Quyết định 210/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 210/2004/QĐ-TTG
NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 


QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM

(Ban hành kèm theo Quyết định số:210/2004/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 130/CP) được thành lập theo Quyết định số 130/2004/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010 và Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 

Điều 2. Ban Chỉ đạo 130/CP thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 187/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, gồm:

- Giúp Chính phủ chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, các địa phương thực hiện công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Tổ chức sự phối hợp các Bộ, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 

Điều 3. Hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo 130/CP theo chế độ kiêm nhiệm. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em theo chức năng nhiệm vụ của Bộ, ngành mình và sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo, bảo đảm sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Trưởng ban Chỉ đạo thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung, đề án của Chương trình, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

 

Điều 5. Phó Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo điều hành công việc do Trưởng ban giao.

 

Điều 6. Trách nhiệm của các ủy viên Ban Chỉ đạo:

- Đề xuất và tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Trực tiếp tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành và những công tác được Ban Chỉ đạo phân công.

- Tham gia phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo.

- Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành mình và chuẩn bị nội dung trong các kỳ họp của Ban Chỉ đạo.

- Cử chuyên viên đại diện cho Bộ, ngành tham gia bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo.

 

Điều 7. Ban Chỉ đạo thành lập Văn phòng thường trực để giúp việc.

 

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 130/CP đặt tại Bộ Công an, do 01 đồng chí lãnh đạo cấp Cục thuộc Tổng cục Cảnh sát trực tiếp phụ trách, gồm một số cán bộ chuyên trách thuộc biên chế Bộ Công an và chuyên viên của các Bộ, ngành liên quan hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Biên chế, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng do lãnh đạo Bộ Công an quyết định.

 

Điều 8. Chế độ hội họp, báo cáo:

Ban Chỉ đạo định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em của các Bộ, ngành, hoạt động của Ban Chỉ đạo và đề ra các hoạt động tiếp theo. Các báo cáo tại cuộc họp được tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 9. Trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo 130/CP đi công tác, học tập dài hạn (3 tháng trở lên) hoặc có thay đổi về nhân sự phải báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo bằng văn bản để điều chỉnh kịp thời.

 

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực lấy từ kinh phí Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đã được Chính phủ phê duyệt.

 

Điều 11. Ban Chỉ đạo 130/CP thống nhất quản lý kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để phục vụ cho việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Trên cơ sở dự toán kinh phí của các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo lập dự toán tổng thể và lập kế hoạch phân bổ kinh phí cho các Bộ, ngành địa phương, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng mục đích và quy định hiện hành của Chính phủ.

thuộc tính Quyết định 210/2004/QĐ-TTg

Quyết định 210/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:210/2004/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành:14/12/2004Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Phòng, chống tội phạm - Ngày 14/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 210/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Theo đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: đề xuất và tham gia các hoạt động của Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Trực tiếp tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành và những công tác được Ban Chỉ đạo phân công, Tham gia phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 210/2004/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 210/2004/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi