Quyết định 618/QĐ-BHXH 2019 mẫu Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

Số: 618/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU “THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP”

----------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật An toàn, Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu “Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN)” (Mẫu C12-TS) thay thế Mẫu C12-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Sổ - Thẻ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (để b/c TTg CP, các Phó TTg);
- Các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT, NV, TP, QP, CA;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- HĐQL - BHXHVN;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- BHXH Bộ QP,CA;
- Lưu: VT, BT(10b)
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Mu C12-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số 618/QĐ-BHXH ngày 30/5/2019 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI………….
BẢO HIỂM XÃ HỘI…………

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/TB-BHXH

………., ngày 01 tháng … năm ……

THÔNG BÁO

Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Kính gửi: Ông/bà…………………………………………………….. Chức vụ: ………………

Tên đơn vị: .....................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………………………. Mã đơn vị: ………………

Bảo hiểm xã hội…………………………………… thông báo:

1. Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tháng .../…… của đơn vị như sau:

1.1. Số lao động tham gia:……………………………………………….................người;

1.2. Số tiền đã đóng:………………………………………………………………….đồng;

1.3. Số tiền còn phải đóng chuyển sang tháng .../…….: …………………………đồng;

2. Số tiền dự tính phải đóng tháng .../……….: …………………………………….đồng;

Bảo hiểm xã hội.............................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,..

GIÁM ĐỐC

HƯỚNG DẪN LẬP

Thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu C12-TS)

a) Mục đích: thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) của tháng trước liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.

c) Thời gian lập: ngày 01 hng tháng.

d) Căn cứ lập: căn cứ số liệu Mu D02-TS, D02a-TS, Mu C12-TS tháng trước liền kề, dữ liệu trong phần mềm quản lý thu và các chứng từ nộp tiền của đơn vị.

e) Phương pháp lập:

- Mục 1: Ghi kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN tháng trước liền kề của đơn vị, cụ thể:

+ Mục 1.1: Số lao động cùng tham gia BHXH, BHYT cộng (+) số lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN.

+ Mục 1.2: Tổng số tiền đơn vị đã đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

+ Mục 1.3: Số tiền còn phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN chuyển sang tháng hiện tại [bằng tổng số tiền phải đóng đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề trừ (-) tng số tiền đã đóng trong tháng trước liền kề tại Mục 1.2 nêu trên].

- Mục 2: Ghi số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN dự tính phải đóng của tháng hiện tại [bằng tổng số tiền còn phải đóng tại Mục 1.3 cộng (+) dự tính số tiền phải đóng phát sinh tháng hiện tại (bao gồm cả lãi chậm đóng)].

Ghi chú: Dự tính stiền phải đóng phát sinh tháng hiện tại được tính bằng số tiền phải đóng phát sinh của tháng trước liền k.

- Phần Bảo hiểm xã hội... thông báo nội dung đến đơn vị được thể hiện như sau:

+ Nếu Mục 1.3 có stiền nhỏ hơn hoặc bằng 0, ghi: "Bảo hiểm xã hội …… cảm ơn sự hợp tác của ông (bà) trong việc thực hiện trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định./."

+ Nếu Mục 1.3 có số tiền lớn hơn hoặc bằng stiền phải đóng của 02 tháng (nợ trên 02 tháng), ghi: “Bảo hiểm xã hội …… đề nghị ông (bà) nộp đầy đsố tiền còn phải đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH, số tài khoản ……… tại …….. trước ngày .../.../…. (ngày đầu của tháng sau liền kề). Quá thời hạn, cơ quan Bảo hiểm xã hội sthực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật./.”

+ Các trường hợp còn lại, ghi: “Bảo hiểm xã hội ……… cảm ơn sự hợp tác của ông (bà) trong việc thực hiện trích nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định. Đề nghị ông (bà) nộp đầy đủ số tiền còn phải đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH, số tài khoản …… tại ……… trước ngày .../.../…. (ngày đầu của tháng sau liền kề)./.”

Ghi chú: “số tài khoản ……… tại ………”: ghi số hiệu tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại Ngân hàng (Kho bạc) đã thông báo tới đơn vị. Trường hợp chưa thông báo thì không ghi nội dung này.

thuộc tính Quyết định 618/QĐ-BHXH

Quyết định 618/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu "Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp"
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:618/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đình Liệu
Ngày ban hành:30/05/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành mẫu Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 618/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu "Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" ngày 30/05/2019.

Cụ thể, Quyết định này ban hành mẫu “Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” (Mẫu C12-TS) thay thế mẫu C12-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Việc lập mẫu C12-TS để thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng liền kề và số tiền dự tính phải đóng của tháng hiện tại đối với các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trách nhiệm lập mẫu này thuộc về cơ quan BHXH, căn cứ số liệu mẫu D02-TS, D02a-TS, C12-TS tháng trước liền kề, dữ liệu trong phần mềm quản lý thu và các chứng từ nộp tiền của đơn vị.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này:
- Làm hết hiệu lực một phần Quyết định 595/QĐ-BHXH
- Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 

Xem chi tiết Quyết định618/QĐ-BHXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 3504/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam

Quyết định 3504/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và giải quyết hưởng, chi trả trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hằng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông tại Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam

Hành chính, Bảo hiểm

Vui lòng đợi