Quyết định 06/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ

 

Số: 06/2007/QĐ-BNV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 12 loại thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức làm căn cứ để thống nhất quản lý công tác hồ sơ cán bộ, công chức trong cả nước bao gồm:
1. Bì hồ sơ cán bộ, công chức
Bì hồ sơ cán bộ, công chức được làm bằng chất liệu giấy không hút ẩm, có độ bền cao. Bì hồ sơ cán bộ, công chức gồm 5 loại có kích thước như sau:
a. Mẫu B01 có kích thước: 250 x 340 x 5 mm;
b. Mẫu B02 có kích thước: 250 x 340 x 10 mm;
c. Mẫu B03 có kích thước: 250 x 340 x 20 mm;
d. Mẫu B04 có kích thước: 250 x 340 x 25 mm;
đ. Mẫu B05 có kích thước: 250 x 340 x 30 mm.
2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức
Quyển lý lịch cán bộ, công chức gồm 14 trang được làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Ký hiệu: Mẫu 01a-BNV/2007.
3. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức
Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức gồm 4 trang được làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Ký hiệu: Mẫu 02a-BNV/2007.
4. Tiểu sử tóm tắt
Tiểu sử tóm tắt gồm 2 trang được làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Ký hiệu: Mẫu 03a-BNV/2007.
5. Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức
Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức gồm 2 trang được làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Ký hiệu: Mẫu 04a-BNV/2007.
6. Bìa kẹp bảng kê thành phần tài liệu trong hồ sơ
Bìa kẹp bảng kê thành phần tài liệu trong hồ sơ dùng để liệt kê các thành phần tài liệu trong hồ sơ cán bộ, công chức gồm 01 trang bìa và ít nhất 02 trang mục lục để liệt kê đầy đủ các thành phần tài liệu trong hồ sơ cán bộ, công chức. Trang bìa kẹp bảng kê thành phần tài liệu trong hồ sơ được làm bằng chất liệu giấy Duplex trắng khổ A3 (297 x 420 mm) để gập đôi; trang danh mục thành phần tài liệu trong hồ sơ được làm bằng giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Ký hiệu: Mẫu 01b-BNV/2007.
7. PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Phiếu giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức gồm 1 trang được làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Ký hiệu: Mẫu 02b-BNV/2007.
8. Phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức
Phiếu chuyển hồ sơ cán bộ, công chức gồm 1 trang được làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (201 x 297 mm). Ký hiệu: Mẫu 03b-BNV/2007.
9. Phiếu nghiên cứu hồ sơ cán bộ, công chức
Phiếu nghiên cứu hồ sơ cán bộ, công chức gồm 1 trang được làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Ký hiệu: Mẫu 04b-BNV/2007.
10. Phiếu theo dõi việc sử dụng, khai thác hồ sơ cán bộ, công chức
Phiếu theo dõi việc sử dụng, khai thác hồ sơ cán bộ, công chức gồm 1 trang được làm bằng chất liệu giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm). Ký hiệu: Mẫu 05b-BNV/2007.
11. Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự
Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự (như quyết định bổ nhiệm, quyết định nâng ngạch công chức, quyết định điều động,…) gồm 01 trang giấy khổ A3 (297 x 420 mm) được làm bằng chất liệu giấy Duplex trắng để gập đôi. Mặt ngoài in các thông tin về tên bìa kẹp. Mặt trong in danh mục tài liệu kèm theo. Ký hiệu: Mẫu 06b-BNV/2007.
12. Bìa kẹp các nhận xét, đánh giá đơn thư
Bìa kẹp các nhận xét, đánh giá, đơn thư (nhận xét, đánh giá cán bộ; đơn thư và các tài liệu xác minh khác,…) gồm 01 trang giấy khổ A3 (297 x 420 mm) được làm bằng chất liệu giấy Duplex trắng để gập đôi. Mặt ngoài in các thông tin về tên bìa kẹp. Mặt trong in danh mục tài liệu kèm theo. Ký hiệu: Mẫu 07b-BNV/2007.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định ngày có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Quyển lý lịch cán bộ, công chức quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức được tuyển dụng kể từ ngày Quyết định ngày có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
BỘ TRƯỞNG


Đỗ Quang Trung

Mẫu B01-BNV

Bảo đảm trật tự tài liệu trong Hồ sơ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ghi chú: Đây là mặt trước của bì hồ sơ

 

 

HỒ SƠ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

Cơ quan, đơn vị: …………………….

 

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:......................................................................................................

Tên gọi khác:...............................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:.............................................................................................

Năm sinh:…………, Quê quán......................................................................................

 

 

 

 

 

 

Số hiệu cán bộ, công chức:..............................

Số hồ sơ:........................................................

Vần:................................................................

 

 

 

Nắp bì hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN ………………….

 

Ghi chú: Đây là vị trí mặt ngoài phía sau của bì hồ sơ cán bộ, công chức có đặc điểm sau:

- Nắp bì rộng 35 mm có vê tròn viền mép;

- Nắp đáy bị rộng 15 mm có vê tròn viền mép;

- Đường gấp mép của bì được đặt dọc ở chính giữa để bảo đảm độ bền dai của bì hồ sơ;

- Ở vị trí giữa, phía trên bên trái của bì dùng để ghi họ và tên của cán bộ, công chức

 

 

Đường gấp mép

(ở giữa bì hồ sơ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nắp đáy bì hồ sơ

 

 

 

 

 

Mẫu B02-BNV

 

Bảo đảm trật tự tài liệu trong Hồ sơ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ghi chú: Đây là mặt trước của bì hồ sơ

 

 

HỒ SƠ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

Cơ quan, đơn vị: …………………….

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:......................................................................................................

Tên gọi khác:...............................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:.............................................................................................

Năm sinh:…………, Quê quán......................................................................................

 

 

 

 

Số hiệu cán bộ, công chức:..............................

Số hồ sơ:........................................................

Vần:................................................................

 

 

 

 

 

 

Nắp bì hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN ………………….

 

Ghi chú: Đây là vị trí mặt ngoài phía sau của bì hồ sơ cán bộ, công chức có đặc điểm sau:

- Nắp bì rộng 35 mm có vê tròn viền mép;

- Nắp đáy bị rộng 15 mm có vê tròn viền mép;

- Đường gấp mép của bì được đặt dọc ở chính giữa để bảo đảm độ bền dai của bì hồ sơ;

- Ở vị trí giữa, phía trên bên trái của bì dùng để ghi họ và tên của cán bộ, công chức

 

 

Đường gấp mép

(ở giữa bì hồ sơ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nắp đáy bì hồ sơ

 

 

 

 

 

Mẫu B03-BNV

 

Bảo đảm trật tự tài liệu trong Hồ sơ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ghi chú: Đây là mặt trước của bì hồ sơ

 

 

 

HỒ SƠ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

Cơ quan, đơn vị: …………………….

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:......................................................................................................

Tên gọi khác:...............................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:.............................................................................................

Năm sinh:…………, Quê quán......................................................................................

 

 

 

 

 

 

Số hiệu cán bộ, công chức:..............................

Số hồ sơ:........................................................

Vần:................................................................

 

 

 

 

 

Nắp bì hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN ………………….

 

Ghi chú: Đây là vị trí mặt ngoài phía sau của bì hồ sơ cán bộ, công chức có đặc điểm sau:

- Nắp bì rộng 35 mm có vê tròn viền mép;

- Nắp đáy bị rộng 15 mm có vê tròn viền mép;

- Đường gấp mép của bì được đặt dọc ở chính giữa để bảo đảm độ bền dai của bì hồ sơ;

- Ở vị trí giữa, phía trên bên trái của bì dùng để ghi họ và tên của cán bộ, công chức.

 

 

Đường gấp mép

(ở giữa bì hồ sơ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nắp đáy bì hồ sơ

 

 


 

Mẫu B04-BNV

 

Bảo đảm trật tự tài liệu trong Hồ sơ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ghi chú: Đây là mặt trước của bì hồ sơ

 

 

 

HỒ SƠ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

Cơ quan, đơn vị: …………………….

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:......................................................................................................

Tên gọi khác:...............................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:.............................................................................................

Năm sinh:…………, Quê quán......................................................................................

 

 

 

 

 

 

Số hiệu cán bộ, công chức:..............................

Số hồ sơ:........................................................

Vần:................................................................

 

 

 

 

 

Nắp bì hồ sơ

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN ………………….

 

Ghi chú: Đây là vị trí mặt ngoài phía sau của bì hồ sơ cán bộ, công chức có đặc điểm sau:

- Nắp bì rộng 35 mm có vê tròn viền mép;

- Nắp đáy bị rộng 15 mm có vê tròn viền mép;

- Đường gấp mép của bì được đặt dọc ở chính giữa để bảo đảm độ bền dai của bì hồ sơ;

- Ở vị trí giữa, phía trên bên trái của bì dùng để ghi họ và tên của cán bộ, công chức.

 

 

Đường gấp mép

(ở giữa bì hồ sơ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nắp đáy bì hồ sơ

 

 

 

Mẫu B05-BNV

 

Bảo đảm trật tự tài liệu trong Hồ sơ

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ghi chú: Đây là mặt trước của bì hồ sơ

 

 

 

HỒ SƠ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

Cơ quan, đơn vị: …………………….

 

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:......................................................................................................

Tên gọi khác:...............................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác:.............................................................................................

Năm sinh:…………, Quê quán......................................................................................

 

 

 

 

 

Số hiệu cán bộ, công chức:..............................

Số hồ sơ:........................................................

Vần:................................................................

 

 

 

 

 

Nắp bì hồ sơ

 

 

 

 

 

 

HỌ VÀ TÊN ………………….

 

Ghi chú: Đây là vị trí mặt ngoài phía sau của bì hồ sơ cán bộ, công chức có đặc điểm sau:

- Nắp bì rộng 35 mm có vê tròn viền mép;

- Nắp đáy bị rộng 15 mm có vê tròn viền mép;

- Đường gấp mép của bì được đặt dọc ở chính giữa để bảo đảm độ bền dai của bì hồ sơ;

- Ở vị trí giữa, phía trên bên trái của bì dùng để ghi họ và tên của cán bộ, công chức.

 

 

Đường gấp mép

(ở giữa bì hồ sơ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nắp đáy bì hồ sơ

 

 

 

Mẫu 1a-BNV

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

LÝ LỊCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:......................................................................................................

Tên gọi khác:...............................................................................................................

Ngày, tháng năm sinh: ……/……./……. Giới tính (nam, nữ)............................................

Quê quán:....................................................................................................................

Chức vụ (chức danh) công tác hiện tại:.........................................................................

Cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức:..................................................................

Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức:................................................................

 

 

 

 

 

Số hiệu cán bộ, công chức:..............................

 

 

Mặt sau của trang bìa quyển lý lịch cán bộ, công chức

(Dùng để in hướng dẫn khai lý lịch)

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

 

 

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

 

 

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):

2. Tên gọi khác:

3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):

4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh

5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh

 

 

6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:.....................................................

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9. Nơi ở hiện nay:.....................................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:......................................................................................

11. Ngày tuyển dụng: ……./……./……….., Cơ quan tuyển dụng:................................................

12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:.............................................................................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13. Công việc chính được giao:................................................................................................

14. Ngạch công chức (viên chức):……………………, Mã ngạch:.................................................

Bậc lương:………, hệ số………, Ngày hưởng……/…….../……,

Phụ cấp chức vụ:……., Phụ cấp khác:.......................................................................................

15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):....................................

15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:.........................................................................................

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3. Lý luận chính trị:……………………………, 15.4. Quản lý nhà nước:....................................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)     (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính,

                                                                               chuyên viên, cán sự….)

15.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 15.6. Tin học:.....................................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…)            (Trình độ A, B, C,…)  

16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., Ngày chính thức:……/……/..................

17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:..............................................................................

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,…. Và làm việc gì trong tổ chức đó)

18. Ngày nhập ngũ:……./……./……., Ngày xuất ngũ:……../………/…….., Quân hàm cao nhất:....

19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:.................................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)

20. Sở trường công tác:...........................................................................................................

21. Tình trạng sức khỏe:……………, Chiều cao:…………, Cân nặng:…… kg, Nhóm máu:............

22. Là thương binh hạng: ………/……….., Là con gia đình chính sách ():....................................

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

23. Số chứng minh nhân dân:…………………….. Ngày cấp: ……../……../………

 

II. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

 

II.A. TRƯỚC KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

 

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích nổi bật trong học tập, lao động)? Trường hợp bị bắt, bị tù (thời gian nào, ở đâu ai biết)?

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

 

 

 

II.B. KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

 

Thời gian tuyển dụng

Được tuyển dụng vào đơn vị nào (đơn vị chủ quản, đơn vị trực thuộc)? Công việc chính được phân công đảm trách (chức danh công việc hoặc chức vụ công tác) là gì? được xếp vào ngạch, bậc lương nào và phụ cấp (nếu có) là bao nhiêu?bắt, bị tù (thời gian nào, ở đâu ai biết)?

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

 

 

 

 

III. THAM GIA TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI NGHỀ NGHIỆP…

 

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

Vào Đoàn thanh niên CS HCM; tham gia hoạt động trong tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác (trong và ngoài nước),… (tên tổ chức, tên hội, trụ sở ở đâu, đã giữ chức vụ hoặc chức danh gì trong các tổ chức này)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

 

Tên trường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng

Văn bằng, chứng chỉ

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

 

Ghi chú: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa,…

Văn bằng bao gồm: Tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp,…

 

V. KHEN THƯỞNG

 

 

Tháng, năm

 

Nội dung và hình thức khen thưởng

Cấp quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. KỶ LUẬT

 

 

Tháng, năm

 

Lý do và hình thức kỷ luật

Cấp quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VII. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Về bản thân vợ (hoặc chồng) và các con

 

Mối quan hệ

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIII. QUAN HỆ GIA ĐÌNH, THÂN TỘC

Ông, Bà (nội, ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột

 

Mối quan hệ

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. QUAN HỆ GIA ĐÌNH, THÂN TỘC (tiếp theo)

Ông, Bà (nội, ngoại), Cha, Mẹ, Anh chị em ruột của bên vợ (hoặc bên chồng)

 

Mối quan hệ

Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi cư trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IX. TỰ NHẬN XÉT

(Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lực và sở trường công tác,…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người khai

Tôi xin cam đoan về những lời khai trong quyển lý lịch này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai đó.

 

 

……. Ngày…… tháng…… năm…….

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị

Bản lý lịch này do cán bộ, công chức:

(Họ tên)………………………………………

tự khai tại………………………………………

Cơ quan xác nhận là đúng sự thật.

 

……. Ngày…… tháng…… năm…….

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý

và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú: Quyển lý lịch này sau khi cán bộ, công chức kê khai phải được xác minh và xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức; đồng thời phải đóng dấu giáp lai ở tất cả các trang.

Mẫu 2a-BNV

 

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC……………………

Số hiệu cán bộ, công chức:…………

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC................................................................................................

 

 

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):...........................................................

2. Tên gọi khác:.............................................................................................

3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):.............................

4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh............................................

5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh............................................

 

6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:.....................................................

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...........................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9. Nơi ở hiện nay:.....................................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:......................................................................................

11. Ngày tuyển dụng: ……./……./……….., Cơ quan tuyển dụng:................................................

12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:.............................................................................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13. Công việc chính được giao:................................................................................................

14. Ngạch công chức (viên chức):……………………, Mã ngạch:.................................................

Bậc lương:………, Hệ số………, Ngày hưởng……/…….../……,

Phụ cấp chức vụ:……., Phụ cấp khác:.......................................................................................

15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):....................................

15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:.........................................................................................

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3. Lý luận chính trị:……………………………, 15.4. Quản lý nhà nước:....................................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)     (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính,

                                                                               chuyên viên, cán sự….)

15.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 15.6. Tin học:.....................................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…)            (Trình độ A, B, C,…)  

16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., Ngày chính thức:……/……/..................

17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:..............................................................................

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,…. Và làm việc gì trong tổ chức đó)

18. Ngày nhập ngũ:……./……./……., Ngày xuất ngũ:……../………/…….., Quân hàm cao nhất:....

19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:.................................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)

20. Sở trường công tác:...........................................................................................................

21. Khen thưởng:……………………………….., 22. Kỷ luật:.........................................................

(Hình thức cao nhất, năm nào)                           (Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao

                                                                            nhất, năm nào)

23. Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:……… Cân nặng:……… kg, Nhóm máu:.........

24. Là thương binh hạng: ………/……….., Là con gia đình chính sách ():....................................

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25. Số chứng minh nhân dân:…………………….. Ngày cấp: ……../……../...................................

26. Số sổ BHXH:......................................................................................................................

27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

 

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

 

Ghi chú: Hình thức đào tạo: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…………./ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư......................................................................................................................................

28. Tóm tắt quá trình công tác

 

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Thời gian hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu…?):…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ…)?......

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

30. Quan hệ gia đình

a. Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

 

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

 

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công chức

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

……., Ngày…… tháng…… năm 20….

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)


 

nhayMẫu Sơ yếu lý lịch 02a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV được thay thế bởi mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV (Theo khoản 4 Điều 1)nhay

Mẫu 3a-BNV

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 

 

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

 

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):...........................................................

2. Tên gọi khác:.............................................................................................

3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):.............................

4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh............................................

5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh............................................

 

6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:.....................................................

8. Nơi ở hiện nay:.....................................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9. Chức vụ (chức danh) hiện tại:...............................................................................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

10. Cơ quan, đơn vị công tác:...................................................................................................

11.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):....................................

11.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:.........................................................................................

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

11.3. Lý luận chính trị:……………………………, 11.4. Quản lý nhà nước:....................................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)     (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính,

                                                                               chuyên viên, cán sự….)

11.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 11.6. Tin học:.....................................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…)            (Trình độ A, B, C,…)  

12. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., Ngày chính thức:……/……/..................

13. Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:……… Cân nặng:……… kg, Nhóm máu:.........

14. Khen thưởng (hình thức cao nhất):......................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

15. Kỷ luật (hình thức cao nhất):................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

16. Tóm tắt quá trình công tác, học tập của bản thân

 

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Làm công việc gì (hoặc học tập gì); giữ chức vụ gì (hoặc chức danh gì, cấp bậc gì) tại cơ quan, đơn vị, tổ chức nào; ở đâu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày……. tháng……. năm 20……

Người khai (hoặc người trích lục)

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu 4a-BNV

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý

CBCC:…………………………………….

 

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC:………

……………………………………………..

 

 

Số hiệu cán bộ, công chức:……………

 

 

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

(Từ tháng/ năm…………………….. đến tháng/ năm………………………..)

 

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):.....................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh:………………………….. Giới tính (Nam/nữ)...........................................

3. Chức vụ (chức danh) hiện tại:...............................................................................................

(Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

4. Ngạch công chức (viên chức):……………., Mã ngạch:............................................................

5. Bậc lương:…………., Hệ số:……….. Ngày hưởng……/…….../………, Phụ cấp chức vụ:……………………… Phụ cấp khác:.......................................................................................................................................

6. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:……./……/………, Ngày chính thức:……/……./.................

 

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(Chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh,

chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)

 

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

(Chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

 

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng

Hình thức đào tạo, BD

Văn bằng, chứng chỉ

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

 

Ghi chú: Hình thức học: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…; Văn bằng TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư…… hoặc chứng chỉ

 

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)...................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)..............................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 tháng trở lên tính từ ngày……/……/…… đến ngày……/……/…… đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại)......................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật (chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

VIII. VỀ GIA ĐÌNH: (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột…)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG:.............................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

……., ngày…… tháng….. năm…….

Người khai bổ sung

 

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

………, ngày…… tháng…… năm……

Thủ trưởng cơ quan,

đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 01b-BNV

 

Bảo đảm trật tự tài liệu đã sắp xếp

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

 

 

BÌA KẸP BẢNG KÊ

 

THÀNH PHẦN TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên khai sinh:………………………….

 

 

Số hiệu cán bộ, công chức:………………….

 

 

Mã số hồ sơ cán bộ, công chức:…………….

 

 

 

Từ số…………..

MỤC LỤC THÀNH PHẦN TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ

 

TT

Số và ký hiệu

Ngày tháng

Tên loại và trích yếu

nội dung

Tác giả

Tờ số

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 02b-BNV

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

Mã số hồ sơ CBCC:…………………

 

I. BÊN GIAO HỒ SƠ CBCC

1. Tên cơ quan, đơn vị giao hồ sơ:............................................................................................

2. Họ và tên, chức vụ người quyết định giao:.............................................................................

3. Họ và tên, chức vụ của người giao:.......................................................................................

4. Các thông tin cơ bản về hồ sơ:

a. Tên hồ sơ giao:....................................................................................................................

b. Độ mật của hồ sơ:................................................................................................................

c. Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi giao:.....................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Ngày giao hồ sơ………./………/………….

6. Phương thức giao hồ sơ:......................................................................................................

II. BÊN NHẬN HỒ SƠ CBCC

1. Tên cơ quan nhận hồ sơ:......................................................................................................

2. Họ và tên, chức vụ của người nhận:......................................................................................

3. Ghi chú về tình trạng hồ sơ khi nhận:

a. Ngày nhận hồ sơ:…………/………/……………………. Mã số hồ sơ CBCC

b. Tên hồ sơ nhận:...................................................................................................................

c. Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi nhận.....................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

BÊN NHẬN HỒ SƠ

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN GIAO HỒ SƠ

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI GIAO HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu 03b-BNV

 

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

Mã số hồ sơ CBCC:…………………

Họ và tên khai sinh trên hồ sơ:..................................................................................................

Tên gọi khác:…………………………………………………………., Năm sinh:................................

Chức vụ, đơn vị công tác cũ:....................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đơn vị công tác mới.................................................................................................................

Hồ sơ được chuyển đi bao gồm các thành phần sau:

 

STT

Tên/nội dung tài liệu

Số tờ/số bản

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nếu số lượng tài liệu nhiều hơn số dòng trên đây, thì lập bảng kê kèm theo mẫu này)

 

Người nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu 04b-BNV

 

PHIẾU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

Phiếu số:…………………

 

…………, ngày…… tháng……. năm………

 

1. Họ và tên, chức vụ người nghiên cứu hồ sơ:.........................................................................

2. Cơ quan, đơn vị công tác:.....................................................................................................

3. Thời gian nghiên cứu hồ sơ từ………/………/…………,           đến ……../……./.......................

4. Hồ sơ và mục đích nghiên cứu hồ sơ:

a. Đề nghị nghiên cứu hồ sơ của:..............................................................................................

b. Mục đích của việc nghiên cứu hồ sơ......................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Danh mục tài liệu cần nghiên cứu trong thành phần hồ sơ cán bộ, công chức

 

STT

Tên, nội dung tài liệu

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hình thức nghiên cứu hồ sơ (tại chỗ hoặc mượn):.................................................................

7. Các yêu cầu khác (cần sao chụp, số lượng bản sao,…)..........................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỒ SƠ

Ý kiến của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ

 

Người trực tiếp giao hồ sơ để nghiên cứu

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 05b-BNV

 

PHIẾU THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG, KHAI THÁC HỒ SƠ CBCC

(Dùng cho cán bộ, công chức trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức)

 

Mã số hồ sơ CBCC:…………………

 

Họ và tên trên hồ sơ.................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh………………………………………. Giới tính...............................................

Chức vụ (chức danh) cao nhất hiện tại:.....................................................................................

Cơ quan, đơn vị công tác.........................................................................................................

 

STT

Số phiếu nghiên cứu hồ sơ

Họ tên, chức vụ, đơn vị của người nghiên cứu hồ sơ

Thời gian nghiên cứu hồ sơ

Chữ ký của người nghiên cứu hồ sơ (khi đã trả hồ sơ)

Chữ ký của người quản lý hồ sơ (khi đã trả hồ sơ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 06b-BNV

 

Bảo đảm trật tự tài liệu đã sắp xếp

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

 

 

 

BÌA KẸP

 

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên cán bộ, công chức:………………………….

 

 

Số hiệu cán bộ, công chức:…………………………….

 

 

Mã số hồ sơ cán bộ, công chức:……………………….

 

 

 

 

Mẫu 06b-BNV

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

 

Số TT

Tài liệu

Tên tài liệu

Số trang/ Số bản

Ghi chú

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 07b-BNV

 

Bảo đảm trật tự tài liệu đã sắp xếp

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

 

 

BÌA KẸP

 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, ĐƠN THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên cán bộ, công chức:………………………….

 

 

Số hiệu cán bộ, công chức:…………………………….

 

 

Mã số hồ sơ cán bộ, công chức:……………………….

 

 

 

 

Mẫu 07b-BNV

 

DANH MỤC TÀI LIỆU

Số TT

Tài liệu

Tên tài liệu

Số trang/ Số bản

Ghi chú

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

thuộc tính Quyết định 06/2007/QĐ-BNV

Quyết định 06/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:06/2007/QĐ-BNVNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành:18/06/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 06/2007/QĐ-BNV

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi