Quyết định 91/QĐ-BHXH 2022 Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 91/QĐ-BHXH

Quyết định 91/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:91/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:20/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2022, phấn đấu số người tham gia BHYT đạt 92,6% dân số

Ngày 20/01/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra Quyết định 91/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ.

Theo đó, trong năm 2022 phấn đầu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội được nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022. Cụ thể, số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 37,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết 01/NQ-CP là 37%-38%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt tỷ lệ 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết 01/NQ-CP là 31%); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 92,6% dân số tham gia BHYT (Nghị quyết 01/NQ-CP là 92%).

Ngoài ra, nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP như sau: tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thu BHXH, BHTN, BHYT; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW, Nghị quyết 125/NQ-CP, Nghị quyết 102/NQ-CP. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách Nhà nước, quản lý tài chính các quỹ BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định,….

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 91/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 91/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ

 

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/08/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, KHĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 91/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (sau đây gọi chung là Nghị quyết số 01/NQ-CP); Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP với các nội dung sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

- Hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao;

- Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, cụ thể: số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 37,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết số 01/NQ-CP là 37%-38%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt tỷ lệ 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết số 01/NQ-CP là 31%); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 92,6% dân số tham gia BHYT (Nghị quyết số 01/NQ-CP là 92%).

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Triển khai và tiếp tục thực hiện các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hằng năm;

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Quyết định số 2422/QĐ-BHXH ngày 25/12/2020);

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Kế hoạch số 5444/KH-BHXH ngày 04/12/2017);

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Kế hoạch số 5445/KH-BHXH ngày 04/12/2017);

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 (Quyết định số 624/QĐ-BHXH ngày 19/4/2017);

- Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (Kế hoạch số 519/KH-BHXH ngày 22/02/2017);

- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH (Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14/4/2017).

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Quyết định số 657/QĐ-BHXH ngày 30/6/2021).

2. Tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết sô 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH.

3. Chỉ đạo, điều hành việc thực hiện dự toán thu, chi năm 2022 theo dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh BHYT. Xây dựng dự toán thu, chi năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 đảm bảo đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Dược và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

5. Tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đúng chính sách pháp luật; tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý tài chính các quỹ BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; triển khai có hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, đảm bảo thích ứng linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ; đổi mới phương pháp thực hiện thanh tra kiểm tra, kết hợp giữa thanh tra kiểm tra trực tiếp với rà soát dữ liệu bằng phương pháp điện tử.

9. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

10. Nâng cao hiệu quả công tác và hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam.

11. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ngành BHXH Việt Nam. Xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới.

12. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

(Nhiệm vụ cụ thể thực hiện tại các Phụ lục kèm theo Chương trình hành động này)

III. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2022 của đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Xây dựng, ban hành Chương trình hành động cụ thể của đơn vị trong tháng 01 năm 2022; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất ngày 28/02/2022 để tổng hợp, theo dõi.

2. Kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động của đơn vị năm 2022 gửi BHXH Việt Nam (qua Vụ Kế hoạch và Đầu tư) bằng văn bản và thư điện tử: [email protected]) trước ngày 10 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

3. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Ngành BHXH Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động Ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực hành động, linh hoạt, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022”; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm 2021-2025 và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.

 

PHỤ LỤC I

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 08/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 91/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thu BHXH, BHTN, BHYT; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết số 102/NQ-CP

1

Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với lộ trình thích hợp; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiềm năng, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Phát triển mạng lưới đại lý chuyên nghiệp, hiệu quả. Tăng cường đào tạo kỹ năng đối với đại lý thu BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền thu BHXH, BHYT, BHTN. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho từng đại lý thực hiện.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

II

Chỉ đạo, điều hành việc thực hiện dự toán thu, chi năm 2022 theo dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh BHYT. Xây dựng dự toán thu, chi năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 -2025 đảm bảo đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.

1

Tổng hợp phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2022; tổng hợp lập dự toán thu, chi năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.

Vụ Kế hoạch và Đầu tư

BHXH tỉnh, thành phố; Các đơn vị liên quan

Năm 2022

III

Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Dược và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

1

Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về BHXH và các chính sách pháp luật khác theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

2

Tổng hợp, đánh giá, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật BHXH, Luật Việc làm... và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT và các chính sách có liên quan

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

3

Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ thực hiện giải quyết chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Vụ Tài chính - Kế toán, Các đơn vị liên quan

Năm 2022

4

Tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ phù hợp với mô hình, phương pháp giám định và phương thức thanh toán mới; bổ sung các chức năng mới trên Hệ thống thông tin giám định BHYT; liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế; xây dựng công cụ và hướng dẫn về phương thức thanh toán theo định suất, DRG.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT.

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

6

Phối hợp tham gia với Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách BHYT phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

IV

Tăng cường công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đúng chính sách pháp luật; tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

1

Rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN nhằm giảm thời gian, hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Vụ Tài chính - Kế toán

Ban Thực hiện chính sách BHXH, Trung tâm CNTT, Văn phòng, BHXH tỉnh, thành phố

Năm 2022

2

Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng. Xây dựng lộ trình và giao chỉ tiêu cho BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện vận động, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

3

Đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan sớm thay đổi phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo hướng thanh toán định suất đối với khám chữa bệnh ngoại trú và theo nhóm chẩn đoán DRG đối với khám chữa bệnh nội trú.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

V

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý tài chính các quỹ BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định

1

Hoàn thiện, đồng bộ các quy định của ngành BHXH Việt Nam về công tác tài chính phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tiễn; bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương các nguồn tài chính được giao.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành BHXH Việt Nam theo Chương trình tổng thể hằng năm của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

3

Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH Việt Nam. Kịp thời triển khai các phương án, kịch bản điều hành các nguồn kinh phí phù hợp để ứng phó với những biến đổi, vấn đề phát sinh mới.

Vụ Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

4

Tăng cường công tác kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý, đảm bảo an toàn tài chính, tài sản của Ngành.

Vụ Kiểm toán nội bộ

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Tiếp tục thực hiện Phương án đầu tư quỹ năm 2022 đã được Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam thông qua, đảm bảo an toàn, hiệu quả, thanh khoản và mang lại lợi ích cho xã hội.

Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

6

Xây dựng phương án đầu tư quỹ năm 2023 trình Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam

Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

7

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế trong việc kiểm tra, giám sát và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Ban Thực hiện chính sách BHYT

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2022

VI

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam

1

Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Ngành BHXH Việt Nam.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

2

Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (eoffice) trong phạm vi toàn Ngành, đảm bảo 100% văn bản đến được ký số điện tử và gửi nhận trên Hệ thống eoffice; phấn đấu đến năm 2025 tối thiểu 95% văn bản đi được ký số điện tử và phát hành trên hệ thống eoffice (trừ văn bản mật và văn bản sử dụng hình thức văn bản giấy), 100% các cuộc họp, hội nghị không giấy tờ.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

4

Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

5

Ban hành quy chuẩn cấu trúc thông điệp Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

6

Tiếp tục ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc xây dựng hệ thống phân tích xử lý dữ liệu lớn áp dụng trí tuệ nhân tạo trong cảnh báo chống gian lận, trục lợi trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, trước mắt trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra và giám định.

Ban QL các dự án CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

7

Tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) để đáp ứng yêu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

8

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành BHXH Việt Nam, xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

9

Khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH Việt Nam.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

10

Xây dựng ngân hàng câu hỏi về chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, tư vấn hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

11

Duy trì, phát triển hệ thống tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng (Call Center) nhằm đảm bảo các hoạt động dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giải đáp tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

VII

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; triển khai hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật, đảm bảo thích ứng linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ; đổi mới phương pháp thực hiện thanh tra kiểm tra, kết hợp giữa thanh tra kiểm tra trực tiếp với rà soát dữ liệu bằng phương pháp điện tử.

1

Tham gia các nội dung để đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật Thanh tra: BHXH Việt Nam thành lập cơ quan thanh tra thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực, nhiệm vụ được giao của BHXH Việt Nam".

Vụ Thanh tra kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

2

Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra kiểm tra liên ngành và thực hiện thanh tra kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý.

Vụ Thanh tra kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

3

Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Vụ Thanh tra kiểm tra

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

VIII

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đổi mới công tác truyền thông cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó tập trung vào người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

1

Xây dựng kịch bản truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung tuyên truyền những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến các nhóm đối tượng là chủ sử dụng lao động, người lao động, các hộ nông dân, hộ kinh doanh cá thể, học sinh - sinh viên... qua đó nâng cao nhận thức và sự chủ động của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

2

Tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu những thành tựu và kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của ngành BHXH Việt Nam; kết quả cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành, nhất là những ưu điểm, tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số đã đem lại hiệu quả trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trung tâm Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

3

Đẩy mạnh công tác truyền thông trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam;

Trung tâm Truyền thông

Văn phòng, Trung tâm CNTT, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Năm 2022

4

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 818/KH-BHXH ngày 31/3/2021 về ứng dụng VssID-BHXH số, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra; thực hiện kiểm tra công tác triển khai ứng dụng VssID tại BHXH các tỉnh, thành phố theo Kế hoạch số 1348/KH BHXH ngày 20/5/2021.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

5

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị vinh danh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Các đơn vị liên quan

Năm 2022

IX

Nâng cao hiệu quả công tác và hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam

1

Thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2025 của Ngành BHXH Việt Nam.

Vụ Hợp tác quốc tế

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2022

2

Triển khai thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1686/QĐ- BHXH ngày 15/12/2021.

Vụ Hợp tác quốc tế

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2022

3

Tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Hiệp định song phương về BHXH giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc

Vụ Hợp tác quốc tế

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2022

4

Tăng cường công tác hợp tác quốc tế, tích cực trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh tìm kiếm hỗ trợ- kỹ thuật trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Vụ Hợp tác quốc tế

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2022

X

Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ngành BHXH Việt Nam. Xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới.

1

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2022

2

Tiếp tục xây dựng vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2022

2

Xây dựng hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm theo chính sách cải cách tiền lương: Thực hiện giai đoạn 2: Hoàn thiện báo cáo "Nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với ngân sách nhà nước, thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp".

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2022

3

Xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam gồm: quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ; quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

Vụ Tổ chức cán bộ

BHXH tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan

Năm 2022

XI

Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

1

Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Ban Quản lý Thu - sổ, Thẻ

Bộ, ngành liên quan; các đơn vị liên quan; BHXH các tỉnh, thành phố

Năm 2022

2

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Ban Thực hiện chính sách BHXH

Bộ, ngành liên quan; các đơn vị liên quan; BHXH các tỉnh, thành phố

Năm 2022

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC ĐỀ ÁN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 91/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

TT

Tên Đề án

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian dự kiến hoàn thành

Cấp trình

Hình thức văn bản

1

Đề án “Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Viện Khoa học BHXH

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 8/2022

Chính phủ

Đề án

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi