Quyết định 111/QĐ-BVHTTDL 2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Số: 111/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nội dung Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ: KGVX, KTTH);
- Các Ủy ban của Quốc hội: VHGD, KT, TCNS;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở: VHTTTTDL, VHTTDL,VHTT, DL;
- Lưu: VT, KHTC, QK.(80).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 111/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

___________________

 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp. Do đó, công tác văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch phải chủ động, kịp thời, nhậy bén trong việc tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc của xã hội; góp phần quan trọng vào thành tựu và phát triển kinh tế-xã hội và hợp tác hội nhập kinh tế thế giới của đất nước, hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2023 của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và các chỉ tiêu đã đề ra trong các Chiến lược, Quy hoạch về phát triển Văn hóa, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch đến năm 2030. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 với phương châm hành động "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả", Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2023 thông qua các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

A. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023:

I. NHIỆM VỤ CHUNG: Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Tổ chức phù hợp các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa, nhất là ở các khu công nghiệp, khu đô thị mới; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, xây dựng gia đình tiến bộ, ấm no, hạnh phúc; kết nối cộng đồng, các tổ chức văn hóa, nghệ thuật. Đẩy mạnh và đổi mới công tác văn hóa đối ngoại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình. Chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam bảo đảm các mục tiêu yêu cầu đề ra. Không ngừng phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội.

- Quan tâm hơn việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hoá dân tộc, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các vùng, miền; ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa. Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị thuần phong, mỹ tục, nhất là trên không gian mạng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thực hiện tốt công tác kiểm kê, xếp hạng, ghi danh, quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, di tích.

- Triển khai Chương trình quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2022 - 2030, Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, có chính sách xã hội hóa hợp lý, thu hút đầu tư cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa số, thị trường văn hóa lành mạnh; phát triển công nghiệp văn hóa.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao; chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất sẵn sàng tham dự các đại hội thể thao quốc tế.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị, chương trình, đề án của Chính phủ về phát triển du lịch. Cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng tăng cường kết nối vùng miền, kết nối với cả nước và kết nối với khu vực, bảo đảm đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế; chú trọng liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị; hình thành nên các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo dựa trên nền tảng các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, điều kiện tự nhiên đặc trưng; đẩy mạnh xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mới, hoạt động du lịch ban đêm, góp phần định vị thương hiệu du lịch quốc gia. Chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị du lịch toàn quốc năm 2023 gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08/-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục khai thác thị trường khách du lịch truyền thống gắn với cơ cấu lại thị trường khách quốc tế; tích cực phối hợp các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh và đi lại cho khách du lịch quốc tế, tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế mở các đường bay mới và trực tiếp kết nối với các thị trường du lịch trọng điểm và tiềm năng.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045, Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045.

II. TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG VỤ:

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1.1. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, Chương trình hành động của Ngành văn hoá, thể thao và du lịch, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.
1.2. Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực VHTTDL thuộc chương trình xây dựng pháp luật năm 2023 và các văn bản, đề án trong chương trình công tác năm 2023 đã được Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng phê duyệt đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ; chấm dứt tình trạng chậm trình ban hành và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tích cực tham gia góp ý xây dựng các dự án Luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, cán bộ, công chức, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và các văn bản hướng dẫn.
1.3. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện nghiêm các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành bảo đảm tính thượng tôn pháp Luật, nhất là các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định, Nghị quyết được Chính phủ thông qua trong năm 2022, có hiệu lực trong năm 2023 và các năm tiếp theo cũng như thực hiện đầy đủ các công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, khả thi; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính.
1.4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ và hoạt động của cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đề cao trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, nhất là công tác nêu gương của người đứng đầu. Xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ. Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đẩy mạnh đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo.
1.5. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ.
1.6. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền các ngày Lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2023.
1.7. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, trọng tâm là các lĩnh vực: lễ hội, di sản văn hóa, quyền tác giả, quyền liên quan, biểu diễn nghệ thuật, du lịch, thể thao... Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
1.8. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch.
2. Các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ triển khai thực hiện về Chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và Danh mục các văn bản, đề án năm 2023 dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo Phụ lục ban hành kèm theo chương trình hành động.
3. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ về thực hiện các văn bản, đề án theo Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
4. Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, báo cáo hàng tháng, hàng quý và cả năm về thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.
5. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, thanh tra hành chính, thành tra quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công và phòng, chống tham nhũng, nhất là thời điểm lễ hội, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế nhằm tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của ngành từ Trung ương tới địa phương.
- Thường trực số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân; thường trực tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyết giải quyết của Bộ trưởng khi được giao. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định.

III. THỰC HIỆN HIỆU QUẢ KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 CỦA NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH:

1. Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:
1.1. Trình Bộ ban hành văn bản triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.
1.2. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.
1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo hàng tháng tình hình thực hiện của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước bổ sung năm 2022 và kế hoạch năm 2023 do Bộ trực tiếp quản lý; tình hình thực hiện của các địa phương sử dụng ngân sách các Chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ chủ trì; tình hình triển khai các Quy hoạch của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tình hình thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp, các đơn vị, trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội, đón Tết Nguyên đán 2023 phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán của từng đơn vị, từng cấp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản Nhà nước.
2. Các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ có trách nhiệm khẩn trương triển khai từ khi kế hoạch được giao; thực hiện công khai ngân sách nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính
3. Các đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước Trung ương cấp thông qua nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương triển khai thực hiện ngay sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các nội dung triển khai thực hiện năm 2023 theo kế hoạch Nhà nước giao. Theo đó, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, dự án các Chương trình, làm rõ trách nhiệm của đơn vị thụ hưởng ngân sách để đảm bảo đúng quy trình, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước.

IV. VỀ DU LỊCH:

Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Năm 2023 phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 102 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 650 nghìn tỷ đồng.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức: Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023; Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Triển khai: Quy hoạch hệ thống phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030; Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Đề án phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam; Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 đến 2025.

- Tham gia các sự kiện quốc tế như: Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF2023 tại Indonesia; Hội chợ du lịch ITB tại Berlin - Đức. Phối hợp với Hiệp hội du lịch, các địa phương, các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm: ASEAN, Đông Bắc Á, Úc, châu Âu.

- Tổ chức truyền thông Du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình CNN và một số kênh truyền thông nước ngoài.

- Tập trung làm mới các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo như du lịch biển, đảo; du lịch văn hóa (ẩm thực và di sản); du lịch sinh thái (bao gồm du lịch cộng đồng) và du lịch đô thị (bao gồm du lịch MICE); du lịch nghỉ dưỡng; du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe...

- Ban hành tiêu chuẩn quốc gia “Du lịch và các dịch vụ có liên quan: Spa chăm sóc sức khỏe - yêu cầu đối với dịch vụ”.

- Phối hợp với tỉnh Bình Thuận tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023.

V. VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO:

Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Triển khai Chiến lược phát triển Thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2022-2040; Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực thể dục thể thao...

- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Chương trình Bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em và đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

- Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, tham dự và giành thành tích tốt tại SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, ASIAD 19, Đại hội Thể thao Bãi biển thế giới tại Indonesia, Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật lần thứ 6 (AIMAG6) tại Thái Lan và các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2023.

VI. VỀ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH:

1. Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ và quản lý di sản văn hóa. Hướng dẫn địa phương xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đệ trình UNESCO theo Danh sách bổ sung được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
- Thẩm định Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; Hội đồng thẩm định Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia; Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng xếp hạng di tích quốc gia; Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Tổ chức các hội thảo-lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn ngành di sản văn hóa.
- Tiếp tục triển khai Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025; Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Mo Mường; phối hợp, hướng dẫn xây dựng hồ sơ Võ Cổ truyền Bình Định và Nghệ thuật Chèo Đồng bằng Bắc bộ trình UNESCO.
- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di sản văn hóa.
- Tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về di sản văn hóa. Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin để tư liệu hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa.
2. Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tiếp tục Triển khai Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021.
- Tổ chức triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát huy vai trì làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
3. Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo đón Tết Nguyên đán 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin cổ động triển lãm, công tác tổ chức và quản lý lễ hội mừng Xuân năm 2023.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động; Phát động sáng tác, triển lãm tấm lớn ngoài trời, in và phát hành tranh cổ động, ấn phẩm tuyên truyền…
- Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc
- Kiểm tra, khảo sát công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa cơ sở; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Kiểm tra tình hình thực hiện mục tiêu về văn hóa cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới.
4. Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan:
- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhân dân trước trong và sau Tết Nguyên đán.
- Tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp trong kế hoạch năm 2023: Các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.
5. Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Phát hành, phổ biến phim: Đợt phim kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023; Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2023; Đợt phim kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); Đợt phim Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).
- Tổ chức liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 23.
6. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
- Kế hoạch về kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; công tác bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa các công trình mỹ thuật.
- Tổ chức tốt các sự kiện, cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc; cuộc thi và triển lãm mỹ thuật Việt Nam; triển lãm điêu khắc toàn quốc; Festival nhiếp ảnh trẻ; Festival nhiếp ảnh quốc tế...
7. Vụ Thư viện:
- Triển khai Triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” với các nội dung: Tổ chức xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2023; bổ sung vốn sách cho xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ phát triển văn hóa đọc; thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền phát triển văn hóa đọc.
- Triển khai Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện với các nội dung: Tập huấn về chuyển đổi số, Thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chuyển đổi số ngành thư viện; Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm về mô hình thư viện số hiện đại.
8. Cục Bản quyền tác giả chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của các Hiệp ước về quyền tác giả, quyền liên quan (Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT, Hiệp ước Marrakesh);
9. Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, Chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.
- Tiếp tục thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hằng năm”.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
10. Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan:
- Tiếp tục tổ chức khai thác hiệu quả quan hệ với các nước trong khuôn khổ đa phương, các tổ chức quốc tế như: ASEAN, APEC, UNWTO, UNESCO, IFACCA, ASEM, OIF...
- Tạo điều kiện thuận lợi để các nước, các tổ chức quốc tế giới thiệu văn hoá, du lịch tại Việt Nam, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý các Trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Phối hợp với các nước tổ chức những tuần văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam; Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam; Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam; Tuần Văn hóa Malaysia tại Việt Nam.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động này hàng tháng, hàng quý gửi về Vụ Kế hoạch, Tài chính trước ngày 20 hàng tháng, ngày 15 tháng cuối quý và đánh giá, báo cáo hàng năm trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng tại các phiên họp thường kỳ. Chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.
1.1. Tập trung và chủ động lập Kế hoạch cụ thể từng nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình hành động này và Kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2023 và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và theo phân cấp quản lý về việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong ngành, lĩnh vực, địa bàn và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
1.2. Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2023.
1.3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện để báo cáo Bộ trưởng tại các phiên họp thường kỳ và đột xuất.
2. Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2023; kịp thời báo cáo Bộ trưởng theo quy định.
3. Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan thông tấn, báo chí của ngành văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Chương trình hành động./.

DANH MỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 111/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

TT

Tên Đề án

Thời gian trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Đơn vị chủ trì

 

Nghị định Quản lý bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh

Tháng 6/2023

Cục Di sản văn hóa

thuộc tính Quyết định 111/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 111/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:111/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành:19/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2023, phấn đấu đón 102 triệu lượt khách nội địa và 08 triệu lượt khách quốc tế

Ngày 19/01/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 111/QĐ-BVHTTDL ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Theo đó, Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan phấn đấu năm 2023 đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 102 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 650 nghìn tỷ đồng; tham gia các sự kiện quốc tế như Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF2023 tại Indonesia, Hội chợ du lịch ITB tại Berlin - Đức;…

Bên cạnh đó, Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn địa phương xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đệ trình UNESCO theo Danh sách bổ sung được Thủ tướng Chính phủ cho phép ; nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo vệ và quản lý di sản văn hóa;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định111/QĐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Quyết định 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo

Quyết định 43/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 43/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính sách, An ninh quốc gia

Vui lòng đợi