Thông tư 40/2012/TT-BGTVT trang phục của công chức Cục Hàng không Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------
Số: 40/2012/TT-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2012
 
 
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam.
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam, bao gồm:
1. Cục trưởng, Phó Cục trưởng.
2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra và các chức danh tương đương.
3. Cán bộ, công chức, viên chức còn lại thuộc các Phòng, Văn phòng, Thanh tra hàng không.
Điều 3. Nguyên tắc chung
1. Cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam khi làm nhiệm vụ phải sử dụng đúng trang phục quy định tại Thông tư này.
2. Cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản trang phục được cấp. Trong trường hợp trang phục bị mất hoặc hư hỏng phải báo cáo ngay thủ trưởng đơn vị bằng văn bản.
3. Trường hợp còn trong niên hạn sử dụng mà trang phục bị mất, hư hỏng, rách nát trong khi thực hiện nhiệm vụ hoặc vì lý do bất khả kháng thì được xem xét cấp bổ sung.
4. Khi thuyên chuyển công tác hoặc thôi việc phải nộp lại toàn bộ trang phục còn niên hạn sử dụng đã được cấp.
5. Nghiêm cấm việc cho mượn hoặc sử dụng trang phục đã được cấp vào mục đích khác.
 
Chương II
TRANG PHỤC
 
Điều 4. Quy định chung về trang phục
1. Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam bao gồm: áo sơ mi, áo veston, quần tây, váy nữ, cà vạt, giày, bít tất, thắt lưng. Trang phục phải có chất lượng tốt, bền, đẹp.
2. Màu sắc trang phục
a) Áo sơ mi: màu trắng;
b) Quần tây, váy nữ, áo veston, cà vạt, bít tất: màu xanh đen;
c) Giày da, thắt lưng bằng da: màu đen;
Điều 5. Quy định chi tiết về trang phục
1. Trang phục nam
a) Áo veston: bên trong có vải lót, cổ thông thường 2 nút cài, 2 túi áo dưới có nắp (nắp túi cao 4,5 cm), 4 nút tay áo, xẻ phía sau hai bên, 01 túi áo ngực bên trái, có móc bên ngực trái để cài thẻ công chức;
b) Quần tây: dài ống, ống đứng rộng vừa phải, túi trước hai bên chéo, có một ly gấp, có 01 túi sau có khuy cài, nút chìm, có đỉa, lưng quần 4 cm;
c) Áo sơ mi dài tay: cổ đứng, 01 khuy ở tay áo, 01 túi áo ngực bên trái, sau lưng có 2 nếp gấp 1 cm;
d) Áo sơ mi ngắn tay: cổ đứng, 1 túi áo ngực bên trái, chiều dài tay áo cách khuỷu tay 3 cm, sau lưng có 2 nếp gấp 1 cm.
2. Trang phục nữ
a) Áo veston: bên trong có vải lót, cổ thông thường 2 nút cài, 2 túi áo dưới có nắp (nắp túi cao 3 cm), 3 nút tay áo, không xẻ hông, có móc bên ngực trái để cài thẻ công chức;
b) Quần tây: dài ống, ống đứng rộng vừa phải, túi trước 2 bên ngang chìm, có đỉa, không túi sau, lưng quần 3 cm, không ly trước;
c) Váy nữ: chiều dài váy chấm đầu gối hoặc ngay dưới đầu gối, có vải lót, túi hai bên chìm, có đỉa, lưng váy 3 cm;
d) Áo sơ mi dài tay: cổ đứng, 1 khuy ở tay áo, không túi áo, có gân ở 2 ngực áo;
đ) Áo sơ mi ngắn tay: cổ đứng, không túi áo, tay có nẹp, chiều dài tay áo cách khuỷu tay 2 cm.
3. Phụ kiện nam, nữ
a) Giày da: kín mũi, không quá nhọn, có dây hoặc không dây;
b) Thắt lưng bằng da màu đen, khóa bằng kim loại màu trắng.
4. Mẫu trang phục được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 6. Chế độ cấp phát, thời hạn sử dụng và kinh phí trang phục
1. Chế độ cấp phát và thời hạn sử dụng trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam như sau:
a) Đối với loại sử dụng 02 năm
- Áo Veston                   : 01 chiếc/02 năm (năm đầu cấp 02 chiếc);
b) Đối với loại sử dụng 01 năm
- Cà vạt                         : 01 chiếc/01 năm;
- Áo sơ mi ngắn tay       : 01 chiếc/01 năm (năm đầu cấp 02 chiếc);
- Áo sơ mi dài tay          : 02 chiếc/01 năm;
- Quần tây/váy (nữ)        : 02 chiếc/01 năm;
- Bít tất                         : 02 đôi/01 năm;
- Giày da                       : 01 đôi/01 năm (năm đầu cấp 02 đôi);
- Thắt lưng bằng da        : 01 chiếc/01 năm.
2. Mức chi, hình thức cấp phát và nguồn kinh phí thực hiện
a) Mức chi, hình thức cấp phát trang phục được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;
b) Nguồn kinh phí cho trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam thực hiện theo Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam.
 
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 7. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2012.
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.
3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này./.
 

Nơi nhận:
- Như khoản 1 Điều 8;
- Các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang TTĐT Bộ GTVT;
- Báo GTVT; Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

thuộc tính Thông tư 40/2012/TT-BGTVT

Thông tư 40/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:40/2012/TT-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:26/09/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy định chế độ cấp phát trang phục Cục Hàng không
Ngày 26/09/2012, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 40/2012/TT-BGTVT quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam.
Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam bao gồm áo sơ mi, áo veston, quần tây, váy nữ, cà vạt, giày, bít tất, thắt lưng, có chất lượng tốt, bền, đẹp và phải đáp ứng các quy định về màu sắc, kiểu dáng…
Theo quy định tại Thông tư này, cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam mỗi năm được cấp 01 cà vạt; 01 áo sơ mi ngắn tay; 02 áo sơ mi dài tay; 02 đôi tất; 01 đôi giày da; 01 chiếc thắt lưng bằng da và 02 chiếc quần tây/váy nữ. Mức chi, hình thức cấp phát được áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2012.

Xem chi tiết Thông tư 40/2012/TT-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi