Quyết định 401/QĐ-BHXH 2016 thi nâng ngạch viên chức lên ngạch chuyên viên năm 2016

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
Số: 401/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016

 
 
----------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;
Căn cứ Công văn số 356/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ ngày 19/01/2015 về việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Vụ CCVC, Bộ Nội vụ (thay b/c);
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB (10).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn T
h Minh

 
 
TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH VIÊN CHỨC TỪ NHÂN VIÊN, CÁN SỰ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 03 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
 
Cơ cấu hợp lý đội ngũ viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của viên chức, qua đó động viên, khích lệ viên chức tích cực phấn đấu đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Ngành.
- Việc nâng ngạch viên chức phải phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm;
- Việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức phải đảm bảo bình đẳng, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
Viên chức (bao gồm viên chức giữ chức vụ quản lý và viên chức thừa hành) làm việc tại các vị trí việc làm thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang giữ các ngạch: nhân viên (các vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ), cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên cao đẳng và tương đương.
a) Có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng) trở lên, không tính thời gian tập sự, thử việc; trường hợp giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng) trở lên, không tính thời gian tập sự, thử việc, được bố trí làm việc tại vị trí việc làm yêu cầu ngạch chuyên viên phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.
b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thm quyền xem xét xử lý kỷ luật;
c) Đưc đánh giá, phân loi ở mức đ hoàn thành tốt nhim vtrở lên trong thời gian 03 (ba) năm liên tc tính đến ngày 31/12/2015 và đến thời Điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.
2.1. Về năng lực chuyên môn
a) Nắm vững các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ngành; có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên.
b) Có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu;
c) Có phương pháp nghiên cứu, phân tích, tổng kết, đánh giá hiệu quả công việc; có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp làm việc theo nhóm; có khả năng triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
d) Am hiểu thc tiễn, kinh tế - xã hi về công tác quản lý đối với lĩnh vc hướng phát triển của Ngành;
2.2. Về trình độ
a) Có văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, lĩnh vực công tác được phân công.
b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công (quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức).
c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ trình độ B trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.
d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc được người đứng đầu cơ quan nhận xét bằng văn bản, trong đó cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức, bao gồm:
a) Đơn đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức (Mu số 1);
b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức (Mu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức) có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức (Mu số 2);
c) Bản sao (sao y bản chính) Quyết định tuyển dụng chính thức vào Ngành; Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền và Quyết định nâng bậc lương gần nhất của viên chức;
d) Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị đối với viên chức, trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại viên chức hàng năm của 03 năm gần nhất (Mu số 3);
đ) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch chuyên viên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức;
Hồ sơ đăng ký thi nâng ngạch của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm.
a) Đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã h tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh) có viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch viên chức có trách nhiệm:
- Rà soát, kiểm tra các Điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức đăng dự thi nâng ngạch và tổng hợp danh sách kèm hồ sơ của viên chức dự thi gửi Bảo him xã hội Việt Nam theo thời hạn quy định;
- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ngành và trước pháp luật về giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ,... có trong hồ sơ dự thi nâng ngạch viên chức khi gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
b) Đối với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ của viên chức dự thi về Điều kiện, tiêu chuẩn trình Chủ tch Hi đồng thi xem xét, quyết đnh.
a) Môn kiến thức chung:
- Nội dung thi: về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Ngành;
- Hình thức thi: Thi viết;
- Thời gian thi: 120 phút.
b) Môn nghiệp vụ Ngành:
- Nội dung thi: về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Hình thức thi: Trắc nghiệm;
- Thời gian thi: 30 phút.
c) Môn ngoại ngữ:
- Nội dung thi: Kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ B hoặc tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
- Hình thức thi: Thi viết;
- Thi gian thi: 60 phút.
d) Môn tin học văn phòng:
- Nội dung thi: Về hệ Điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office; sử dụng Internet.
- Hình thức thi: Trắc nghiệm;
- Thời gian thi: 30 phút.
a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với các trường hợp khi có một trong các Điều kiện sau:
- Viên chức tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;
- Viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiu số do cơ sở đào tạo cấp theo thm quyền;
- Viên chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
- Viên chức có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ trở lên, một trong năm thứ tiếng (Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc); bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học đối với viên chức có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
1.i thi được chấm theo thang Điểm 100.
2. Người đạt kết quả trong kỳ thi nâng ngạch viên chức phải có đủ các Điều kiện sau đây:
a) Thi đủ các bài thi của các môn theo quy đnh;
b) Có số Điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 Điểm trở lên kể cả bài thi môn ngoại ngữ, tin học văn phòng nếu không được miễn thi.
Người tham dự kỳ thi nâng ngạch viên chức phải nộp lệ phí thi theo quy định, số tiền là 300.000 đồng/người; việc thu, quản lý và sử dụng tài chính của kỳ thi thực hiện theo Thông tư Liên tịch s 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.
Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu phí dự thi nâng ngạch của viên chức dự thi nộp vào tài Khoản sau:
- Đơn vị hưởng: Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Số tài Khoản: 1400 202 900 647;
- Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Láng Hạ, trước ngày 30/4/2016.
Hoặc liên hệ nộp trực tiếp tại Phòng Tài vụ thuộc Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Hội đồng thi lập dự toán kinh phí tổ chức thi nâng ngạch viên chức, sau khi cân đối nguồn thu (lệ phí dự thi nâng ngạch), chi mà trường hợp thu không đủ chi thì Hội đồng thi phối hợp với Văn phòng và Vụ Tài chính - Kế toán lập dự trù kinh phí bổ sung báo cáo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là Tổng Giám đốc) xem xét phê duyệt.
1. Bước 1: Xây dựng văn bản hướng dẫn và thẩm định hồ sơ (Thời gian thực hiện tháng 3/2016)
a) Trên cơ sở Kế hoạch được Tổng Giám đốc ban hành, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng văn bản hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các địa phương, đơn vị tiến hành đánh giá, yêu cu thực tin về sự cn thiết của các vị trí viên chức đang giữ ngạch nhân viên, cán sự cần thi lên chuyên viên, đồng thời lập danh sách kèm theo hồ sơ viên chức dự thi nâng ngạch gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ);
b) Tiếp nhn thẩm đnh hồ sơ, danh sách viên chức dự thi nâng ngạch do Bảo hiểm các địa phương, đơn vị gửi đến và tổng hợp trình Tổng Giám đc xem xét phê duyệt danh sách viên chức đủ Điều kiện, tiêu chun dự thi nâng ngạch viên chức năm 2016.
2. Bước 2: Thành lp Hi đồng thi và Giám sát kỳ thi (Thời gian thc hiện tháng 3/2016)
2.1. Thành lập Hội đồng thi:
a) Hội đồng thi do Tổng Giám đốc quyết định thành lập nhằm giúp Tổng Giám đốc tổ chức kỳ thi nâng ngạch viên chức năm 2016 theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhim vụ, dkiến các thành phần sau:
- Chủ tịch Hội đồng thi: Tổng Giám đốc.
- Phó Chủ tịch: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
- Ủy viên Hội đồng thi (05 người), gồm:
+ Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
+ 01 Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
+ 01 đại diện lãnh đạo Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội;
+ 01 đại diện lãnh đạo Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế;
+ 01 đại diện Phòng Chế độ - Tiền lương, Vụ Tổ chức cán bộ, ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi.
b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính ph. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng thi thực hiện theo Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ.
c) Hội đồng thi được sử dụng con dấu, tài Khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổ chức thực hiện việc thi nâng ngạch.
2.2. Giám sát kỳ thi:
Căn cứ ý kiến tại Công văn số 356/BNV-CCVC ngày 19/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên chuyên viên và tương đương, Tổng Giám đốc giao Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ làm việc với Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ để bố trí cán bộ giám sát kỳ thi nâng ngạch viên chức năm 2016 theo quy định.
3. Bước 3: Thông báo danh sách và tài liệu ôn tập (Thời gian thực hiện tháng 4/2016)
- Hội đồng thi thông báo danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, Điều kiện dự thi nâng ngạch viên chức năm 2016; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Giám đốc Bảo him xã hội các tỉnh có trách nhiệm thông báo tới viên chức đủ Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch viên chức năm 2016;
- Tài liệu hướng dẫn ôn tập: Hội đồng thi thông báo danh Mục tài liệu ôn tập trên Cổng Thông tin điện tử của Bảo him xã hi Viêt Nam.
4. Bước 4: Thời gian và địa Điểm thi (Thời gian thực hiện tháng 5/2016)
Hội đồng thi phối hợp với Bảo him xã hội tỉnh nơi tchức cụm thi để bố trí địa Điểm thi trước ngày 30/4/2016. Dự kiến việc tchức thi được thực hiện theo các cụm như sau:
- Cụm thi phía Bắc tổ chức tại thành phố Hà Ni, gồm 31 tỉnh và cơ quan Bảo hiểm Xã hội Vit Nam, từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra khu vc phía Bắc.
- Cụm thi phía Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Đà Nng (Hội đồng sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản), gồm 32 tỉnh, từ thành phố Đà Nẵng trở vào khu vực phía Nam.
(Thời gian thi, địa Điểm thi và danh sách Bảo hiểm xã hội tỉnh có thí sinh tham dự kỳ thi, Hội đồng thi sẽ thông báo trên Cổng Thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hi Vit Nam).
5. Bưc 5: Tổ chức chấm thi và thông báo kết quả (Thời gian thực hiện tháng 6, 7, 8 và kết thúc vào tháng 9/2016)
- Rọc phách, chấm thi, ghép phách, tổng hợp kết quả thi và trình Tổng Giám đốc công nhận kết quả thi;
- Thông báo kết quả thi của viên chức cho các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, đồng thời thông báo trên Cổng Thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Nhận đơn phúc khảo của viên chức dự thi trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày kết quả thi của viên chức được thông báo trên Cng Thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo;
- Báo cáo Tổng Giám đốc xem xét ra Quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch viên chức năm 2016 và danh sách người đạt kết quả kỳ thi;
- Căn cứ vào Quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch viên chức năm 2016 đã được Tổng Giám đốc phê duyệt, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với viên chức các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển theo phân cấp quản lý quy định tại Quyết định số 1382/QĐ-BHXH ngày 18/12/2013 về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 30/9/2016.
1. Hi đồng thi nâng ngch: Chu trách nhim tổ chức thc hin vic thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên theo đúng quy định của pháp luật và nội dung của Kế hoạch này.
2. VTổ chức cán b
Giao Vụ Tổ chức cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ là đơn vị thường trực công tác thi nâng ngạch viên chức năm 2016, giúp Hội đồng thi, giúp Tổng Giám đốc thực hiện những nhiệm vụ sau:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh có liên quan, giúp Hội đồng thi nâng ngạch viên chức năm 2016 hoàn thành nhiệm vụ;
b) Giúp Tổng Giám đốc chủ trì, phối hợp với các Vụ, Ban nghiệp vụ xây dựng nội dung ôn tập, hệ thống câu hỏi, xây dựng bộ đề thi (bộ đề thi bao gồm câu hỏi và đáp án của từng môn thi trắc nghiệm; các câu hỏi và đáp án của các bài thi viết). Chủ động làm việc với Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ đthng nht nội dung ôn tập, hình thức thi, đ thi, chm thi.
c) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người dự thi nâng ngạch do các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh gửi về; thẩm định, lập danh sách những trường hợp đủ Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch; rà soát, đối chiếu, lập danh sách những trường hợp được miễn thi một số môn thi, chuyển Hội đồng thi thẩm định trình Tổng Giám đốc xem xét quyết định; thông báo danh sách người đủ Điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch;
d) Tham mưu thành lập Hội đồng thi nâng ngạch viên chức năm 2016;
đ) Tham mưu giúp Hội đồng thi nâng ngạch viên chức năm 2016 thành lập các Ban giúp việc; các Ban đề thi, Ban coi thi, Ban Chấm thi, Ban phách, Ban phúc khảo, Ban giúp việc;
e) Đăng tải danh Mục tài liệu ôn tập trên Cổng Thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
f) Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị trong Ngành thực hiện đúng các nội dung trong Kế hoạch thi này;
g) Thực hiện nhiệm vụ khác khi Hội đồng thi và Tổng Giám đốc yêu cầu.
3. Các tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuc Bảo hiểm xã hi Vit Nam
a) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chc cán bộ và thực hiện nhiệm vụ khi Hội đồng thi yêu cầu.
b) Các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế và Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng nội dung ôn tập, hệ thống câu hỏi, bộ đề thi và đáp án các môn thi theo lĩnh vực chuyên môn.
c) Cử viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch viên chức; hướng dẫn viên chức thiết lập hồ sơ theo quy định tại Kế hoạch này; tổng hợp danh sách tham dự kỳ thi (Mu số 4 kèm theo) và công văn báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/3/2016 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Hội đồng thi;
d) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ bố trí viên chức được cử tham dự kỳ thi nâng ngạch viên chức năm 2016 đến Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để được hướng dẫn ôn tập trước khi tham dự kỳ thi;
đ) Thực hiện nhiệm vụ khác khi Hội đồng thi và Tổng Giám đốc yêu cầu.
4. Bảo hiểm xã hội các tỉnh
a) Hướng dẫn viên chức thiết lập hồ sơ theo quy định tại Kế hoạch này; tổng hợp danh sách tham dự kỳ thi (Mu số 4 kèm theo) và công văn báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/3/2016 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Hội đồng thi. Khi gửi hoặc phát hành văn bản giấy, Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi kèm bản điện tử vào hộp thư: tienluongvss@.gmail.com
b) Trên cơ sở danh Mục tài liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp, tổ chức ôn tập cho viên chức được cử tham dự kỳ thi nâng ngạch;
c) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ khi Hội đồng thi có yêu cầu;
d) Thu lệ phí dự thi nâng ngạch viên chức nộp về Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định;
đ) Tạo các Điều kiện thuận lợi cho viên chức tham dự kỳ thi. Khuyến khích các địa phương, đơn vị bố trí phương tiện đưa đón viên chức đến địa Điểm tham dự kỳ thi nâng ngạch viên chức;
Riêng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là nơi Hội đồng tổ chức cụm thi có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ để thực hiện nhiệm vụ khi Hội đồng thi yêu cầu.
e) Thực hiện nhiệm vụ khác khi Hội đồng thi và Tổng Giám đốc yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016. Hội đồng thi nâng ngạch viên chức, các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này./.
 
 

thuộc tính Quyết định 401/QĐ-BHXH

Quyết định 401/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:401/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:17/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 5/2016, tổ chức thi nâng ngạch nhân viên BHXH

Ngày 17/03/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định số 401/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016.
Theo Kế hoạch, sẽ tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016 vào tháng 05/2016. Hội đồng thi phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh nơi tổ chức cụm thi để bố trí địa Điểm thi trước ngày 30/4/2016. Dự kiến việc tổ chức thi được thực hiện theo các cụm như sau: Cụm thi phía Bắc tổ chức tại Thành phố Hà Nội, gồm 31 tỉnh và cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra khu vực phía Bắc; Cụm thi phía Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Đà Nẵng (Hội đồng sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản), gồm 32 tỉnh, từ Thành phố Đà Nẵng trở vào khu vực phía Nam.
Người tham dự kỳ thi nâng ngạch viên chức phải nộp lệ phí thi 300.000 đồng/người trước ngày 30/04/2016. Để được dự thi, viên chức phải có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương tối thiểu là 03 năm trở lên, không tính thời gian tập sự, thử việc; trường hợp giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 05 năm trở lên, không tính thời gian tập sự, thử việc, được bố trí làm việc tại vị trí việc làm yêu cầu ngạch chuyên viên phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo; đưc đánh giá, phân loi ở mức đ hoàn thành tốt nhim vtrở lên trong thời gian 03 năm liên tc tính đến ngày 31/12/2015 và đến thời Điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch…
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định401/QĐ-BHXH tại đây

tải Quyết định 401/QĐ-BHXH

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi