Quyết định 77/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của ngành Hải quan năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 77/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC CỦA NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2014
-------------------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ - TTg ngày 15/1/2010 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 02/07/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 3135/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2015;
Xét đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm Quyết định:
- Quy định về việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Hải quan năm 2014;
- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2014 (bao gồm Phụ lục I, II, III, IV, V).
Điều 2. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Hải quan Việt Nam và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung đào tạo (theo kế hoạch chi tiết của các đơn vị đính kèm).
Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB (3 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ,
 CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 77/QĐ-TCHQ ngày 20 tháng 01 năm 2014)
 
 
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Hải quan trong giai đoạn cải cách, hiện đại hóa; Căn cứ Quyết định số 3135/QĐ-TCHQ ngày 30/12/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2015; xét nhu cầu và khả năng tổ chức đào tạo của các đơn vị trong ngành, Tổng cục quyết định việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 gồm các nội dung sau:
1. Phụ lục I: Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan do Tổng cục tổ chức - Trường Hải quan Việt Nam thực hiện.
2. Phụ lục II: Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan do Tổng cục tổ chức - Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện.
3. Phụ lục III: Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan do Tổng cục tổ chức - Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện.
4. Phụ lục IV: Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan do Tổng cục tổ chức - Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan thực hiện.
5. Phụ lục V: Kế hoạch tổng hợp để tổ chức các lớp ĐTBD nghiệp vụ hải quan do Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục thực hiện và cử cán bộ tham gia các lớp trong và ngoài ngành.
II. Tổ chức thực hiện:
1. Căn cứ kế hoạch Tổng cục phê duyệt tại Quyết định này, các đơn vị chủ động triển khai kế hoạch chi tiết tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hải quan năm 2014 đảm bảo chất lượng đào tạo về: phương pháp, nội dung, chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy, đội ngũ giảng viên; đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng thời lượng thực hành, bổ sung các bài tập tình huống nhằm tăng cường nguồn nhân lực phục vụ Hệ thống thông quan điện tử của Việt Nam (VNACCS) đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa hải quan.
2. Việc triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cử cán bộ đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo cần thực hiện theo các yêu cầu sau:
- Theo đúng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo đã được Tổng cục phê duyệt.
- Học viên tham gia khóa học phải đúng đối tượng; có văn bản cử đi học của đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ.
- Để đảm bảo chất lượng và đổi mới phương pháp dạy và học, số lượng học viên tham gia các lớp cần thực hiện như sau:
+ Lớp trên 10 ngày không được quá 60 người/lớp;
+ Lớp mang tính chất thực hành, có các bài tập tình huống và đi thực tế thì không quá 30 người/lớp.
- Giảng viên tham gia giảng dạy các lớp do Tổng cục Hải quan tổ chức phải đảm bảo các quy định trong quy chế do Tổng cục ban hành.
- Địa điểm tổ chức khóa học phải thuận lợi, đảm bảo tính sư phạm và phù hợp với nội dung khóa học. Các lớp có thời gian từ 5 ngày trở lên cần tổ chức tập trung tại Trường Hải quan Việt Nam hoặc liên hệ, phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính để sử dụng cơ sở vật chất tại các cơ sở đào tạo.
- Giáo trình, tài liệu liên quan đến khóa học phải được thông qua Hội đồng thẩm định hoặc Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt theo quy định.
- Kết quả học tập của cá nhân phải được gửi về cho các đơn vị để làm cơ sở để đánh giá bình xét thi đua trong năm.
- Các đơn vị được phân công tổ chức đào tạo phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng lớp học ngay từ đầu năm để tránh chồng chéo về thời gian, nội dung và chất lượng đào tạo của các lớp, Kết thúc khóa học phải có đánh giá chất lượng sau đào tạo.
- Vụ Tài vụ - Quản trị chịu trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí theo quy định cho các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt và phối hợp với Vụ TCCB để tổ chức kiểm tra việc thực hiện nguồn kinh phí cho công tác đào tạo.
3. Các đơn vị được Tổng cục giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo thực hiện theo đúng kế hoạch phê duyệt tại các Phụ lục I, II, III, IV. Trên cơ sở các chương trình, các đơn vị phải cụ thể hóa và chi tiết cho từng lớp học, thông báo nội dung, đối tượng cho các đơn vị địa phương để các đơn vị có kế hoạch cử công chức đi học theo phân cấp quản lý cán bộ.
4. Kinh phí phục vụ cho các lớp phải có dự toán và chi đúng Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản theo quy định hiện hành.
Các đơn vị không thực hiện đúng quy định về việc tổ chức lớp học sẽ không được thanh quyết toán chi phí theo quy định.
5. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo đúng kế hoạch Tổng cục đã phê duyệt tại Phụ lục V. Các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để cử cán bộ đi học đối với các lớp của Bộ Tài chính, Tổng cục và các lớp ngoài Ngành khi có thông báo chiêu sinh. Các lớp do đơn vị tự tổ chức có thời gian không quá 3 ngày, tập trung chủ yếu vào việc tập huấn nghiệp vụ mới và công tác hiện đại hóa, đào tạo theo VNACCS/VCIS.
6. Trước khi tổ chức đào tạo, các đơn vị có báo cáo kế hoạch mở lớp về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để theo dõi. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục để xem xét, giải quyết
7. Các đơn vị gửi báo cáo sơ kết công tác đào tạo 6 tháng đầu năm trước ngày 10/6/2014 và báo cáo đánh giá công tác đào tạo năm 2014 và dự kiến kế hoạch đào tạo năm tiếp theo về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/10/2014 để tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính./.

thuộc tính Quyết định 77/QĐ-TCHQ

Quyết định 77/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của ngành Hải quan năm 2014
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:77/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành:20/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi