Quyết định 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
------
Số: 1110/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------
Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG CƠ SỞ
CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
------------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị ca Bộ trưng Bộ Công an tại Tờ trình số 21/TTr-BCA ngày 16 tháng 01 năm 2012 và số 255/TTr-BCA ngày 23 tháng 7 năm 2012; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1059/BKHĐT-QPAN ngày 29 tháng 02 năm 2012; của Bộ Tài chính lại văn bản số 3096/BTC-VI ngày 09 tháng 3 năm 2012; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 645/BNV-TCBC ngày 27 tháng 02 năm 2012; của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 578/BQP-TM ngày 02 tháng 3 năm 2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.Phê duyệt Đ án “Quy hoạch tổng thhệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” với nhng nội dung chủ yếu sau:
1. Đối tượng quy hoạch
Tập trung xây dựng quy hoạch về tchức, biên chế quân số; trang bị phương tiện và các điều kiện đảm bảo hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ca lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Quan điểm quy hoạch
- Quy hoạch hệ thống tchức, bố trí mạng lưới hợp lý, hiệu quphù hợp với quy hoạch, chiến lược về kinh tế - xã hội của đất nước và ở mỗi vùng, miền khác nhau; đồng thời từng bước hợp tác quốc tế trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại lực lượng Cnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ Trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; kiềm chế và giảm thiu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, n, tai nạn, sự cố gây ra.
- Bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, hiện đại; kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và thế giới.
3. Mục tiêu của Đ án
a) Mục tiêu chung
Xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn cả nước và ở từng địa phương, nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ tài sn quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
b) Mục tiêu cụ thể
- Giai đoạn 1 (từ năm 2013 đến năm 2015): Cơ bản hoàn thành việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và đu tư phương tiện, cơ sở vật cht ở mức tối thiu cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ từ Trung ương đến địa phương, ưu tiên đầu tư cho các tỉnh, thành phố lớn, các địa bàn trọng đim về kinh tế - xã hội, các vùng kinh tế trọng đim của 03 miền Bc, Trung, Nam.
- Giai đoạn 2 (từ năm 2016 đến năm 2020): Trên cơ sở tng kết, rút kinh nghiệm ở giai đoạn 1, tiếp tục đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đnăng lực đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Giai đoạn 3 (từ năm 2021 đến năm 2030): Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát triển mạng lưới đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy.
4. Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án: Bộ Công an.
5. Nội dung quy hoạch
a) Giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2015
- Về tổ chức, bộ máy, biên chế:
+ Thành lập mới 12 Sở Cnh sát phòng cháy cha cháy tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Lâm Đng, Đắk Lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu;
+ Hoàn thiện hình tchức, biên chế của Cục Cảnh sát phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ;
+ Tập trung xây dựng 03 trung tâm: Trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia (khu vực phía Bắc); Trung tâm kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia; Trung tâm Chỉ huy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia;
+ Hoàn thiện mô hình tổ chức, biên chế của các Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Vĩnh Phúc;
+ Thành lập mới 90 đội chữa cháy và 108 đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, tập trung các địa bàn trọng đim cháy nvà tối thiểu mỗi địa phương thành lập mới 01 đội;
+ Bổ sung quân số từ 2013 - 2015 là 8.575 người trong đó: 6.657 người biên chế; chiến sĩ nghĩa vụ: 1.918 người.
- Về trang bị phương tiện: Tập trung đầu tư trang bị các phương   tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ như sau:
+ Phương tiện cha cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới:
 

STT
LOẠI PHƯƠNG TIỆN
SỐ LƯỢNG (Chiếc)
1
Xe chữa cháy
205
2
Xe cứu hộ
121
3
Xe chở nước
5
4
Xe thang 45m
3
5
Xe thang 32m
41
6
Xe cứu hộ dưới nước
6
7
Máy bơm cha cháy
155
8
Cano cứu hộ
5
9
Cano chữa cháy
9
 
+ Trang bị phương tiện thông tin liên lạc chỉ huy chữa cháy và trang bị một số phương tiện chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khác;
+ Hệ thống trung tâm chhuy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ.
- Về doanh trại lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
+ Đầu tư mới và nâng cấp, cải tạo trụ sở SCảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Phòng cảnh sát phòng cháy, cha cháy quận, huyện của các địa phương đã và sẽ thành lp Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn 2013 - 2015;
+ Đầu tư xây dựng mới 51 doanh trại các đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các địa phương.
- Tng kinh phí đầu tư là: 7.542,91 tđồng (Bảy nghìn, năm trăm bốn hai tỷ, chín trám mười triệu đng), trong đó:
+ Đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 4.610,779 tỷ đồng;
+ Đầu tư xây dựng cơ bn (xây dựng mới và cải tạo doanh trại các đơn vị Cnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quốc gia; Trung, tâm kim định Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ Quốc gia): 2.874,02 tỷ đồng;
+ Đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 58,12 tỷ đồng.
b) Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 từ năm 2016 đến năm 2030
Trên cơ s tng kết giai đoạn 2012 - 2015 và căn cứ tình hình thực tế, Bộ Công an báo cáo, trình Thủ tướng Chính phquyết định.
6. Giải pháp quy hoạch
a) Về nguồn nhân lực
- Tăng chỉ tiêu đào tạo hàng năm cho Trường Đại học phòng cháy, chữa cháy (gồm cả hệ dân sự); mở rộng thêm cơ sở đào tạo đại học phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ ở phía Nam;
- Tuyn sinh viên tốt nghiệp đại học, trung học và công nhân lành nghề ngoài ngành Công an phù hợp với chuyên môn cần thiết cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
- Tăng chỉ tiêu lựa chọn số công dân phục vụ có thời hạn có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân đđào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
- Thực hiện chương trình đào tạo và đào tạo lại trong nước và nước ngoài để nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy;
- Mở rộng các hình thức đào tạo: Ngn hạn, dài hạn tập trung, tại chức, đào tạo trong nước và đào tạo nước ngoài, đào tạo theo trường lớp và tự đào tạo.
b) Về nguồn vốn
Huy động nguồn vốn đu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ từ các ngun ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn thu t bo hiểm cháy n, nguồn htrợ đóng góp của các bộ, ngành, đơn vị kinh tế (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế...).
7. Vốn đu tư phát trin thuộc ngân sách trung ương bố trí cho giai đoạn 1 (2013 - 2015) là 2.488,46 tỷ đồng.
Điều 2. Tchức thực hiện quy hoạch
1. Bộ Công an chịu trách nhiệm:
- Chtrì phối hợp các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Đán, các dự án được duyệt và định kỳ sơ kết, tng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
- Chtrì và phối hp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ 05 dự án thành phần của Đ án là:
+ Dự án 1: Dự án hoàn thiện tchức và tăng cường biên chế cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
+ Dự án 2: Dự án đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cu hộ từ năm 2013 đến năm 2015.
+ Dự án 3: Dự án đầu tư xây dựng doanh trại lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
+ Dự án 4: Dự án xây dựng Trung tâm ứng cứu khn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quc gia.
+ Dự án 5: Dự án xây dng Trung tâm kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quốc gia.
2. Các Bộ, ngành và y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tchức thực hiện Đề án quy hoạch lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ này. Đồng thời, khi xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển của Bộ, ngành, địa phương phải quan tâm đảm bảo các điu kiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
3. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:
- Bố trí địa điểm đxây dựng doanh trại cho các đội chữa cháy mới thành lập của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công an; htrợ kinh phí cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương đxây dựng, cải tạo, nâng cấp doanh trại, trang bị, sa chữa, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; đầu tư kinh phí và xây dựng lực lượng dân phòng theo quy định tại Luật phòng cháy và chữa cháy.
- Chđạo các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, nhng cơ sở kinh tế trọng điểm thành lập các đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách theo quy định. Phấn đấu đến năm 2015 đạt tlệ 70%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% cơ sở kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách.
- Chđạo việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ svà lực lượng dân phòng. Phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ 80%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% cơ sở có đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; đến năm 2015 đạt tỷ lệ 70%, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 100% đơn vị cấp xã có đội dân phòng.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, hàng năm căn cứ Đề án quy hoạch, các dự án được duyệt, lập kế hoạch cấp kinh phí đu tư cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện đúng tiến độ của Đán, dự án.
5. Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận ti và y ban nhân dân các địa phương tchức thực hiện đảm bo hệ thống giao thông, các dự án về cấp nước chữa cháy đô thị đm bo đáp ứng nhu cầu phục vụ chữa cháy.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-
Kho bạc Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, QHQT;
- Lưu: VT
, NC (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Quyết định 1110/QĐ-TTg

Quyết định 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1110/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:17/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2020, 100% cơ sở kinh tế trọng điểm có đội PCCC
Đây là mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/08/2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Cụ thể, nhằm tăng cường hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ tài sản quốc quốc gia, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, những cơ sở kinh tế trọng điểm; chỉ huy việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng sao cho đến năm 2020, 100% các cơ sở, khu công nghiệp đó có đội PCCC cơ sở làm việc theo chế độ chuyên trách và 100% đơn vị cấp xã có đội dân phòng…
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng đầu tư trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng mới và cải tạo doanh trại các đơn vị cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trung tâm kiểm định phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ quốc gia; đào tạo, huấn luyện trình độ cho lực lượng cảnh sát PCCC; hoàn thiện mô hình tổ chức, biên chế của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ…
Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải và UBND các địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hệ thống giao thông, các dự án về cấp nước chữa cháy đô thị đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ chữa cháy.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1110/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính sách , An ninh quốc gia

Thông tư liên tịch 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Thông tư liên tịch 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí

Chính sách

Vui lòng đợi