Quyết định 420/QĐ-BTP 2016 Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 420/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2016-2020
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Ban chỉ đạo 138/CP triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục trưởng Cục Con nuôi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ PLHSHC (03 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thành Long
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-BTP ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
Thực hiện Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người (sau đây gọi là Chương trình 130/CP) giai đoạn 2016-2020, ngày 19/01/2016, Ban chỉ đạo 138/CP đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Chương trình này.
Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 2546/QĐ-TTg và Kế hoạch số 15/KH-BCĐ, Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. Mục đích, Yêu cầu:
Xác định cụ thể các nội dung công việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tư pháp và tiến độ hoàn thành, bảo đảm thiết thực hiệu quả.
Xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.
II. Nội dung Kế hoạch:
1. Đánh giá tác động của Luật phòng, chống mua bán người sau 5 năm thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.
- Kết quả: Báo cáo đánh giá tác động Luật phòng, chống mua bán người.
2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật
2.1. Phổ biến, đăng tải các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.2. Biên soạn và phát hành tài liệu pháp luật về phòng, chống mua bán người và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã, cán bộ Mặt trận, các đoàn thể cấp xã và hòa giải viên (sổ tay tìm hiểu pháp luật, sổ tay kỹ năng phổ biến pháp luật, tờ lịch tuyên truyền, tiểu phẩm, tình huống hỏi-đáp, tờ gấp pháp luật v.v..)
- Cơ quan chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.3. Biên soạn một số tài liệu (câu chuyện, tiểu phẩm, tờ gấp pháp luật, video clip…) để tuyên truyền trên mạng xã hội, trang tin phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa mua bán người; phản ánh, nêu gương chấp hành tốt pháp luật về phòng, chống mua bán người…
- Cơ quan chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.4. Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ Mặt trận, các đoàn thể cấp xã và hòa giải viên tại các địa bàn trọng Điểm cho nhiều vụ, việc về mua bán người như vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới..
- Cơ quan chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.
- Thời gian thực hiện: Quý III/2016 và các năm tiếp theo.
2.5. Tổ chức tuyên truyền pháp luật về tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người, tội phạm mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, một số cơ quan đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
3. Công tác thi hành án dân sự về phòng, chống mua bán người:
3.1. Theo dõi, đôn đốc công tác thi hành án dân sự sau khi bản án mua bán người có hiệu lực pháp luật.
- Kết quả: báo cáo tình hình, kết quả thi hành phần dân sự sau khi bản án mua bán người có hiệu lực pháp luật.
- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.
- Thời gian thực hiện: hàng quý, 6 tháng, năm và đột xuất.
3.2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật hình sự 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành hai Bộ luật, tập trung vào các quy định liên quan đến phòng, chống mua bán người cho lực lượng thi hành án dân sự thuộc ngành tư pháp và các đơn vị có liên quan.
- Kết quả: Hội nghị tập huấn cho lực lượng thi hành án dân sự.
- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.
- Thời gian thực hiện: Quý II/2016 và các năm tiếp theo.
4. Công tác quản lý, hướng dẫn kiểm tra hoạt động hỗ trợ kết hôn, cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người:
4.1. Tập huấn, nâng cao năng lực cho công chức làm công tác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, nhằm phát hiện, ngăn chặn việc kết hôn nhằm Mục đích trục lợi, kết hôn giả…
- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các địa phương.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
4.2. Thanh tra, kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài, hoạt động của Trung tâm hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại các địa phương có số lượng việc kết hôn có yếu tố nước ngoài lớn.
- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Hội Phụ nữ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
4.3. Tổ chức hội thảo về tăng cường công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi.
- Đơn vị chủ trì: Cục Con nuôi.
- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh/thành phố thuộc Trung ương, Sở Tư pháp địa phương, Cơ sở nuôi dưỡng.
- Kết quả: hội thảo tăng cường công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.
4.4. Kiểm tra hoạt động đăng ký việc nuôi con nuôi tại các xã biên giới.
- Đơn vị chủ trì: Cục Con nuôi.
- Đơn vị phối hợp: Sở tư pháp, Công an các tỉnh biên giới.
- Thời gian thực hiện: Trong các năm 2018-2019.
5. Công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán người:
5.1. Tổ chức tập huấn về kiến thức và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán người cho đại diện người thực hiện trợ giúp pháp lý (trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên là luật sư) tại một số địa Điểm giáp cửa khẩu biên giới hoặc nơi có số lượng nạn nhân bị mua bán nhiều.
- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
5.2. Xây dựng tài liệu về kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán người cho người thực hiện trợ giúp pháp lý
- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
- Thời gian thực hiện: Trong các năm 2017-2018.
5.3. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và nhu cầu trợ giúp pháp lý của nạn nhân bị mua bán người để tăng cường hiệu quả trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân bị mua bán người.
- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian thực hiện: Trong các năm 2017-2018.
5.4. Thực hiện truyền thông về Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành về quyền được trợ giúp pháp lý cho các nạn nhân của tội mua bán người.
- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian thực hiện: Trong các năm 2017-2018 và các năm tiếp theo.
5.5. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho các nạn nhân mua bán người.
- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.
- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
III. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; kịp thời gửi báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch cho Vụ Pháp luật hình sự - hành chính để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.
2. Giao Vụ Pháp luật hình sự - hành chính làm nhiệm vụ đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
3. Căn cứ các hoạt động nói trên, hàng năm các đơn vị chủ trì hoạt động chủ động phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính lập Kế hoạch hoạt động và dự toán chi ngân sách đảm bảo hoạt động của Chương trình, trình Lãnh đạo Bộ quyết định. Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định./.
 
 

thuộc tính Quyết định 420/QĐ-BTP

Quyết định 420/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:420/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:14/03/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiểm tra hoạt động đăng ký nuôi con nuôi tại các xã biên giới

Ngày 14/03/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 420/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.
Tại Kế hoạch, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan phổ biến, đăng tải các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; biên soạn và phát hành tài liệu pháp luật về phòng, chống mua bán người và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã, cán bộ mặt rận, các đoàn thể cấp xã và hòa giải viên; biên soạn một số tài liệu để tuyên truyền trên mạng xã hội, trang tin phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa mua bán người, phản ánh, nêu gương chấp hành tốt pháp luật về phòng, chống mua bán người.
Hàng năm, sẽ thanh tra, kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài, hoạt động của trung tâm hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại các địa phương có số lượng kết hôn có yếu tố nước ngoài lớn; tổ chức tập huấn về kiến thức và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán người cho đại diện người thực hiện trợ giúp pháp lý tại một số điểm giáp cửa khẩu biên giới hoặc nơi có số lượng nạn nhân bị mua bán nhiều. Năm 2017, tổ chức hội thảo về tăng cường công tác xác minh nguồn gốc của trẻ em được cho làm con nuôi; đặc biệt, trong các năm 2018 - 2019, sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động đăng ký nuôi con nuôi tại các xã biên giới…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 420/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 420/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi