Quyết định 2058/QĐ-BHXH 2019 sửa đổi quy định trang phục thanh tra về đóng bảo hiểm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

--------------

Số: 2058/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định trang phục của người được giao thực hiện

nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất

nghiệp, bảo hiểm y tế tại Khoản I, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH

ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

--------------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

Căn cư Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 885/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

“1. Sửa đổi Điều 10:

Điều 10. Trang phục

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được cấp trang phục, bao gồm: Quần áo thu đông, áo sơ mi dài tay, quần xuân hè, áo xuân hè ngắn tay, áo xuân hè dài tay, juyp, giầy da, ca ra vát, dây thắt lưng, cặp tài liệu, biển tên, mũ kêpi, cành tùng, cầu vai.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thanh tra Chính phủ;

- Bộ LĐ-TB&XH;

- Bộ Y tế;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nội vụ;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Hội đồng quản lý BHXH VN;

- Tổng Giám đốc;

- Các Phó Tổng Giám đốc;

- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;

- Cổng TTĐT BHXH VN;

- Lưu: VT, TTKT (10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh

 

thuộc tính Quyết định 2058/QĐ-BHXH

Quyết định 2058/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại khoản 1, Điều 1 Quyết định 885/QĐ-BHXH ngày 12/7/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2058/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:15/11/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi quy định về trang phục của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành

Ngày 15/11/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 2058/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung quy định trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại khoản 1, Điều 1 Quyết định 885/QĐ-BHXH ngày 12/7/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định Quyết định 885/QĐ-BHXH ngày 12/7/2019 quy định sửa đổi điều 10 Quyết định 102/QĐ-BHXH về trang phục của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành như sau:

Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được cấp trang phục, bao gồm: Quần áo thu đông, áo sơ mi dài tay, quần xuân hè, áo xuân hè ngắn tay, áo xuân hè dài tay, juyp, giầy da, ca ra vát, thắt lưng, cặp tài liệu, biển tên, mũ kêpi, cảnh tùng, cầu vai.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2058/QĐ-BHXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị định 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ

Nghị định 80/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ

Vi phạm hành chính , Thương mại-Quảng cáo , Bảo hiểm

Vui lòng đợi