Chỉ thị 13/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 13/2007/CT-TTg NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2007

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 47-NQ/TW NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2005

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 

 Sau hơn một năm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (được ban hành tại Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể,công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đạt được những kết quả quan trọng: khắc phục được sự tăng nhanh dân số trở lại, mức sinh tiếp tục giảm và đã tiệm cận mức sinh thay thế; chất lượng dân số từng bước được nâng cao.

 Tuy vậy, việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ còn chậm so với yêu cầu; mức giảm sinh chưa vững chắc và tiềm ẩn nguy cơ tăng nhanh dân số; chất lượng dân số chưa được quan tâm đúng mức.

 Để tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

 1. Các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

 a) Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình quy định tại Chương trình hành động của Chính phủ, trước mắt là các mục tiêu đến năm 2010; trong đó cần tập trung chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

 - Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục với những hình thức và nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa của từng vùng; tập trung ở những vùng đông dân có mức sinh cao, vùng có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, làm cho mỗi cặp vợ chång tự nguyện thực hiện quy mô gia đình có một hoặc hai con, tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng dân số.

 - Huy động mạnh hơn nữa sự tham gia thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình của các đoàn thể, tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và mọi người dân.

 - Bố trí nguồn lực tương xứng để thực hiện cả hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

 b) Các Bộ, ngành và các địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời có kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa xây dựng và ban hành chương trình hành động như quy định tại Chương trình hành động của Chính phủ, cần khẩn trương ban hành trong quý III năm 2007.

 Các Bộ, ngành được phân công xây dựng và trình các đề án quy định tại Chương trình hành động của Chính phủ, cần khẩn trương trình các đề án đã  quy định trình trong năm 2006 (nh­ng chưa trình) trong quý III năm 2007.

 2. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em:

 a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan khác liên quan trình Chính phủ dự án Luật Dân số trong quý III năm 2007;

 b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phương án thực hiện bảo hiểm xã hội đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn trong quý III năm 2007; 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác liên quan trình Chính phủ đề án tổng thể nâng cao chất lượng dân số Việt Nam trong quý IV năm 2007;

 d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan khác liên quan chỉ đạo triển khai có hiệu quả các loại hình cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng đông dân có mức sinh cao, vùng có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao; xây dựng chiến lược an ninh hàng hoá phương tiện tránh thai và hoàn thiện hệ thống quản lý hậu cần phương tiện tránh thai từ Trung ương đến địa phương để chủ động phục vụ chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình.

 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tăng cường lồng ghép các nội dung, chỉ tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ thực hiện công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình.

 4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em bố trí đủ kinh phí để triển khai có hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình.

 5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

 Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ tại địa phương.

 Những tỉnh có tỷ lệ phát triển dân số cao hơn mức trung bình của cả nước, chưa đạt mức sinh thay thế, cần tập trung chỉ đạo để đạt được mục tiêu này chậm nhất vào năm 2010.

 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

 Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 Nguyễn Sinh Hùng

 

thuộc tính Chỉ thị 13/2007/CT-TTg

Chỉ thị 13/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2007/CT-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:06/06/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Chính sách về dân số - Ngày 06/6/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 13/2007/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Thủ tướng yêu cầu: tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục với những hình thức và nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa của từng vùng; tập trung ở những vùng đông dân có mức sinh cao, vùng có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, làm cho mỗi cặp vợ chång tự nguyện thực hiện quy mô gia đình có một hoặc hai con, tham gia các hoạt động nâng cao chất lượng dân số. Huy động mạnh hơn nữa sự tham gia thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình của các đoàn thể, tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và mọi người dân. Bố trí nguồn lực tương xứng để thực hiện cả hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. Những tỉnh có tỷ lệ phát triển dân số cao hơn mức trung bình của cả nước, chưa đạt mức sinh thay thế, cần tập trung chỉ đạo để đạt được mục tiêu này chậm nhất vào năm 2010. Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Chỉ thị13/2007/CT-TTg tại đây

tải Chỉ thị 13/2007/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 279/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Quyết định 279/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Chính sách

Vui lòng đợi