến xây dựng nhóm nòng cốt là cán bộ tuyên truyền hiểu biết pháp luật, theo địa bàn cơ sở.
+ Xây dựng các câu lạc bộ phổ biến chính sách pháp luật, trợ giúp pháp lý tổ chức định kỳ hàng tháng (thông báo, trao đổi, thảo luận).
2. Xây dựng một số mô hình Điểm đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở s
- Mô hình tổ chức giúp đồng bào giải quyết vướng mắc, mâu thuẫn trong công tác dân cư;
- Mô hình phụ nữ với công tác môi trường;
- Mô hình phòng, chống ma túy.
3. Củng cố xây dựng Ban chỉ đạo cấp xã
Xây dựng mối quan hệ, cơ chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo và các cấp ủy Đảng, chính quyền các đoàn thể để thực hiện những nội dung của các mô hình.
4. Xây dựng các tiểu Đề án do các quan phối hợp thực hiện (Bộ Tư pháp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng)
IV. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thời gian
Nội dung
Ghi chú
Tháng 3
- Có công văn mời các cơ quan đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký xây dựng Đề án (bổ sung cơ quan, thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký xây dựng đề án)
- Tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành về dự thảo Đề án (chỉnh sửa Đề án lần thứ 5).
- Lấy ý kiến góp ý.
- Tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; Bộ, ngành và các địa phương vùng dự án được triển khai
- Hoàn thiện dự thảo Đề án;
 
Tháng 4
- Họp Ban chỉ đạo, Tổ thư ký xây dựng Đề án;
- Hội thảo khoa học về nội dung Đề án:
+ Thành phần tham dự Hội thảo: Lãnh đạo Ủy ban, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành có liên quan, các nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban, đại diện Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có kế hoạch riêng)
 
Tháng 5
- Chỉnh sửa và tiếp thu ý kiến của các Vụ, đơn vị, các Bộ, ngành tham gia Dự thảo (lần 6) Đề án.
- Xây dựng dự thảo Quyết định, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ
 
Tháng 6
- Trình lãnh đạo Ủy ban thông qua dự thảo: Tờ trình, Quyết định ban hành Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Quyết định
 

V. KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Kinh phí thực hiện gồm 40.000.000 đ (Bốn mươi triệu đồng) theo Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016./.

thuộc tính Quyết định 114/QĐ-UBDT

Quyết định 114/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn"
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:114/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:25/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc

Quyết định số 114/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" đã được Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 25/03/2016.
Đền án được triển khai thực hiện tại 52 tnh, thành phố thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới, từ năm 2017 đến hết năm 2021 nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi thực hiện của Đán, góp phần củng cố, giữ vng an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu s, biên giới.
Để đạt được mục tiêu nêu trên, Ủy ban Dân tộc đã đề ra một số nhiệm vụ chính như: Bồi dưỡng, tập huấn về tuyên truyền pháp luật; phổ biến về một số chính sách, pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ làm công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn và người dân nông thôn; Xây dựng một số mô hình Điểm về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng biên giới, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và người dân nông thôn; Xây dựng một số mô hình Điểm đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Củng cố xây dựng Ban chỉ đạo ở cấp xã…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định114/QĐ-UBDT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi