Quyết định 2889/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức lớp tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2889/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 2889/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp tập huấn cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2889/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:05/10/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức về tác hại của thuốc lá

Ngày 05/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2889/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức lớp tập huấn cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023.

1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Yên năm 2023.

2. Tổ chức 02 lớp tập huấn cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể:

 • Lớp thứ 01:

- Thời gian: 01 ngày (dự kiến trong Quý IV).

- Địa điểm: tại thành phố Hà Nội.

 • Lớp thứ 02:

- Thời gian: 01 ngày (dự kiến trong Quý IV).

- Địa điểm: tại tỉnh Phú Yên.

3. Thành lập Ban tổ chức và cử Báo cáo viên gồm các ông (bà): Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban; Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên; Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2889/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________________

Số: 2889/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức lớp tập huấn cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023;

Căn cứ Hợp đồng số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 13/9/2023 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 2023;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức và cử Báo cáo viên gồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo.

Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức tập huấn theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Báo cáo viên có trách nhiệm giảng bài, thảo luận với học viên theo theo sự phân công của Ban tổ chức.

Điều 3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được lấy từ kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tài trợ năm 2023 chuyển qua Văn phòng Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Quỹ PCTHTL-Bộ Y tế;

- Lưu: VT, PC, NVH.20.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp tập huấn cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt

động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 2889/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

Thực hiện Quyết định số 2799/QĐ-BVHTTDL ngày 26/9/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và triển khai Hợp đồng trách nhiệm số 129/2023/HĐ-QPCTHTL-BVHTTDL ngày 13 tháng 9 năm 2023 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức 02 lớp Tập huấn cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Phổ biến và hướng dẫn thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Góp phần thực hiện mục tiêu chung về việc tăng cường thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá.

3. Việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Các giảng viên và học viên tham gia đúng thành phần, thực hiện nghiêm túc theo Chương trình lớp tập huấn.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Nội dung

- Phổ biến và hướng dẫn thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về:

+ Thực hiện quy định về môi trường không thuốc lá;

+ Thực hiện quy định cấm quảng cáo, khuyến mại, tài trợ của đơn vị sản xuất và kinh doanh thuốc lá;

+ Thực hiện quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

+ Thực hiện các quy định về xây dựng làng văn hóa sức khỏe không khói thuốc.

- Trao đổi, giải đáp.

2. Thời gian, địa điểm

Tổ chức 02 lớp tập huấn cho công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể:

a) Lớp thứ 01:

- Thời gian: 01 ngày (dự kiến trong Quý IV).

- Địa điểm: tại thành phố Hà Nội.

- Lớp thứ 02:

+ Thời gian: 01 ngày (dự kiến trong Quý IV).

+ Địa điểm: tại tỉnh Phú Yên.

3. Thành phần

a) Đơn vị tổ chức: Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

b) Đơn vị phối hợp:

- Lớp tại thành phố Hà Nội: Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

- Lớp tại tỉnh Phú Yên: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên.

c) Báo cáo viên: Các chuyên gia về pháp luật.

d) Thành phần tham dự:

- Thành phần tham dự lớp Tập huấn là công chức, viên chức tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch; công chức, viên chức thuộc Phòng Văn hóa cấp quận/huyện và công chức văn hóa - xã hội thuộc UBND xã, phường, thị trấn tại nơi diễn ra lớp tập huấn.

- Số lượng học viên dự kiến: 200 học viên/lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm: Chủ trì tổ chức lớp tập huấn, chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu tập huấn, địa điểm, cơ sở vật chất, mời giảng viên và triệu tập thành phần tham gia đối với các công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức lớp tập huấn.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm: Phối hợp bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức tập huấn, phối hợp với Vụ Pháp chế chuẩn bị, phục vụ tập huấn theo đúng yêu cầu đề ra.

3. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế triệu tập học viên thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thành công lớp tập huấn./.

 
 
 

DANH SÁCH

Ban tổ chức và Báo cáo viên lớp tập huấn cho công chức, viên chức ngành

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

tại thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Yên năm 2023

(Kèm theo Quyết định số 2889/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

___________

 

I. BAN TỔ CHỨC

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;

2. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội - Phó trưởng Ban (đối với lớp tập huấn tổ chức tại Hà Nội);

3. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên - Phó trưởng Ban (đối với lớp tập huấn tổ chức tại Phú Yên);

4. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

5. Bà Vũ Thị Ngân, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

II. BÁO CÁO VIÊN

1. Ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi