Thuế-Phí-Lệ phí
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Thông tư 34/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/08/2019) Thông tư 33/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 34/2017/TT-BTC ngày 21/04/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/06/2019) Thông tư 20/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Thông tư 196/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/08/2019) Thông tư 33/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 34/2017/TT-BTC ngày 21/04/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Lao động-Tiền lương
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội (Hết hiệu lực từ ngày 15/07/2019) Thông tư 04/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Nghị định 103/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 25/07/2019) Nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Nghị định 59/2008/NĐ-CP của Chính phủ về Giấy chứng minh Công an nhân dân (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 25/07/2019) Nghị định 49/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
Cơ cấu tổ chức
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 1132/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị của Bộ Tài chính (Hết hiệu lực từ ngày 27/05/2019) Quyết định 875/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính
Quyết định 4109/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 24/05/2019) Quyết định 1881/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Nghị định 10/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 20/07/2019) Nghị định 47/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Hành chính
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 4247/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 14/06/2019) Quyết định 1994/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định 4350/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 14/06/2019) Như trên
Quyết định 4349/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 14/06/2019) Như trên
Quyết định 4602/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 14/06/2019) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Nghị định 10/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ (Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 20/07/2019) Nghị định 47/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 14/06/2019) Quyết định 1994/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cán bộ-Công chức-Viên chức
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 352/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (Hết hiệu lực từ ngày 02/05/2019) Quyết định 1038/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định 246/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Học viện Dân tộc năm 2019 (Hết hiệu lực từ ngày 08/06/2019) Quyết định 378/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Học viện Dân tộc năm 2019
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 11/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức (Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/07/2019) Thông tư 06/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 4109/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 24/05/2019) Quyết định 1881/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định 4247/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 14/06/2019) Quyết định 1994/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định 4350/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 14/06/2019) Như trên
Quyết định 4349/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 14/06/2019) Như trên
Quyết định 4602/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực từ ngày 14/06/2019) Như trên
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Quyết định 4597/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hết hiệu lực một phần từ ngày 14/06/2019) Quyết định 1994/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 15/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi (Hết hiệu lực từ ngày 02/06/2019) Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 02/06/2019) Như trên
Quyết định 17/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 02/06/2019) Như trên
Quyết định 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh (Hết hiệu lực từ ngày 02/06/2019) Như trên

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.