Quyết định 813/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------
Số: 813/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIT NAM
GIAI ĐON 2013 – 2020
---------------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị định s94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;
Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Hp tác quốc tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng quản lý (để b/c);
- Ban Cán sự đảng;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Website BHXH Việt Nam;
-
Lưu: VT, HTQT.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 
 
 
KẾ HOẠCH
THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 813/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 07 năm 2013
 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
 
 
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Muc tiêu
1.1. Mục tiêu chung
- Hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) nhằm thông tin chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và hoạt động của BHXH Việt Nam ra nước ngoài.
- Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác TTĐN và hoạt động đối ngoại của Ngành nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của Việt Nam và nâng cao vị thế quốc tế của BHXH Việt Nam.
- Bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất và tăng cường sự phối hợp trong công tác TTĐN của BHXH Việt Nam.
1.2. Mc tiêu cthể
- Đến năm 2015, BHXH Việt Nam có cán bộ chuyên trách về TTĐN.
- Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về chính sách BHXH, BHYT cũng như tìm hiểu về hoạt động của BHXH Việt Nam qua các phương tiện TTĐN.
- 100% cán bộ lãnh đạo quản lý của BHXH Việt Nam từ cấp phòng trở lên được trang bị kiến thức cơ bản về TTĐN.
- Đến năm 2015, công khai tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam trên trang thông tin điện tử của Ngành (trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước).
- Từ năm 2016, trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam có phiên bản tiếng Anh.
2. Yêu cầu
- Bám sát chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển của Nhà nước và Ngành.
- Công tác TTĐN của Ngành cần có sự chỉ đạo và phối hp chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm hiệu quả việc thống nhất quản lý về TTĐN.
- Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đi ngoại của Ngành theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước.
- Nâng cao chất lượng tổng hp tình hình, thông tin tuyên truyền đối ngoại để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành.
- Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động TTĐN theo quy định hiện hành.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kiến thức về TTĐN, bố trí nguồn lực phối hợp cho công tác TTĐN
- Xây dựng và ban hành các văn bản quy định, quy chế hoạt động TTĐN.
- Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác TTĐN.
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động TTĐN.
- Nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của TTĐN trong tình hình hiện nay cho công chức, viên chức trong Ngành.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động TTĐN theo các Nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, các điu ước quc tế, quá trình hội nhập quc tế của Việt Nam, kinh nghiệm về TTĐN... cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.
- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ TTĐN cho các đơn vị làm công tác thông tin tuyên truyền, báo chí và công chức, viên chức làm công tác TTĐN.
- Nghiên cứu, khảo sát, học tập về quản lý và triển khai thực hiện các hoạt động TTĐN.
2. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động về TTĐN
- Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến BHXH và BHYT ở Việt Nam.
- Thông tin về các hoạt động của Ngành, các kết quả đã đạt được hàng năm về BHXH và BHYT.
- Thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại có liên quan đến BHXH nói chung và hoạt động hợp tác quốc tế của Ngành nói riêng.
- Tổ chức đón tiếp, họp báo, chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn cho Lãnh đạo Ngành đối vi cơ quan truyền thông nước ngoài (nếu cần thiết).
- Thực hiện công tác TTĐN thông qua việc tổ chức các hội nghị quốc tế, tham gia các diễn đàn ASXH quốc tế và hợp tác đa phương quốc tế.
3. Tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT của Việt Nam, quảng bá hình ảnh BHXH Việt Nam ra thế giới và nâng cao vị thế quốc tế của Ngành.
- Thiết lập, từng bước xây dựng và phát triển nội dung chuyên mục TTĐN nhằm tuyên truyền, quảng bá các hoạt động thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng của Ngành (bao gồm Báo BHXH, Tạp chí BHXH và trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam). Riêng trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam sử dụng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh.
- Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và của BHXH Việt Nam nói riêng thông qua các hoạt động trao đổi song phương và đa phương giữa các đoàn công tác của BHXH Việt Nam và các nước bạn.
- Tăng cường, nâng cao vị thế của BHXH Việt Nam trong khu vực và thế giới, thông qua các hoạt động hợp tác, diễn đàn quốc tế.
- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm bằng tiếng Anh nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của BHXH Việt Nam ra thế giới.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Hp tác quốc tế (HTQT)
- Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Ngành thực hiện quản lý các hoạt động TTĐN theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Chủ trì việc hướng dẫn, chỉ đạo theo dõi và đôn đốc thực hiện kế hoạch TTĐN trong toàn Ngành.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ công tác TTĐN của Ngành.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Ngành triển khai các hoạt động TTĐN, lồng ghép trong nội dung hoạt động của các đoàn đi công tác nước ngoài và các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại BHXH Việt Nam.
- Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam cho Báo BHXH, Tạp chí BHXH và trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành các ấn phẩm phục vụ hoạt động TTĐN của Ngành.
- Chịu trách nhiệm biên soạn bản tin tiếng Anh về hoạt động của Ngành cũng như chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của Việt Nam cung cấp cho trang thông tin điện tử của Ngành.
- Phối hợp với Ban Tuyên truyền và Văn phòng tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch TTĐN của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020.
2. Ban Tuyên truyền
- Phối hợp với Ban HTQT, Văn phòng và các đơn vị có liên quan tổ chức các bui họp báo định kỳ, đột xut, cung cp thông tin cho báo chí, các tổ chức, cá nhân nước ngoài.
- Phối hợp với Ban HTQT, Văn phòng và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập hun, bồi dưỡng kiến thức về TTĐN cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác TTĐN.
- Hàng năm chủ trì xây dựng kế hoạch TTĐN của Ngành, trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt, phối hợp với Văn phòng và Ban HTQT để thực hiện Kế hoạch TTĐN.
- Phối hợp với Ban HTQT và Văn phòng tchức sơ kết, tng kết việc thực hiện Kế hoạch TTĐN của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020.
3. Báo BHXH, Tạp chí BHXH và trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam
- Phản ánh chính xác, kịp thời các thông tin về hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Ngành, tình hình thời sự trong nước và quốc tế có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ngành. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về hoạt động đối ngoại của Ngành, vấn đề hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ASXH.
- Đảm bảo hình thức thông tin đa dạng, phong phú và hấp dẫn.
4. Ban Tổ chức cán b
Phối hp với Ban Tuyên truyền và các đơn vị có liên quan đề xuất phương án bố trí, sắp xếp cán bộ chuyên trách quản lý TTĐN của Ngành.
5. Văn phòng
- Dựa trên Kế hoạch TTĐN hàng năm đã được Lãnh đạo Ngành phê duyệt, phối hợp với Ban HTQT và Ban Tuyên truyền lập dự toán từ nguồn kinh phí tuyên truyền của BHXH Việt Nam, chi theo quy định hiện hành.
- Phối hp với Ban HTQT và Ban Tuyên truyền tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch TTĐN của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013-2020.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động TTĐN của BHXH Việt Nam cho giai đoạn 2013 - 2020, gồm các nội dung sau:
- Kinh phí biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền.
- Kinh phí hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về TTĐN.
- Kinh phí tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch TTĐN.
- Kinh phí tổ chức chương trình, hoạt động khác phục vụ TTĐN.
- Kinh phí biên dịch tài liệu TTĐN.
Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động TTĐN của Ngành BHXH giai đoạn 2013 - 2020. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao./.
 

thuộc tính Quyết định 813/QĐ-BHXH

Quyết định 813/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:813/QĐ-BHXH Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành:23/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 813/QĐ-BHXH

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi