Quyết định 1265/QÐ-BVHTTDL 2024 tổ chức Lớp tập huấn công tác văn hóa, gia đình cho cán bộ, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1265/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1265/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lớp tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1265/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:09/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

________

Số: 1265/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Lớp tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao
và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn,
bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lớp tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

- Thời gian: Quý II năm 2024.

- Địa điểm: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt Danh sách học viên Lớp tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (có Danh sách kèm theo).

- Ban Tổ chức có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai tổ chức Lớp tập huấn đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ;

- Báo cáo viên có nhiệm vụ truyền đạt các chuyên đề theo đúng nội dung, kế hoạch đề ra;

- Học viên: cán bộ, công chức cấp xã (10 người là đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước); nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín (60 người là đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có trách nhiệm tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm.

Điều 3. Kinh phí tổ chức tập huấn trích trong kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và kinh phí các đơn vị phối hợp (nếu có).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- UBND tỉnh Quảng Bình (để biết);

- Sở VH&TT tỉnh Quảng Bình (để phối hợp);

- Lưu: VT, VHDT, TH (10).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lớp tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao
và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn,
bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 05 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số;

- Góp phần nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác gia đình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp về lĩnh vực văn hóa ở cơ sở thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức văn hóa xã, tại địa phương về công tác quản lý văn hóa ở cơ sở; trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc;

- Nâng cao ý thức, niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; động viên, khuyến khích đồng bào bảo vệ, bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

- Thực hiện Chương trình phối hợp số 1484/CTPH-UBDT-BVHTTDL ngày 05/10/2021 giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2025.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức lớp tập huấn đảm bảo đúng thành phần, thời gian, thời lượng, nội dung chương trình phù hợp với đối tượng là cán bộ văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín tại địa phương;

- Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian tổ chức: Quý II/2024 (trong 02 ngày).

- Địa điểm: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2. Thành phần tham gia

- Tham gia giảng dạy: các nhà quản lý, chuyên gia.

- Tham gia tập huấn:

+ Cán bộ làm công tác văn hóa xã: 10 người (tự túc ăn, nghỉ, đi lại, Ban Tổ chức hỗ trợ cho học viên theo chế độ hiện hành của nhà nước).

+ Nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín: 60 người, đối tượng không hưởng lương ngân sách có xác nhận của địa phương nơi cư trú (Ban tổ chức hỗ trợ ăn, nghỉ, đi lại,... theo chế độ hiện hành của nhà nước).

3. Phương thức thực hiện

Do các báo cáo viên biên soạn và giảng dạy gồm:

- Chuyên đề 01: Công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới (Ban dân tộc tỉnh Quảng Bình giảng chuyên đề).

- Chuyên đề 02: Bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay (Lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc giảng chuyên đề).

- Chuyên đề 03: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước về gia đình và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình ở cơ sở; bình đẳng giới (Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình giảng chuyên đề).

- Chuyên đề 04: Thực trạng phát triển văn hóa du lịch cộng đồng, định hướng phát triển văn hóa du lịch cộng đồng trong thời gian tới, phát huy vai trò của cán bộ công chức văn hóa xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình giảng chuyên đề).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Văn hóa dân tộc

- Là đơn vị đầu mối tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định, Kế hoạch tổ chức, thành lập Ban Tổ chức, mời Báo cáo viên và phê duyệt Danh sách học viên Lớp tập huấn;

- Thẩm định nội dung các chuyên đề tập huấn, biên tập và in ấn để cung cấp tài liệu cho học viên;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

2. Văn phòng Bộ

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc duyệt dự toán kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc duyệt dự toán kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

4. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

- Khảo sát các điều kiện để tổ chức Lớp tập huấn: Địa điểm, hội trường, lựa chọn và lập danh sách Ban Tổ chức, báo cáo viên, học viên tham gia Lớp tập huấn.

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, mời đại biểu, báo cáo viên và học viên tham dự lớp tập huấn.

- Triệu tập học viên dự lớp tập huấn đúng thành phần và thời gian theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn về công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình, năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./

 

DANH SÁCH

Ban Tổ chức, học viên tham gia tổ chức lớp tập huấn về công tác văn hóa,
gia đình, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân,
già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín
vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 05 năm 2024

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_____________________________

 

A. Ban Tổ chức

1. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban;

3. Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, Phó Trưởng Ban;

4. Ông Lê Đại Thắng, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, Ủy viên;

5. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Chuyên viên chính Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

6. Ông Hà Minh Điền, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, Ủy viên.

B. Báo cáo viên

1. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Ông Phan Công Khánh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình;

3. Ông Mai Xuân Thành Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình;

4. Ông Hà Minh Tuân, Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển du lịch, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

C. Học viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

I

Danh sách cán bộ, công chức cấp xã (hưởng lương theo ngân sách nhà nước)

1

Trương Quang Tấn

Phó Chủ tịch UBND xã

Huyện Tuyên Hóa

2

Nguyễn Chí Thanh

Công chức Văn hóa

Huyện Tuyên Hóa

3

Đinh Thanh Hà

Công chức Văn hóa

Huyện Minh Hóa

4

Đinh Thị Hường

Công chức Văn hóa

Huyện Minh Hóa

5

Nguyễn Thị Duyên

Công chức Văn hóa

Huyện Quảng Ninh

6

Nguyễn Thị Gìn

Công chức Văn hóa

Huyện Quảng Ninh

7

Hồ Văn Tuấn

Công chức Văn hóa

Huyện Lệ Thủy

8

Lê Nữ Ni Na

Công chức Văn hóa

Huyện Lệ Thủy

9

Nguyễn Mạnh Hùng

Công chức Văn hóa

Huyện Bố Trạch

10

Đào Thị Như Lệ

Công chức Văn hóa

Huyện Bố Trạch

II

Danh sách nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín (đối tưng không hưởng lương)

1

Cao Xuân Long

Trưởng bản

Huyện Minh Hóa

2

Cao Thị Danh

Nghệ nhân

Huyện Minh Hóa

3

Cao Văn Hiến

Nghệ nhân

Huyện Minh Hóa

4

Cao Xuân Nhàn

Trưởng bản

Huyện Minh Hóa

5

Cao Thị Hai

Nghệ nhân

Huyện Minh Hóa

6

Trần Xuân Tư

Trưởng bản

Huyện Minh Hóa

7

Trần Xuân Lành

Nghệ nhân

Huyện Minh Hóa

8

Trần Thị Cảnh

Nghệ nhân

Huyện Minh Hóa

9

Cao Quý Nông

Trưởng bản

Huyện Minh Hóa

10

Hồ Kết

Trưởng bản

Huyện Minh Hóa

11

Trương Thị Thu

Nghệ nhân

Huyện Minh Hóa

12

Phan Chí Nhật

Nghệ nhân

Huyện Minh Hóa

13

Đinh Thị Quyên

Nghệ nhân

Huyện Minh Hóa

14

Hồ Thiên

Trưởng Bản

Huyện Minh Hóa

15

Cao Thị Hương

Nghệ nhân

Huyện Minh Hóa

16

Đinh Thị Uyển Nhi

Nghệ nhân

Huyện Minh Hóa

17

Hồ Hiền

Trưởng Bản

Huyện Minh Hóa

18

Hồ Vách

Trưởng Bản

Huyện Minh Hóa

19

Hồ Thị Hà

Nghệ nhân

Huyện Lệ Thủy

20

Hồ Thị Quế

Nghệ nhân

Huyện Lệ Thủy

21

Lê Văn Tiêu

Người có uy tín

Huyện Lệ Thủy

22

Hồ Thị Son

Nghệ nhân

Huyện Lệ Thủy

23

Nguyễn Văn Sang

Trưởng bản

Huyện Lệ Thủy

24

Hồ Văn Thảo

Nghệ nhân

Huyện Lệ Thủy

25

Hồ Xuân Long

Người có uy tín

Huyện Lệ Thủy

26

Hồ Binh Hiền

Già làng

Huyện Lệ Thủy

27

Hồ Văn Hoan

Trưởng bản

Huyện Lệ Thủy

28

Hồ Văn Sao

Trưởng bản

Huyện Lệ Thủy

29

Hoàng Văn Huỳnh

Trưởng bản

Huyện Lệ Thủy

30

Hồ Văn Nhăng

Trưởng bản

Huyện Lệ Thủy

31

Phạm Thị Lệ

Trưởng bản

Huyện Tuyên Hóa

32

Phạm Thị Đồng

Nghệ nhân

Huyện Tuyên Hóa

33

Cao Thị Ến

Nghệ nhân

Huyện Tuyên Hóa

34

Cao Văn Ngụ

Già làng

Huyện Tuyên Hóa

35

Phạm Thị Lâm

Trưởng bản

Huyện Tuyên Hóa

36

Hồ Thị Chúc

Nghệ nhân

Huyện Tuyên Hóa

37

Hồ Chí Thành

Nghệ nhân

Huyện Tuyên Hóa

38

Hồ Xuân

Trưởng bản

Huyện Tuyên Hóa

39

Đinh Diệc

Trưởng bản

Huyện Bố Trạch

40

Đinh Chương

Trưởng bản

Huyện Bố Trạch

41

Đinh Ngu

Trưởng bản

Huyện Bố Trạch

42

Định Xức

Trưởng bản

Huyện Bố Trạch

43

Đinh Với

Trưởng bản

Huyện Bố Trạch

44

Đinh Lương

Trưởng bản

Huyện Bố Trạch

45

Đinh Hương

Trưởng bản

Huyện Bố Trạch

46

Đinh Khích

Trưởng bản

Huyện Bố Trạch

47

Đinh Cường

Trưởng bản

Huyện Bố Trạch

48

Hồ Văn Ủy

Trưởng bản

Huyện Bố Trạch

49

Hồ Văn Nguyên

Trưởng bản

Huyện Quảng Ninh

50

Nguyễn Thị Huế

Trưởng thôn

Huyện Quảng Ninh

51

Võ Thị Thi

Trưởng thôn

Huyện Quảng Ninh

52

Hồ Văn Kiu

Trưởng bản

Huyện Quảng Ninh

53

Hồ Văn Mên

Trưởng bản

Huyện Quảng Ninh

54

Hồ Văn Sữu

Trưởng bản

Huyện Quảng Ninh

55

Hồ Văn Thiệt

Trưởng bản

Huyện Quảng Ninh

56

Hồ Hơn

Trưởng bản

Huyện Quảng Ninh

57

Hồ Văn Đào

Già làng

Huyện Quảng Ninh

58

Hồ Văn Xoa

Già làng

Huyện Quảng Ninh

59

Hồ Xuân Mày

Già làng

Huyện Quảng Ninh

60

Hồ Văn Ngãi

Người có uy tín

Huyện Quảng Ninh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi