Quyết định 782/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu-triển khai khoa học công nghệ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 782/TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 324/CT ngày 11 tháng 9 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc tổ chức lại mạng lưới các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Sắp xếp các cơ quan nghiên cứu - triển khai khoa học và công nghệ (sau đây gọi là Viện) của Nhà nước hiện có như sau:

1. Trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ lĩnh vực an ninh, quốc phòng) có 41 Viện.

2. Trực thuộc các Tổng công ty nhà nước có 6 Viện.

Danh sách các Viện trên được ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Các Viện còn lại chưa đưa vào danh sách trên sẽ được tiếp tục xem xét sắp xếp theo các hình thức sau:

- Các Viện trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty nhà nước;

- Hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí;

- Chuyển thành doanh nghiệp độc lập hoặc thành bộ phận của doanh nghiệp;

- Sáp nhập, giải thể.

Điều 2.-

- Đối với các Viện trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định tại mục 1, Điều 1 của Quyết định này, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu phát triển, Nhà nước tiếp tục cấp kinh phí hoạt động và tập trung đầu tư phát triển.

- Đối với các Viện trực thuộc Tổng công ty nhà nước quy định ở mục 2, Điều 1 của Quyết định này, Bộ chủ quản và Tổng công ty có trách nhiệm quản lý và giao nhiệm vụ để hoạt động của Viện gắn với hoạt động của Tổng công ty. Nhà nước tiếp tục hỗ trợ quỹ lương và chi phí hoạt động bộ máy trong thời gian không quá 5 năm.

- Đối với các Viện đang được Nhà nước cấp kinh phí nhưng không thuộc các danh sách trên, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ quỹ lương trong thời gian không quá 5 năm.

Về mặt hành chính, các Viện trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Viện trực thuộc Tổng công ty nhà nước được đối xử bình đẳng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3.- Thủ tướng Chính phủ giao cho các ngành liên quan thực hiện các công việc sau đây:

1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ra thông tư hướng dẫn về cơ chế hoạt động và các mối quan hệ của các Viện Khoa học và Công nghệ trực thuộc các Tổng công ty nhà nước.

2. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính soạn thảo chính sách lao động trong các cơ quan khoa học và công nghệ, tạo điều kiện cho các cơ quan khoa học và công nghệ trẻ hoá và đổi mới cán bộ phù hợp với đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính soạn thảo chính sách tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ quan khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ ưu tiêu của Nhà nước; chính sách trích nguồn vốn của các công trình xây dựng cơ bản, các công trình kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ của công trình.

4. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo các chính sách về thuế, cho vay đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho khoa học và công nghệ.

5. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính soạn thảo các chính sách, biện pháp hỗ trợ trong thời gian chuyển tiếp đối với các cơ quan khoa học và công nghệ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước này chuyển sang hình thức hoạt động khác.

Các chính sách, biện pháp trên đây cần được soạn thảo và ban hành trong tháng 12 năm 1996.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1997.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ TRỰC THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ,
CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996)

1. Bộ Công nghiệp

1. Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp.

2. Viện Nghiên cứu cơ khí.

3. Viện Nghiên cứu địa chất và khoáng sản.

4. Viện Nghiên cứu mỏ và luyện kim.

5. Viện Nghiên cứu điện tử - tin học - tự động hoá.

6. Viện Công nghiệp thực phẩm.

2. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Trung tâm Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam

(trên cơ sở: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Thổ nhưỡng nông hoá, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Cây lương thực, Viện Kinh tế nông nghiệp).

2. Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.

3. Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long.

4. Viện Chăn nuôi và Thú y (trên cơ sở: Viện Chăn nuôi và Viện thú y).

5. Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam.

6. Viện Khoa học thuỷ lợi.

7. Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam.

8. Viện Cơ điện nông nghiệp.

9. Trung tâm Cây ăn quả Long Định.

3. Bộ Thuỷ sản

1. Viện Nghiên cứu thuỷ sản.

2. Viện Nghiên cứu hải sản.

4. Bộ Xây dựng

1. Viện Khoa học - Công nghệ xây dựng.

2. Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn.

3. Viện Kinh tế xây dựng.

4. Viện Nghiên cứu kiến trúc.

5. Bộ Giao thông vận tải

1. Viện Khoa học - Công nghệ giao thông vận tải.

2. Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải.

6. Bộ Y tế

Bộ Y tế làm việc với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xác định danh sách và phương án tổ chức lại các cơ quan nghiên cứu - triển khai khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong quý IV năm 1996.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Viện Nghiên cứu chiến lược phát triển.

2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

8. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1. Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ.

2. Viện Nghiên cứu năng lượng nguyên tử Việt Nam.

 

9. Bộ Văn hoá - Thông tin

Viện Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật.

10. Bộ Giáo dục và đào tạo

1. Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục.

2. Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục.

11. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Viện Nghiên cứu lao động và chính sách xã hội.

12. Bộ Tài chính

Viện Nghiên cứu tài chính.

13. Bộ Tư pháp

Viện Nghiên cứu pháp lý.

14. Bộ Ngoại giao

Học viện quan hệ quốc tế.

15. Bộ Thương mại

Viện Nghiên cứu thương mại.

16. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

Viện Nghiên cứu tổ chức Nhà nước.

17. Tổng cục Thống kê

Viện Nghiên cứu thống kê.

18. Tổng cục Khí tượng thuỷ văn

Viện Nghiên cứu khí tượng thuỷ văn.

19. Tổng cục Địa chính

Viện Nghiên cứu địa chính.

20. Tổng cục Du lịch

Viện Nghiên cứu phát triển du lịch.

21. Tổng cục Hải quan

Viện Nghiên cứu phát triển du lịch.

22. Danh sách các Viện trực thuộc Tổng công ty nhà nước

1. Viện Hoá học công nghiệp

(thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam)

2. Viện Năng lượng

(thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam)

3. Viện Dầu khí

(thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam)

4. Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện

(thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam)

5. Viện Khoa học Hàng không

(thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam)

6. Viện Công nghệ sau thu hoạch

(thuộc Tổng công ty Lương thực Trung ương I).

Thuộc tính văn bản
Quyết định 782/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu-triển khai khoa học công nghệ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 782/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 24/10/1996 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No. 782-TTg
Hanoi ,October 24, 1996

 
DECISION
ON THE ORGANIZATION OF RESEARCH & DEVELOPMENT AGENCIES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
THE PRIME MINISTER
Proceeding from the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Proceeding from Decision No 324-CT of September 11, 1992, of the Chairman of the Council of Ministers (now the Prime Minister) on re-organizing the system of research & development agencies in technology;
At the proposals of the Minister of Science, Technology and Environment and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To re-organize the existing research & development agencies in science and technology (hereafter referred to as Institutes) of the State as follows:
1. There shall be 41 Institutes directly under the Ministries, ministerial-level Agencies and Agencies attached to the Government.
2. There shall be 6 Institutes directly under State-owned Corporations.
The list of the above Institutes is attached to this Decision.
3. The remaining Institutes which are not yet included in the list shall be up for further consideration for organization in the following forms:
- Institutes directly under Ministries, ministerial-level Agencies, Agencies attached to the Government or State-owned Corporations;
- Institutes operating on a self-accounting basis;
- Institutes converted into independent enterprises or part of enterprises;
- Institutes merged with others or dissolved.
Article 2.-
- With regard to the Institutes directly under Ministries, ministerial-level Agencies and Agencies attached to the Government as stipulated in Clause 1, Article 1, of this Decision, the State shall, depending on their functions, tasks and development needs, continue to supply them with operating expenses and intensive investment for development.
- With regard to the Institutes directly under State-owned Corporations as stipulated in Clause 2, Article 1, of this Decision, the owning Ministries and Corporations shall have the responsibility to manage them and assign them with tasks which are related to the operation of the Corporations. The State shall continue to support them in salary and operating expenses for a period not exceeding 5 years.
- With regard to the Institutes which draw their budget from the State but which do not belong to the said list, the State shall continue to support them in salary for a period not exceeding 5 years.
In administrative terms, the Institutes directly under Ministries, ministerial-level Agencies and Agencies attached to the Government and those directly under State-owned Corporations shall be treated as equals in line with the current regulations of the State.
Article 3.- The Prime Minister shall assign the related branches with the following tasks:
1. The Ministry of Science, Technology and Environment shall coordinate with the Government Commission on Organization and Personnel to issue a circular providing guidance regarding the operating mechanism and the relations among the Scientific and Technological Institutes directly under State-owned Corporations.
2. The Government Commission on Organization and Personnel shall take the initiative to coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Science, Technology and Environment and the Ministry of Finance to draft labor policies for the scientific and technological agencies and create conditions for them to rejuvenate and renew their personnel in line with their specific operating conditions in science and technology.
3. The Ministry of Planning and Investment shall take the initiative to coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment and the Ministry of Finance in drafting policies for promoting investment in the material bases of the scientific and technological agencies so as to help them perform the priority tasks of the State; and the policies of making deductions of capital from infrastructural construction and economic projects to carry out the scientific-technological tasks of the projects.
4. The Ministry of Finance shall take the initiative to coordinate with the State Bank of Vietnam, the Ministry of Science, Technology and Environment and the Ministry of Planning and Investment to draft policies concerning taxes and capital lending to scientific and technological organizations, and the policies of encouraging enterprises to invest in science and technology.
5. The Ministry of Science, Technology and Environment shall take the initiative to coordinate with the Government Commission on Organization and Personnel and the Ministry of Finance to draft policies and design support measures for the transition of the scientific and technological agencies which draw their salary from the State Budget to other forms of operation.
The above-said policies and measures have to be drafted and issued within December 1996.
Article 4.- This Decision takes effect from January 1st, 1997.
The Minister of Science, Technology and Environment shall take the initiative to coordinate with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel to provide guidance for and inspect the implementation of this Decision and periodically report to the Prime Minister.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level Agencies, the Heads of the Agencies attached to the Government, and the Presidents of the provinces and cities directly under the Central Government, have the responsibility to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
THE LIST
OF RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCIES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY DIRECTLY UNDER MINISTRIES, MINISTERIAL-LEVEL AGENCIES, AGENCIES ATTACHED TO THE GOVERNMENT, AND STATE-OWNED CORPORATIONS
(Issued tegether with Decision No.782-TTg of October 24, 1996)
I. THE MINSTRY OF INDUSTRY
1.The Institute of Strategic Research and Industrial Policies
2. The Institute of Mechanical Engineering Research
3. The Institute of Geological and Mineral Research
4. The Institute of Mining and Metallurgical Research
5. The Institute of Electronics, Informatics and Automation
6. The Institute of Food Industry
II. THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
1. The Vietnam Center of Agricultural Science and Techniques
(founded on the basis of the Vietnam Institute of Agricultural Science and Techniques, the Institute of Agricultural Genetics, the Institute of Agricultural Land, the Institute of Plant Protection, the Institute of Food Plants and the Institute of Agronomics).
2. The Southern Vietnam Institute of Agricultural Science and Techniques
3. The Mekong Delta Rice Institute.
4. The Institute of Livestocks and Veterinary Medicines (founded on the basis of the Institute of Livestocks and Institute of Veterinary Medicines).5. The Vietnam Institute of Sylviculture.6. The Institute of Water Conservancy.
7. The Southern Vietnam Institute of Water Conservancy.
8. The Institute of Agricultural Engineering and Electricity.
9. The Long Dinh Center of Fruit Plants Research.
III. THE MINISTRY OF AQUATIC PRODUCTS
1. The Institute of Aquatic Products Research.
2. The Institute of Sea Products Research.
IV. THE MINISTRY OF CONSTRUCTION
1. The Institute of Construction Science and Technology.
2. The Institute of Urban and Rural Planning.
3. The Institute of Construction Economics.
4. The Institute of Architectural Research.
V. THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATION
1. The Institute of Transport and Communication Science and Technology.
2. The Institute of Transport and Communication Strategy and Development.
VI. THE MINISTRY OF HEALTH
The Ministry of Health shall work with the Ministry of Science, Technology and Environment and the Government Commission on Organization and Personnel to determine the list and measures for reorganizing its scientific and technological research and development agencies and submit a proposal to the Prime Minister for decision in the fourth quarter of 1996.
VII. THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
1. The Institute of Development Strategy.
2. The Central Institute of Economic Management.
VIII. THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
1. The Research Institute of Strategy and Policies on Science and Technology.
2. The Vietnam Institute of Atomic Energy Research.
IX. THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
The Institute of Culture and Arts Research.
X. THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
1. The Institute of Educational Development.
2. The Research Institute of Educational Sciences.
XI. THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
The Research Institute of Labor and Social Policies.
XII. THE MINISTRY OF FINANCE
The Institute of Financial Research.
XIII. THE MINISTRY OF JUSTICE
The Institute of Juridical Research.
XIV. THE MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS
The Institute of International Relations.
XV. THE MINISTRY OF TRADE
The Institute of Trade.
XVI. THE GOVERNMENT COMMISSION ON ORGANIZATION AND PERSONNEL
The Institute of State Organization.
XVII. THE GENERAL DEPARTMENT OF STATISTICS
The Institute of Statistics
XVIII. THE GENERAL DEPARTMENT OF HYDRO-METEOROLOGY
The Institute of Hydro-Meteorology
XIX. THE GENERAL LAND ADMINISTRATION
The Institute of Land Administration Research
XX. THE NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM
The Institute of Tourism Research and Development
XXI. THE GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
The Institute of Customs Science
XXII. THE LIST OF INSTITUTES DIRECTLY UNDER STATE-OWNED CORPORATIONS
1. The Institute of Industrial Chemistry (under the Vietnam Chemicals Corporation)
2. The Institute of Energy (under the Vietnam Electricity Corporation)
3. The Institute of Oil and Gas (under the Vietnam Petroleum Corporation)
4. The Institute of Postal Science and Technology (under the Vietnam Posts and Telecommunications Corporation)
5. The Institute of Aviation Science (under the Vietnam Aviation Corporation).
6. The Institute of Post-Harvest Technology (under the Central Corporation of Foods No.1).-
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!