Nghị quyết 51/NQ-CP 2022 đề nghị xây dựng Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 51/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

_____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s 2189/TTr-BKHĐT ngày 04 tháng 4 năm 2022 về đề nghị xây dng và dự thảo Nghị quyết của Quc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

  Điều 1. Chính phủ thống nhất thông qua Đnghị xây dựng Nghị quyết; nội dung dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát trin tỉnh Khánh Hòa như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022) theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điềm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022)./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan: CA, QP, KH&ĐT, TP, TC, NV, NG, XD, LĐTB&XH, CT, NN&PTNT, TNMT, VHTT&DL, KHCN;

- Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, PL, NN, CN, KGVX, NC, TH;

- Lưu: VT, QHĐP (3)Đ.Minh.

TM. CHÍNH PHỦ
KT.THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

thuộc tính Nghị quyết 51/NQ-CP

Nghị quyết 51/NQ-CP của Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:51/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:08/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thông qua dự thảo Nghị quyết thí điểm chính sách đặc thù phát triển Khánh Hòa

Ngày 08/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 51/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết; nội dung dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2022; trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Ngoài ra, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết 51/NQ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE GOVERNMENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 51/NQ-CP

 

Hanoi, April 8, 2022

 

RESOLUTION

On the proposal for elaboration of a resolution and a draft resolution of the National Assembly on pilot implementation of a number of special mechanisms and policies for development of Khanh Hoa province

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

In consideration of the proposal of the Ministry of Planning and Investment in Report No. 2189/TTr-BKHDT of April 4, 2022, on the proposal for elaboration of a resolution and a draft resolution of the National Assembly on pilot implementation of special mechanisms and policies for development of Khanh Hoa province,

 

RESOLVES:

 

Article 1. The Government agrees to the proposal for elaboration of a resolution; and approves contents of a draft resolution and a draft report of the Government on the National Assembly’s Resolution on pilot implementation of special mechanisms and policies for development of Khanh Hoa province at the request of the Ministry of Planning and Investment.

Article 2. To assign the Minster of Justice, as authorized by the Prime Minister, to sign on behalf of the Government its report to the National Assembly Standing Committee on proposed addition of the National Assembly’s Resolution on pilot implementation of special mechanisms and policies for development of Khanh Hoa province to the 2022 law- and ordinance-making program; and to submit a draft resolution to the National Assembly at its third session (to be held in May 2022) according to the fast-track order and procedures for consideration and adoption at a session.

Article 3. To assign the Minister of Planning and Investment, as authorized by the Prime Minister, to sign on behalf of the Government its report on the National Assembly’s draft resolution on pilot implementation of special mechanisms and policies for development of Khanh Hoa province before submitting it to the National Assembly Standing Committee and National Assembly for consideration and adoption at its third session (to be held in May, 2022).-

On behalf of the Government

For the Prime Minister

Deputy Prime Minister

LE MINH KHAI

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Resolution 51/NQ-CP (Manuscript) DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Resolution 51/NQ-CP (Manuscript) PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi