Quyết định 1574/QĐ-BTP 2019 phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở của ngành tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1574/QĐ-BTP

Quyết định 1574/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1574/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:11/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp: Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua văn hóa công sở

Ngày 11/7/2019, Bộ Tư pháp ra Quyết định 1574/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Tư pháp, thực hiện niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân tốt hơn;…

Đối với các cá nhân, thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; đặc biệt trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ;…

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Về xét thưởng tổng kết phong trào thi đua, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất được xét trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen hoặc xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1574/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-----------------

Số: 1574/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua

“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua 
thực hiện văn hóa cô
ng sở” giai đoạn 2019-2025

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí Thư đoàn thanh niên Bộ, Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (để báo cáo);

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (để biết);

- Các Thứ trưởng (để biết và chỉ đạo thực hiện);

- Trưởng Khối thi đua các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương

- Cổng Thông tin điện tử BTP (để đăng tải);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT. 

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

 

 

 

Lê Thành Long

 

 

 

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

-----------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

 

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn
2019-2025 
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1574/QĐ-BTP
ng
ày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
-----------------

 

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, để phong trào thi đua được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thực chất, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 (sau đây gọi là phong trào thi đua) như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH 

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tu dưỡng, rèn luyện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. 

2. Thông qua phong trào thi đua, tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn, bảo đảm tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, góp phần xây dựng Bộ, ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

II. YÊU CẦU 

1. Phong trào thi đua phải được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên, liên tục, thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trên mọi lĩnh vực công tác, trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo Quyết định số 2659/QĐ BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Quy chế Văn hóa công sở cơ quan Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 18/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các quy định khác có liên quan; nội dung hình thức phải phong phú, thiết thực với tiêu chí cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành Tư pháp và điều kiện thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn Ngành.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo và triển khai hưởng ứng phong trào thi đua. Tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng. 

B. NỘI DUNG

I. ĐỐI TƯỢNG

1. Tập thể 

Các đơn vị thuộc Bộ Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị, tổ chức trong ngành Tư pháp). 

2. Cá nhân 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên (sau đây gọi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao đng trong ngành Tư pháp). 

II. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA

1. Nội dung, tiêu chí thi đua đối với tập thể 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Tư pháp “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với những nội dung và tiêu chí cụ thể như sau: 

1.1. Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở 

- Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn; 

- Bám sát thực tiễn, nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản, đề án, các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao tham mưu quản lý, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của bộ, Ngành, địa phương được giao; 

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng; 

- Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị; 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1.2. Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị 

- Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch; 

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn; 

- Thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 702b/QĐ-BTP ngày 28/3/2017 của Bộ Tư pháp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử.

1.3. Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

1.4. Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp 

- Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; 

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay. 

1.5. Tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thường xuyên hàng năm về thi đua thực hiện văn hóa công sở thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Nội dung, tiêu chí thi đua đối với cá nhân 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” với các nội dung và tiêu chí cụ thể như sau: 

2.1. Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo, cài thẻ tên, phù hiệu, thẻ chức danh đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ; 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; 

- Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ; 

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; công tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2.2. Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ 

- Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

- Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; 

- Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên. 

2.3. Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm 

- Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công, không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó; 

- Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; 

- Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân; 

- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao. 

2.4. Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử 

- Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; 

- Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng, 

- Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị; 

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng. 

2.5. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống 

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thắng thắn, chân thành; 

- Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 

- Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia trong ngày làm việc; gương mẫu chấp hành Luật phòng chống tác hại rượu, bia (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020), không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;

- Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ; 

- Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội; 

- Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở. 

2.6. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc 

- Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu; 

- Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 

- Đối với cơ quan, đơn vị có trang phục riêng, phải thực hiện theo quy định của cơ quan, đơn vị. 

2.7. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TIN ĐỘ THỰC HIỆN 

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025, trong đó: 

1. Ban hành kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2019 

2. Triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí của phong trào thi đua từ năm 2020, trong đó: 

- Đối với tiêu chí thi đua “Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở”, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tập trung hoàn thành trong năm 2020, tạo nền tảng chính sách, quy định cho thực hiện các tiêu chí khác. 

- Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác hàng năm/giai đoạn, nội quy, quy chế và các văn bản có liên quan của Bộ, Ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tổ chức thực hiện các tiêu chí khác thường xuyên, liên tục, trên các lĩnh vực công tác, thông qua những nhiệm vụ, việc làm cụ thể hàng ngày, đảm bảo tiến độ theo quy định. 

3. Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành Tư pháp được thực hiện trong năm 2022. 

4. Tổng kết phong trào thi đua được thực hiện trong năm 2025 vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI. 

II. XÉT KHEN THƯỞNG 

1. Hàng năm, kết quả thực hiện phong trào thi đua được đưa vào nội dung phát động, đánh giá sơ kết, tổng kết, xét khen thưởng phong trào thi đua chung trong năm cho các cá nhân, tập thể thuộc, trực thuộc của mỗi cơ quan, đơn vị. 

2. Khen thưởng sơ kết phong trào thi đua 

- Cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng. 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp tham mưu, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để xét trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen. 

3. Xét khen thưởng tổng kết phong trào thi đua 

- Cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng. 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp tham mưu, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để xét trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen hoặc xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Việc tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp. 

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung 

Trưởng, Phó Trưởng các Cụm, Khu vực thi đua; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm: 

1.1. Căn cứ Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, các quy định có liên quan của Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điều kiện thực tiễn xây dựng Kế hoạch hưởng ứng, triển khai phong trào thi đua giai đoạn 2019-2025 của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình với các nhiệm vụ, tiêu chí rõ ràng, thiết thực, phù hợp, khả thi; quán triệt, phổ biến đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện phong trào thi đua chất lượng, hiệu quả. 

1.2. Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin, báo cáo hàng năm gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp (Vụ Thi đua - Khen thưởng) theo quy định. 

1.3. Lựa chọn những tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua để khen thưởng theo thẩm quyền; xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 

2. Trách nhiệm của các Cụm, Khu vực thi đua 

Các Cụm, Khu vực thi đua xác định triển khai thực hiện phong trào thi đua trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đối với các thành viên trong Cụm, Khu vực thi đua mình phụ trách. 

3. Trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, quy định chung của Bộ, điều kiện đặc thù, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự. 

4. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu ban hành, sửa đổi, tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá các tiêu chí liên quan đến chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan Bộ Tư pháp về văn hóa công sở, công tác cải cách hành chính. 

5. Trách nhiệm của các cơ quan thông tin đại chúng của Ngành 

Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, các Tạp chí của Ngành, Bản tin Tư pháp các địa phương chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mở rộng nội dung chuyên đề về phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, kết quả thực hiện, gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua và của toàn Ngành. 

Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá các tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ, Ngành tư pháp. 

6. Trách nhiệm của Vụ Thi đua - khen thưởng 

Vụ Thi đua - Khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp) chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Công Đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ và các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp tổ chức thực hiện kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch của cơ quan Bộ Tư pháp; rà soát, phát hiện và đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua. 

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức thực hiện phong trào thi đua và kinh phí khen thưởng được bố trí từ Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và nguồn kinh phí dành cho công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn./. 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi