Quyết định 582/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thăm hỏi, lễ tang, viếng chia buồn đối với công chức, viên chức và thân nhân của công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1177/QĐ-BHXH ngày 30/08/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 582/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THĂM HỎI, LỄ TANG, VIẾNG CHIA BUỒN

ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THÂN NHÂN CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO

 QUYẾT ĐỊNH 1177/QĐ-BHXH NGÀY 30/8/2012

CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-----------------------------------------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3; Khoản 2, Điều 13Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều 14 Quy chế thăm hỏi, lễ tang, viếng chia buồn đối với công chức, viên chức và thân nhân của công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1177/QĐ-BHXH ngày 30/8/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:
1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3:
“Điều 3. Điều kiện và mức chi thăm hỏi
2. Mức chi thăm hỏi:
a) Đối với các trường hợp thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2, mức chi thăm hỏi là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).
b) Đối với các trường hợp thuộc đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 2, mức chi thăm hỏi là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).
c) Trường hợp đặc biệt, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định mức chi thăm hỏi.
d) Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết định mức chi thăm hỏi đối với công chức, viên chức và thân nhân của công chức, viên chức ốm đau và các trường hợp đặc biệt thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.”
2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 13:
“Điều 13. Đối tượng viếng, chia buồn và mức chi viếng
2. Mức chi viếng
a) Mức chi viếng lễ tang đối với đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 2 khi từ trần là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) và một vòng hoa theo giá thị trường tại thời điểm viếng.
b) Trường hợp đặc biệt do Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định mức chi viếng.
c) Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết định mức chi viếng đối với công chức, viên chức và thân nhân của công chức, viên chức khi từ trần và các trường hợp đặc biệt thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.”
3. Sửa đổi Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 14 như sau:
“Điều 14. Tổ chức thực hiện viếng, chia buồn
1. Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Lãnh đạo Ngành để tổ chức đoàn viếng, chia buồn đối với các trường hợp từ trần sau đây:
b) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đương chức.
c) Thân nhân chủ yếu của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đương chức. Tùy từng trường hợp cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể ủy quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại địa bàn tổ chức lễ tang nhân danh Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến viếng, chia buồn. Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định và thông báo đến Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh được ủy quyền để tổ chức thực hiện.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, TCCB (15).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 582/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THĂM HỎI, LỄ TANG, VIẾNG CHIA BUỒN
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THÂN NHÂN CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO
 QUYẾT ĐỊNH 1177/QĐ-BHXH NGÀY 30/8/2012
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-----------------------------------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.Sửa đổi Khoản 2, Điều 3; Khoản 2, Điều 13 và Điểm b, Điểm c, Khoản 1 Điều 14 Quy chế thăm hỏi, lễ tang, viếng chia buồn đối với công chức, viên chức và thân nhân của công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo him xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1177/QĐ-BHXH ngày 30/8/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:
1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3:
“Điều 3. Điều kiện và mức chi thăm hỏi
2. Mức chi thăm hỏi:
a) Đối với các trường hợp thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2, mức chi thăm hỏi là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).
b) Đối với các trường hợp thuộc đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 2, mức chi thăm hỏi là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).
c) Trường hợp đặc biệt, Văn phòng Bo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định mức chi thăm hỏi.
d) Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết định mức chi thăm hỏi đối với công chức, viên chức và thân nhân của công chức, viên chức ốm đau và các trường hợp đặc biệt thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.”
2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 13:
“Điều 13. Đối tượng viếng, chia buồn và mức chi viếng
2. Mức chi viếng
a) Mức chi viếng lễ tang đối với đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 2 khi từ trần là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) và một vòng hoa theo giá thị trường tại thời điểm viếng.
b) Trường hợp đặc biệt do Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo Lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định mức chi viếng.
c) Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết định mức chi viếng đối với công chức, viên chức và thân nhân của công chức, viên chức khi từ trần và các trường hợp đặc biệt thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.”
3. Sửa đổi Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 14 như sau:
“Điều 14. Tổ chức thực hiện viếng, chia buồn
1. Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Lãnh đạo Ngành để tổ chức đoàn viếng, chia buồn đối với các trường hợp từ trần sau đây:
b) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo him xã hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đương chức.
c) Thân nhân chủ yếu của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đc Bảo hiểm xã hội tỉnh đương chức. Tùy từng trường hợp cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thủy quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại địa bàn tổ chức ltang nhân danh Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến viếng, chia buồn. Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định và thông báo đến Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh được ủy quyền để tổ chức thực hiện.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, TCCB (15).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 
 
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi