Chỉ thị 10/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 10/2001/CT-TTG
NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010

 

Ngày 22 tháng 12 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương xây dựng và hoàn thiện chính sách dân số gắn với phát triển, xây dựng dự án Pháp lệnh Dân số và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh này để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Chiến lược; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2001 - 2005 và giai đoạn 2006 - 2010.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Chiến lược.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tổng cục Thống kê và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định về tổ chức, quản lý và khai thác Hệ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Dân cư trình Chính phủ vào quý IV năm 2001; tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Hệ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Dân cư giai đoạn 2001 - 2005 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, nhằm đáp ứng được yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược và yêu cầu tham mưu, hoạch định chính sách về dân số.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và chỉ đạo triển khai kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực dân số.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện Chiến lược.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn và củng cố hệ thống tổ chức làm công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình, đặc biệt là ở cấp cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược có hiệu quả.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân số; tăng cường chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược này; lồng ghép các yếu tố dân số vào quá trình hoạch định chính sách, lập kế hoạch phát triển theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình và các Bộ, ngành có liên quan đưa các mục tiêu và nhiệm vụ hàng năm và 5 năm về dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia; lồng ghép các hoạt động của các chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến dân số với các hoạt động của Chiến lược này theo hướng dành ưu tiên đầu tư cho những vùng dân tộc ít người, vùng núi, hải đảo và các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khó khăn.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình bảo đảm nguồn kinh phí cần thiết cho việc triển khai thực hiện Chiến lược; đồng thời hướng dẫn các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục tiêu và hiệu quả.

c) Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung Chiến lược.

d) Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng khác ở Trung ương thường xuyên có chương trình, chuyên mục giới thiệu nội dung Chiến lược và chính sách dân số của Đảng và Nhà nước, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người về trách nhiệm thực hiện công tác dân số.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình xây dựng và thực hiện kế hoạch mở rộng các hình thức và nâng cao chất lượng giáo dục dân số trong nhà trường.

e) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình, trong khuôn khổ các chương trình hành động để thực hiện Chiến lược; ưu tiên phụ nữ nghèo và đối tượng chính sách, ưu tiên vùng dân tộc ít người, vùng núi, hải đảo và các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khó khăn.

g) Uỷ ban Dân tộc và Miền núi chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, Chiến lược Dân số trong đồng bào các dân tộc ít người.

h) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đưa các mục tiêu về dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn của địa phương; khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giai đoạn 2001 - 2005 và giai đoạn 2006 - 2010 và hàng năm để triển khai thực hiện Chiến lược với những mục tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phát động và tổ chức thực hiện phong trào toàn xã hội tham gia công tác dân số; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ thực hiện Chiến lược; phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư cho các xã còn có mức sinh cao, các xã thuộc vùng dân tộc ít người, miền núi, hải đảo, các xã nghèo; thường xuyên kiểm tra quá trình sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Chiến lược.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thường xuyên có chương trình, chuyên mục truyền thông, giáo dục với nội dung và hình thức phù hợp với từng khu vực và từng nhóm đối tượng; tập trung hoạt động truyền thông, giáo dục vào những xã thuộc vùng dân tộc ít người, miền núi, hải đảo, các xã nghèo và những nhóm đối tượng còn hạn chế về nhận thức và hành vi thực hiện chính sách dân số, nhằm góp phần tạo cho mọi người dân có nhận thức và hành vi thích hợp về dân số, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình.

3. Đề nghị Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội tham gia triển khai và thực hiện Chiến lược; phối hợp với ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tư vấn, đối thoại, vận động thực hiện tốt chính sách dân số của Đảng và Nhà nước.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chiến lược, đồng thời gửi báo cáo này đến ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình.

Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 10/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 10/2001/CT-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 04/05/2001 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------
No: 10/2001/CT-TTg
Hanoi, May 04, 2001
 
DIRECTIVE
ON THE IMPLEMENTATION OF VIETNAM’S POPULATION STRATEGY IN THE 2001-2010 PERIOD
On December 22, 2000 the Prime Minister ratified Vietnams Population Strategy for the 2001-2010 period. To effectively implement this Strategy, the Prime Minister instructs:
1. The National Committee for Population and Family Planning:
- To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Health and concerned ministries and branches in promptly elaborating and finalizing the policy on population in association with development; drafting the Population Ordinance and legal documents guiding the implementation thereof, which shall be submitted to the competent authorities for ratification; formulating a mechanism of coordination among branches and authorities in deploying the implementation of the Strategy; organizing the inspection, supervision and evaluation of the implementation of the Strategy.
- To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and concerned ministries and branches in working out and submitting to the Prime Minister for ratification the national target programs on population and family planning in the 2001-2005 and 2006-2010 periods.
- To assume the prime responsibility and coordinate with the Finance Ministry, the Ministry of Planning and Investment, the concerned ministries and branches as well as localities in elaborating the annual financial plans for realization of the Strategy�s objectives and tasks.
- To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministries of: Justice; Public Security; Agriculture and Rural Development; Science, Technology and Environment, Planning and Investment, and Finance; the General Department of Statistics and relevant agencies in drafting as soon as possible a decree on organization, management and exploitation of the National Database System on Population for submission to the Government in the fourth quarter of 2001; continuing to perfect the National Database System on Population in the 2001-2005 period, which shall be submitted to the Prime Minister for consideration and decision in order to meet the requirements of evaluating the Strategy implementation results as well as of formulating the population policy.
- To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment and concerned ministries and branches in working out a plan of scientific and technological research and application in the field of population, and directing the implementation thereof.
- To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry for Foreign Affairs in promoting international cooperation with a view to mobilizing sources to support the implementation of the Strategy.
- To assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, the concerned ministries and branches as well as the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities in perfecting and consolidating the system of organizations performing the family planning and population work, especially the grassroots organizations so as to organize the effective implementation of the Strategy.
2. The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities to thoroughly grasp the Partys policies and the States laws on population work; to enhance the direction and elaboration of programs and plans of action for effective implementation of this Strategy; to integrate the population factors into the process of elaborating the development policies and plans according to their vested competence and assigned responsibilities.
a/ The Ministry of Planning and Investment to assume the prime responsibility and coordinate with the National Committee for Population and Family Planning and concerned ministries and branches in including the annual and five-year objectives and tasks on population in the national socio-economic development plan; combining activities of the population-related international cooperation programs with the Strategy-related activities along the direction of giving priority to investment in ethic minority, mountain and island areas as well as areas meeting with socio-economic difficulties or exceptional difficulties.
b/ The Finance Ministry to assume the prime responsibility and coordinate with the National Committee for Population and Family Planning in ensuring funding sources necessary for deploying the implementation of the Strategy; and at the same time, guiding the concerned ministries, branches and localities to use such sources properly and efficiently.
c/ The Ministry of Culture and Information to assume the prime responsibility and coordinate with the National Committee for Population and Family Planning in guiding the central and local mass media bodies to widely popularize and propagate the Strategys contents.
d/ The Radio Voice of Vietnam, the Vietnam Television and other central mass media bodies to regularly carry programs and columns to introduce the Strategys contents as well as the Partys and States population policies, thus contributing to raising each persons sense of responsibility to perform the population work.
e/ The Ministry of Education and Training to assume the prime responsibility and coordinate with the National Committee for Population and Family Planning in mapping out and implementing plan on the diversification of population education forms in school and raising the quality thereof.
f/ The Ministry of Health to assume the prime responsibility and coordinate with the National Committee for Population and Family Planning in elaborating and organizing the implementation of the program on caring for the maternal health/family planning under the programs of action for implementation of the Strategy; giving priority to poor women and policy beneficiaries as well as ethnic minority, mountain, island areas and areas meeting with socio-economic difficulties or exceptional difficulties.
g/ The Committee for Ethnic Minority and Mountain Areas to assume the prime responsibility and coordinate with the National Committee for Population and Family Planning in elaborating and organizing the implementation of a plan on popularization and propagation of the Partys policies and the States laws on population work as well as the Population Strategy among the ethic minority people.
h/ The Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities to include the population objectives in the long-term and short-term socio-economic development plans of their respective localities; to promptly work out and organize the implementation of the plans of action for the 2001-2005 and 2006-2010 periods as well as the annual plans for deploying the implementation of the Strategy with objectives and solutions suitable to the local socio-economic characteristics; to launch a movement for the entire societys participation in the population work and organize the implementation thereof; to mobilize all resources in support of the implementation of the Strategy; to distribute and efficiently use resources, giving priority to investment in communes with high birth rates as well as ethnic minority, mountain, island and poor communes; and to regularly inspect the process of using funding sources for the implementation of the Strategy.
To direct the local mass media bodies to regularly carry propagation and education programs and columns with contents and forms suited to each region and each group of subjects; to focus the propagation and education activities on ethnic minority, mountain, island and poor communes as well as groups of subjects still limited in their knowledge and actions for the implementation of the population policy with a view to helping people realize and act properly for the question of population, maternal health/family planning.
3. The Vietnam Fatherland Front Central Committee and the Fronts member organizations as well as social organizations are requested to participate in deploying and implementing the Strategy; to coordinate with the National Committee for Population and Family Planning in directing, guiding activities of consultancy dialogues and mobilization for well implementing the population policy of the Party and the State.
4. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall, within the ambit of management responsibilities of their respective ministries, branches and localities, elaborate detailed plans and organize the implementation of this Directive; submit to the Prime Minister annual reports on the situation of implementation of the Strategy and at the same time send them to the National Committee for Population and Family Planning.
The National Committee for Population and Family Planning shall have to monitor, urge and inspect the implementation of this Directive and annually submit wrap-up reports to the Prime Minister.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!