Quyết định 2859/QĐ-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2859/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2859/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2859/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:30/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ngày 20/10/2020, hoàn thành việc xây dựng cơ chế bồi dưỡng nhân tài

Ngày 30/09/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 2859/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, nhiệm vụ triển khai Kế hoạch bao gồm: Đề án hình thành, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở giáo dục vào Quý IV/2020; Rà soát, báo cáo Thủ tướng kết luận thực hiện việc đầu tư xây dựng, phát triển các trường đại học được xếp hạng trong các bảng quốc tế có uy tín; Rà soát, báo cáo Thủ tướng việc tạo điều kiện cho các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của các nước phát triển đầu tư mở cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam;…

Bên cạnh đó, rà soát việc xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo tài năng, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh. Đồng thời, rà soát việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, thời gian hoàn thành ngày 20/10/2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2859/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_________

Số: 2859/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

                                                                       

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 0/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2029 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 7 Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2029 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phân công triển khai kế hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2859/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_______________

 

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2029 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây viết tắt là Kết luận số 52-KL/TW và Quyết định số 142/QĐ-TTg), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và phân công các nhiệm vụ của Bộ GDĐT được giao tại Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện, triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Các đơn vị phối hợp với các tổ chức đảng và chi bộ cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Kết luận số 52-KL/TW và Quyết định số 142/QĐ-TTg trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ GDĐT.

2. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm thu hút, trọng dụng, phát huy tốt đội ngũ trí thức trong các cơ sở giáo dục.

a) Rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

- Kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng, phát triển các trường đại học được xếp hạng trong các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín;

- Kết quả việc tạo điều kiện cho các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của các nước phát triển đầu tư mở cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyên giao công nghệ tại Việt Nam;

- Kết quả việc xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo tài năng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và phát triển nhân tài cho đất nước trong các cơ sở giáo dục.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để phát triển đội ngũ trí thức.

c) Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành "Đề án hình thành, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong các trường đại học".

3. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức năm 2020.

(Phân công nhiệm vụ triển khai kế hoạch tại Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Bộ GDĐT chỉ đạo chung việc thực hiện Kế hoạch của Bộ, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về những nội dung nhiệm vụ của Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 142/QĐ-TTg, bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả nội dung của Kế hoạch.

2. Trên cơ sở những nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch này và Phụ lục phân công nhiệm vụ triển khai Kế hoạch kèm theo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị mình, chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo về thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 30/10 hằng năm.

3. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thường trực tham mưu và giúp lãnh đạo Bộ GDĐT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg trong từng năm và giai đoạn; phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kiến nghị lãnh đạo Bộ các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung Kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn, các vụ, cục chủ động đề xuất, gửi Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm của Bộ GDĐT; nguồn của các cơ sở giáo dục; các chương trình, dự án, đề án; nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn các vụ, cục chức năng, các trường đại học trực thuộc xây dựng dự toán, hằng năm bố trí kinh phí hoạt động triển khai Kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ Tài chính./.

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/QĐ-TTg NGÀY 21/01/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 2859/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Đề án hình thành, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở giáo dục đại học

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Các Bộ, ngành;

- Các cơ sở giáo dục đại học;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Đề án trình Thủ tướng Chính phủ

Quý IV năm 2020

2

Rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng, phát triển các trường đại học được xếp hạng trong các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín.

Vụ Giáo dục Đại học.

Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Báo cáo

20/10/2020

3

Rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tạo điều kiện cho các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của các nước phát triển đầu tư mở cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Cục Hợp tác quốc tế

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Báo cáo

20/10/2020

4

Rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng cơ chế, chính sách; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng tới đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để phát triển đội ngũ trí thức.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Vụ Giáo dục Đại học;

- Vụ Giáo dục Trung học;

- Cục Hợp tác quốc tế;

- Vụ Công tác chính trị và HS sinh viên;

- Các đơn vị liên quan.

Báo cáo

30/10/2020

 

4.1

Rà soát việc xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo tài năng, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ học sinh

Vụ Giáo dục Trung học

- Các sở giáo dục và đào tạo

- Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan.

Báo cáo kèm theo số liệu, nhận định

20/10/2020

4.2

Rà soát việc xây dựng cơ chế, chính sách; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ sinh viên trong nước

Vụ Giáo dục Đại học-

Các cơ sở giáo dục đại học;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Báo cáo kèm theo số liệu, nhận định

20/10/2020

4.3

Rà soát việc xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ từ sinh viên gửi đào tạo ở nước ngoài

Cục Hợp tác quốc tế

- Các cơ sở giáo dục đại học;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Báo cáo kèm theo số liệu, nhận định

20/10/2020

4.4

Rà soát việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Các cơ sở giáo dục đại học;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Báo cáo kèm theo số liệu, nhận định

20/10/2020

4.5

Rà soát việc xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của sinh viên

Vụ Công tác chính trị và học sinh sinh viên

- Các cơ sở giáo dục đại học;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Báo cáo kèm theo số liệu, nhận định

20/10/2020

 

5

Phối hợp xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Vụ Giáo dục Đại học;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Cục Công nghệ thông tin.

- Cục Nhà giáo và quản lý CB giáo dục;

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Viện Nghiên cứu thiết kế trường học.

- Viện Nghiên cứu cao cấp về toán

- Tham gia Ban Soạn thảo

- Báo cáo kèm số liệu phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030

Quý IV năm 2020

6

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Kết luận 52-KL/TW trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

 

Quý IV năm 2020

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi