Nghị quyết 43/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Mường Khương - thị trấn huyện lỵ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ
----------------
Số: 43/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP TRỊ TRẤN MƯỜNG KHƯƠNG – THỊ TRẤN HUYỆN LỴ HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI
---------------------------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,
 
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Mường Khương – thị trấn huyện lỵ huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai như sau:
1. Điều chỉnh 775 ha diện tích tự nhiên và 2.139 nhân khẩu của xã Tung Chung Phố về xã Mường Khương để quản lý.
Xã Mường Khương có 3.565 ha diện tích tự nhiên và 8.207 nhân khẩu.
2. Thành lập thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương trên cơ sở toàn bộ 3.565 ha diện tích tự nhiên và 8.207 nhân khẩu của xã Mường Khương sau khi đã điều chỉnh địa giới hành chính.
Thị trấn Mường Khương có 3.565 ha diện tích tự nhiên và 8.207 nhân khẩu.
Địa giới hành chính thị trấn Mường Khương: Đông giáp xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương; Tây giáp xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; Nam giáp xã Thanh Bình, huyện Mường Khương; Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
3. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Mường Khương:
Xã Tung Chung Phố còn lại 2.659 ha diện tích tự nhiên và 2.048 nhân khẩu.
Địa giới hành chính xã Tung Chung Phố: Đông giáp xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương; Tây giáp thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương; Nam giáp xã Nấm Lư, huyện Mường Khương; Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Huyện Mường Khương có 55.614,53 ha diện tích tự nhiên và 51.993 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm thị trấn Mường Khương và các xã: Pha Long, Tả Ngài Chồ, Tung Chung Phố, Dìn Chin, Tả Gia Khâu, Nậm Chảy, Nấm Lư, Lùng Khấu Nhin, Thanh Bình, Cao Sơn, Lùng Vai, Bản Lầu, La Pan Tẩn, Tả Thàng, Bản Sen.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Lào Cai;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực