Quyết định 2684/QĐ-BVHTTDL 2018 Kế hoạch thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

Số: 2684/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 140/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ NGÀY 5/12/2017 VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định s 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch;

Căn cNghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 ca Chính phủ v chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học tr;

Xét đề nghcủa Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ v chính sách thu hút, tạo ngun n bộ tsinh viên tốt nghip xuất sắc, cán bộ khoa hc trcủa B Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định y có hiệu lực k t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, th trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 Nơi nhận:
- Nh
ư điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB, LTH.80.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 140/2017/NĐ-CP NGÀY 05/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT VÀ TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 07 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ (gọi tắt là Nghị định 140/2017/NĐ-CP). Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đến các sở giáo dục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo động lực cho học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng đạo đức cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

b) Xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

2. Yêu cầu

a) Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung các chính sách phải được thực hiện từ bậc trung học phổ thông, đảm bảo mọi học sinh, sinh viên đều nhận thức được mục đích và ý nghĩa của chính sách.

b) Việc phát hiện, bồi dưỡng, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, kết quả nghiên cứu của cán bộ khoa học trẻ phải đảm bảo khách quan, công bằng và trung thực.

II. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của chính sách:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách đến các học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ bằng các văn bản chỉ đạo hoặc lng ghép trong Chỉ thị hướng dẫn nhiệm vụ năm học hằng năm;

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Đào tạo, Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Phát hiện, tổng hợp danh sách sinh viên thuộc đối tượng thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ trong và ngoài nước:

- Lập danh sách những sinh viên, cán bộ khoa học trẻ thuộc đối tượng thu hút, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP. Tổng hợp danh sách gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo và Vụ Tổ chức cán bộ);

- Đơn vị thực hiện: Vụ Đào tạo và các Cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Hợp tác quốc tế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

4. Đánh giá tình hình thực hiện quy trình phát hiện, theo dõi sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

III. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ được Bộ giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng, triển khai Kế hoạch này.

2. Các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chính sách thu hút đến các học sinh, sinh viên và cha, mẹ của học sinh, sinh viên.

- Tổ chức việc phát hiện, bồi dưỡng, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ định kỳ hằng năm.

- Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Đào tạo).

3. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Báo Văn hóa:

- Chủ động tổ chức tuyên truyền về chính sách thu hút trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền chính sách phát hiện, thu hút, theo dõi, tổng hợp và triển khai Kế hoạch này.

4. Các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch triển khai chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nếu có vướng mắc, khó khăn gì đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết./.

 

 

thuộc tính Quyết định 2684/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2684/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2684/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Khánh Hải
Ngày ban hành:18/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thu hút sinh viên xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ tại Quyết định 2684/QĐ-BVHTTDL.

Để thực hiện Kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra các giải pháp sau:

- Hàng năm, Vụ Đào tạo và các Cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ phát hiện, tổng hợp danh sách sinh viên thuộc đối tượng thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ trong và ngoài nước;

- Đánh giá tình hình thực hiện quy trình phát hiện, theo dõi sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trre tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước.

Các cơ sở giáo dục đại học Bộ có trách nhiệm:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chính sách thu hút đến các học sinh, sinh viên và cha, mẹ của học sinh, sinh viên;

- Tổ chức việc phát hiện, bồi dưỡng, lập danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ định kỳ hằng năm.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 18/07/2018.

Xem chi tiết Quyết định2684/QĐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Vui lòng đợi