Nghị định 32/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng  ngày 29 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp
1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 470.000 đồng.
2. Ban hành kèm theo Nghị định này các bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm:
a) Bảng số 1: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;
b) Bảng số 2: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c) Bảng số 3: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.
Điều 2. Kinh phí thực hiện
Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
3. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
  thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VX (10b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

BẢNG SỐ 1

MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI  ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ)

  

      Đơn vị tính: nghìn đồng

A. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng:

 

 

TT

 

 

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp, phụ cấp

từ 01/01/2007
(mức chuẩn 470.000đ)

 

 

 

Trợ cấp

Phụ cấp

 

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

 

 

 

- Diện thoát ly

530

90/thâm niên

 

- Diện không thoát ly

  900

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần 

470

 

 

  794

 

 

2

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01  năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

  490

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần

  265

 

 

 

  556

 

 

3

 Thân nhân liệt sĩ:

 

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ

470

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên

794

 

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ

794

 

 

4

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

794

  397

 

5

 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

  397

 

 

6

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh)

Bảng số 2

 

 

 

 

- Thương binh loại B

Bảng số 3

 

 

 

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

 

238

 

 

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

 

 

470

 

 

- Người phục vụ  thương binh, thương binh loại B ở gia đình:

 

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

           470

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

  609

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

265

 

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

556

 

 

7

- Bệnh binh:

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%

495

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động  từ 51% - 60%

616

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%

  785

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%

   906

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%

 1.085

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 91% - 100%

1.207

 

 

 

  + Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

238

 

 

  + Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81%

     trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

 

470

 

- Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:

 

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

470

 

 

  + Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có

      bệnh tật đặc biệt nặng

609

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh

   suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

  265

 

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh

  binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

  556

 

 

8

- Người Ngườihoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:

 

 

 

 + Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81%

    trở lên

   785

 

 

 + Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 80%

    trở xuống

   495

 

 

 + Thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hóa học

   495

 

 

- Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị

   nhiễm chất độc hóa học:

 

 

 

 + Bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong

    sinh hoạt

470

 

 

 + Bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong

    sinh hoạt

 

238

 

 

9

- Người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng

  tháng 8 năm 1945:

 

 

 

   + Trợ cấp hàng tháng

470

 

 

   + Trợ cấp nuôi dưỡng

794

 

 

- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến:

 

 

 

   + Trợ cấp hàng tháng

278

 

 

   + Trợ cấp nuôi dưỡng

622

 

 

10

- Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo,

   trường phổ thông dân tộc nội trú:

 

 

 

  + Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con liệt sĩ; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cạch mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên; con bị dị dạng dị tật không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học

470

 

 

+ Con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động dưới 61%; con bị dị dạng dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học

238

 

 

B. Mức trợ cấp ưu đãi một lần:

 

TT

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp từ 01/01/2007
(Mức chuẩn  470.000đ)

 

1

- Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ

20 lần mức chuẩn

 

- Chi phí báo tử

1.000

 

2

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

20 lần mức chuẩn

 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng

20 lần mức chuẩn

 

3

Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ  5% - 20%:

 

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10%

4 lần mức chuẩn

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15%

6 lần mức chuẩn

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20%

8 lần mức chuẩn

 

4

Người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày:

 

 

- Thời gian bị địch bắt tù dưới 1 năm

500

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 1 năm đến dưới 3 năm

1.000

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 3 năm đến dưới 5 năm

1.500

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 5 năm đến dưới 10 năm

2.000

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 10 năm trở lên

2.500

 

5

Người hoạt động kháng chiến

 

 

(Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến)

120/1 thâm niên

 

6

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến

 

1.000

 

7

Trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

 

 

- Thân nhân của người hoạt động cách mạng,

   hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

- Thân nhân của người hoạt động kháng chiến

  được tặng Huân chương, Huy chương

1.000

 

1.000

 

8

 

 

 

Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại:

 

 

- Cơ sở giáo dục mầm non

200

 

- Cơ sở giáo dục phổ thông

250

 

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú

300

 

9

Bảo hiểm y tế bằng 3% tiền lương tối thiểu chung

 

 

10

Mai táng phí

Như quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội

 

 

BẢNG SỐ 2

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(ban hành kèm theo nghị định số 32/2007/nđ-cp ngày 02 tháng 3 năm 2007 của chính phủ)

Mức chuẩn 470.000 đồng                     

 

STT

Tỷ lệ suy giảm

khả năng

 lao động

 

Mức trợ cấp

 

 

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng

lao động

 

Mức trợ cấp

 

1

21%

317.000 đ

41

61%

920.000 đ

2

22%

332.000 đ

42

62%

936.000 đ

3

23%

347.000 đ

43

63%

951.000 đ

4

24%

362.000 đ

44

64%

966.000 đ

5

25%

377.000 đ

45

65%

981.000 đ

6

26%

392.000 đ

46

66%

996.000 đ

7

27%

407.000 đ

47

67%

1.011.000 đ

8

28%

422.000 đ

48

68%

1.026.000 đ

9

29%

438.000 đ

49

69%

1.041.000 đ

10

30%

453.000 đ

50

70%

1.056.000 đ

11

31%

468.000 đ

51

71%

1.071.000 đ

12

32%

483.000 đ

52

72%

1.086.000 đ

13

33%

498.000 đ

53

73%

1.102.000 đ

14

34%

513.000 đ

54

74%

1.117.000 đ

15

35%

528.000 đ

55

75%

1.132.000 đ

16

36%

543.000 đ

56

76%

1.147.000 đ

17

37%

558.000 đ

57

77%

1.162.000 đ

18

38%

573.000 đ

58

78%

1.177.000 đ

19

39%

588.000 đ

59

79%

1.192.000 đ

20

40%

604.000 đ

60

80%

1.207.000 đ

21

41%

619.000 đ

61

81%

1.222.000 đ

22

42%

634.000 đ

62

82%

1.237.000 đ

23

43%

649.000 đ

63

83%

1.252.000 đ

24

44%

664.000 đ

64

84%

1.268.000 đ

25

45%

679.000 đ

65

85%

1.283.000 đ

26

46%

694.000 đ

66

86%

1.298.000 đ

27

47%

709.000 đ

67

87%

1.313.000 đ

28

48%

724.000 đ

68

88%

1.328.000 đ

29

49%

739.000 đ

69

89%

1.343.000 đ

30

50%

755.000 đ

70

90%

1.358.000 đ

31

51%

770.000 đ

71

91%

1.373.000 đ

32

52%

785.000 đ

72

92%

1.388.000 đ

33

53%

800.000 đ

73

93%

1.403.000 đ

34

54%

815.000 đ

74

94%

1.418.000 đ

35

55%

830.000 đ

75

95%

1.434.000 đ

36

56%

845.000 đ

76

96%

1.449.000 đ

37

57%

860.000 đ

77

97%

1.464.000 đ

38

58%

875.000 đ

78

98%

1.479.000 đ

39

59%

890.000 đ

79

99%

1.493.000 đ

40

60%

905.000 đ

80

100%

1.509.000 đ

 

 

BẢNG SỐ 3

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ)

 

Mức chuẩn 470.000 đồng                                                  

 

STT

 

Tỷ lệ suy giảm khả năng

 lao động

 

Mức trợ cấp

 

 

STT

 

Tỷ lệ suy giảm khả năng

lao động 

Mức

 trợ cấp

 

 

1

21%

253.000 đ

41

61%

736.000 đ

2

22%

266.000 đ

42

62%

748.000 đ

3

23%

278.000 đ

43

63%

760.000 đ

4

24%

290.000 đ

44

64%

772.000 đ

5

25%

302.000 đ

45

65%

785.000 đ

6

26%

314.000 đ

46

66%

797.000 đ

7

27%

326.000 đ

47

67%

809.000 đ

8

28%

338.000 đ

48

68%

821.000 đ

9

29%

350.000 đ

49

69%

833.000 đ

10

30%

362.000 đ

50

70%

845.000 đ

11

31%

374.000 đ

51

71%

857.000 đ

12

32%

386.000 đ

52

72%

869.000 đ

13

33%

398.000 đ

53

73%

881.000 đ

14

34%

410.000 đ

54

74%

893.000 đ

15

35%

422.000 đ

55

75%

905.000 đ

16

36%

435.000 đ

56

76%

917.000 đ

17

37%

447.000 đ

57

77%

929.000 đ

18

38%

459.000 đ

58

78%

941.000 đ

19

39%

471.000 đ

59

79%

954.000 đ

20

40%

483.000 đ

60

80%

966.000 đ

21

41%

495.000 đ

61

81%

978.000 đ

22

42%

507.000 đ

62

82%

990.000 đ

23

43%

519.000 đ

63

83%

1.002.000 đ

24

44%

531.000 đ

64

84%

1.014.000 đ

25

45%

543.000 đ

65

85%

1.026.000 đ

26

46%

555.000 đ

66

86%

1.038.000 đ

27

47%

567.000 đ

67

87%

1.050.000 đ

28

48%

579.000 đ

68

88%

1.062.000 đ

29

49%

591.000 đ

69

89%

1.074.000 đ

30

50%

604.000 đ

70

90%

1.086.000 đ

31

51%

616.000 đ

71

91%

1.098.000 đ

32

52%

628.000 đ

72

92%

1.110.000 đ

33

53%

640.000 đ

73

93%

1.123.000 đ

34

54%

652.000 đ

74

94%

1.135.000 đ

35

55%

664.000 đ

75

95%

1.147.000 đ

36

56%

676.000 đ

76

96%

1.159.000 đ

37

57%

688.000 đ

77

97%

1.171.000 đ

38

58%

700.000 đ

78

98%

1.183.000 đ

39

59%

712.000 đ

79

99%

1.195.000 đ

40

60%

724.000 đ

80

100%

1.207.000 đ

 

thuộc tính Nghị định 32/2007/NĐ-CP

Nghị định 32/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:32/2007/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:02/03/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Trợ cấp người có công với cách mạng - Ngày 02/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2007/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, từ ngày 01/01/2007, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng sẽ là 470.000 đồng (tăng 115.000 đồng so với trước đây)... Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945, con bị dị tật của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học sẽ được hưởng trợ cấp 470.000 đồng một tháng. Trợ cấp tiền tuất hằng tháng đối với thân nhân của một liệt sĩ là 470.000 đồng, thân nhân của hai liệt sĩ trở lên là 794.000 đồng. Mức trợ cấp hằng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng là 794.000 đồng (tăng 194.000 đồng so với quy định cũ)... Tùy theo mức độ thương tật, trợ cấp của thương binh được tăng tương ứng, cao nhất là 1,5 triệu đồng đối với người mất hoàn toàn khả năng lao động, thấp nhất là 920.000 đồng đối với người suy giảm 61% khả năng lao động... Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Xem chi tiết Nghị định32/2007/NĐ-CP tại đây

tải Nghị định 32/2007/NĐ-CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 32/2007/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2007

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI

NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

 

 

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

 

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005;

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

 

 

NGHỊ ĐỊNH :

 

 

Điều 1. Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp

 

1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 470.000 đồng.

 

2. Ban hành kèm theo Nghị định này các bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm:

 

a) Bảng số 1: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

 

b) Bảng số 2: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

 

c) Bảng số 3: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

 

Điều 2. Kinh phí thực hiện

 

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.

 

Điều 3. Hiệu lực thi hành

 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 

3. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

 

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Bảng số 1

MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI

ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

­(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2007/NĐ-CP

ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ)

 

 

Đơn vị tính: nghìn đồng

A. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng:

 

TT

 

 

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp, phụ cấp

từ 01/01/2007
(mức chuẩn 470.000đ)

 

 

 

Trợ cấp

Phụ cấp

 

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

 

 

 

- Diện thoát ly

530

90/thâm niên

 

- Diện không thoát ly

900

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần

470

 

 

794

 

 

2

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

490

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần

265

 

 

 

556

 

 

3

Thân nhân liệt sĩ:

 

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ

470

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên

794

 

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ

794

 

 

4

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

794

397

 

5

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

397

 

 

6

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh)

Bảng số 2

 

 

 

 

- Thương binh loại B

Bảng số 3

 

 

 

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

 

238

 

 

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

 

 

470

 

 

- Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình:

 

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

470

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

609

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

265

 

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

556

 

 

7

- Bệnh binh:

 

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%

495

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60%

616

 

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%

785

 

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%

906

 

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%

1.085

 

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 91% - 100%

1.207

 

 

 

+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

238

 

 

+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81%

trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

 

470

 

- Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:

 

 

 

+ Suy giảm kh năng lao động từ 81% trở lên

470

 

 

+ Suy giảm kh năng lao động từ 81% trở lên có

bệnh tật đặc biệt nặng

609

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh

suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

265

 

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh

binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

556

 

 

8

- Người Ngườihoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:

 

 

 

+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81%

trở lên

785

 

 

+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 80%

trở xuống

495

 

 

+ Thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hóa học

495

 

 

- Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị

nhiễm chất độc hóa học:

 

 

 

+ Bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong

sinh hoạt

470

 

 

+ Bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong

sinh hoạt

 

238

 

 

9

- Người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng

tháng 8 năm 1945:

 

 

 

+ Trợ cấp hàng tháng

470

 

 

+ Trợ cấp nuôi dưỡng

794

 

 

- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến:

 

 

 

+ Trợ cấp hàng tháng

278

 

 

+ Trợ cấp nuôi dưỡng

622

 

 

10

- Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo,

trường phổ thông dân tộc nội trú:

 

 

 

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con liệt sĩ; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cạch mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên; con bị dị dạng dị tật không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học

470

 

 

+ Con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động dưới 61%; con bị dị dạng dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học

238

 

 

B. Mức trợ cấp ưu đãi một lần:

TT

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp từ 01/01/2007
(Mức chuẩn 470.000đ)

 

1

- Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ

20 lần mức chuẩn

 

- Chi phí báo tử

1.000

 

2

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

20 lần mức chuẩn

 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng

20 lần mức chuẩn

 

3

Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% - 20%:

 

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10%

4 lần mức chuẩn

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15%

6 lần mức chuẩn

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20%

8 lần mức chuẩn

 

4

Người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày:

 

 

- Thời gian bị địch bắt tù dưới 1 năm

500

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 1 năm đến dưới 3 năm

1.000

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 3 năm đến dưới 5 năm

1.500

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 5 năm đến dưới 10 năm

2.000

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 10 năm trở lên

2.500

 

5

Người hoạt động kháng chiến

 

 

(Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến)

120/1 thâm niên

 

6

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến

 

1.000

 

7

Trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

 

 

- Thân nhân của người hoạt động cách mạng,

hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

- Thân nhân của người hoạt động kháng chiến

được tặng Huân chương, Huy chương

1.000

 

1.000

 

8

 

 

 

Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại:

 

 

- Cơ sở giáo dục mầm non

200

 

- Cơ sở giáo dục phổ thông

250

 

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú

300

 

9

Bảo hiểm y tế bằng 3% tiền lương tối thiểu chung

 

 

10

Mai táng phí

Như quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội

 

 

Bảng số 2

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH,

NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH

(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2007/NĐ-CP

ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ)

 

 

Mức chuẩn 470.000 đồng

 

STT

Tỷ lệ suy giảm

khả năng

lao động

 

Mức trợ cấp

 

 

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng

lao động

 

Mức trợ cấp

 

1

21%

317.000 đ

41

61%

920.000 đ

2

22%

332.000 đ

42

62%

936.000 đ

3

23%

347.000 đ

43

63%

951.000 đ

4

24%

362.000 đ

44

64%

966.000 đ

5

25%

377.000 đ

45

65%

981.000 đ

6

26%

392.000 đ

46

66%

996.000 đ

7

27%

407.000 đ

47

67%

1.011.000 đ

8

28%

422.000 đ

48

68%

1.026.000 đ

9

29%

438.000 đ

49

69%

1.041.000 đ

10

30%

453.000 đ

50

70%

1.056.000 đ

11

31%

468.000 đ

51

71%

1.071.000 đ

12

32%

483.000 đ

52

72%

1.086.000 đ

13

33%

498.000 đ

53

73%

1.102.000 đ

14

34%

513.000 đ

54

74%

1.117.000 đ

15

35%

528.000 đ

55

75%

1.132.000 đ

16

36%

543.000 đ

56

76%

1.147.000 đ

17

37%

558.000 đ

57

77%

1.162.000 đ

18

38%

573.000 đ

58

78%

1.177.000 đ

19

39%

588.000 đ

59

79%

1.192.000 đ

20

40%

604.000 đ

60

80%

1.207.000 đ

21

41%

619.000 đ

61

81%

1.222.000 đ

22

42%

634.000 đ

62

82%

1.237.000 đ

23

43%

649.000 đ

63

83%

1.252.000 đ

24

44%

664.000 đ

64

84%

1.268.000 đ

25

45%

679.000 đ

65

85%

1.283.000 đ

26

46%

694.000 đ

66

86%

1.298.000 đ

27

47%

709.000 đ

67

87%

1.313.000 đ

28

48%

724.000 đ

68

88%

1.328.000 đ

29

49%

739.000 đ

69

89%

1.343.000 đ

30

50%

755.000 đ

70

90%

1.358.000 đ

31

51%

770.000 đ

71

91%

1.373.000 đ

32

52%

785.000 đ

72

92%

1.388.000 đ

33

53%

800.000 đ

73

93%

1.403.000 đ

34

54%

815.000 đ

74

94%

1.418.000 đ

35

55%

830.000 đ

75

95%

1.434.000 đ

36

56%

845.000 đ

76

96%

1.449.000 đ

37

57%

860.000 đ

77

97%

1.464.000 đ

38

58%

875.000 đ

78

98%

1.479.000 đ

39

59%

890.000 đ

79

99%

1.493.000 đ

40

60%

905.000 đ

80

100%

1.509.000 đ

 

Bảng số 3

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B

(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2007/NĐ-CP

ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ)

 

 

Mức chuẩn 470.000 đồng

 

STT

 

Tỷ lệ suy giảm khả năng

lao động

 

Mức trợ cấp

 

 

STT

 

Tỷ lệ suy giảm khả năng

lao động

Mức

trợ cấp

 

 

 

1

21%

253.000 đ

41

61%

736.000 đ

2

22%

266.000 đ

42

62%

748.000 đ

3

23%

278.000 đ

43

63%

760.000 đ

4

24%

290.000 đ

44

64%

772.000 đ

5

25%

302.000 đ

45

65%

785.000 đ

6

26%

314.000 đ

46

66%

797.000 đ

7

27%

326.000 đ

47

67%

809.000 đ

8

28%

338.000 đ

48

68%

821.000 đ

9

29%

350.000 đ

49

69%

833.000 đ

10

30%

362.000 đ

50

70%

845.000 đ

11

31%

374.000 đ

51

71%

857.000 đ

12

32%

386.000 đ

52

72%

869.000 đ

13

33%

398.000 đ

53

73%

881.000 đ

14

34%

410.000 đ

54

74%

893.000 đ

15

35%

422.000 đ

55

75%

905.000 đ

16

36%

435.000 đ

56

76%

917.000 đ

17

37%

447.000 đ

57

77%

929.000 đ

18

38%

459.000 đ

58

78%

941.000 đ

19

39%

471.000 đ

59

79%

954.000 đ

20

40%

483.000 đ

60

80%

966.000 đ

21

41%

495.000 đ

61

81%

978.000 đ

22

42%

507.000 đ

62

82%

990.000 đ

23

43%

519.000 đ

63

83%

1.002.000 đ

24

44%

531.000 đ

64

84%

1.014.000 đ

25

45%

543.000 đ

65

85%

1.026.000 đ

26

46%

555.000 đ

66

86%

1.038.000 đ

27

47%

567.000 đ

67

87%

1.050.000 đ

28

48%

579.000 đ

68

88%

1.062.000 đ

29

49%

591.000 đ

69

89%

1.074.000 đ

30

50%

604.000 đ

70

90%

1.086.000 đ

31

51%

616.000 đ

71

91%

1.098.000 đ

32

52%

628.000 đ

72

92%

1.110.000 đ

33

53%

640.000 đ

73

93%

1.123.000 đ

34

54%

652.000 đ

74

94%

1.135.000 đ

35

55%

664.000 đ

75

95%

1.147.000 đ

36

56%

676.000 đ

76

96%

1.159.000 đ

37

57%

688.000 đ

77

97%

1.171.000 đ

38

58%

700.000 đ

78

98%

1.183.000 đ

39

59%

712.000 đ

79

99%

1.195.000 đ

40

60%

724.000 đ

80

100%

1.207.000 đ

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi