Quyết định 1972/QĐ-BTC 2016 về thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật lĩnh vực TCCK

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 1972/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN
 ĐỀ ÁN PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM
TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA;
HÀNH VI CHUYỂN GIÁ, TRỐN THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH
 SỐ 623/QĐ- TTG NGÀY 14/4/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ (kèm theo).
Điều 2. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công tại Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp để tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả theo đúng tinh thần và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 623/QĐ- TTg ngày 14/4/2016.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Vụ trưởng Tổ chức cán bộ; Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chủ tịch Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Như điều 4;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCHQ (24b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN, XUẤT KHẨU, NHẬP KHU HÀNG HÓA; HÀNH VI CHUYỂN GIÁ, TRỐN THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP”
 
 
Thực hiện điểm b, khoản 4, Điều 1, Quyết định số ,623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xây dựng Đề án “Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp”. Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Xây dựng Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng, thực hiện Đề án “Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp” nhằm góp phần phòng, chống, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính.
2. Kế hoạch xây dựng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các đơn vị để khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, triển khai thực hiện Đề án.
II. Bố cục, nội dung của các Kế hoạch
1. Đặc điểm, tình hình vi phạm pháp luật, tình hình tội phạm trong lĩnh vực quản lý.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực quản lý.
3. Đánh giá công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tội phạm thuộc các lĩnh vực quản lý.
4. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ về cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách; tham mưu, chỉ đạo; phối hợp lực lượng; hoạt động nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức bộ máy; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động nghiệp vụ.
5. Dự báo tình hình trong nước và quốc tế tác động đến công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đơn vị quản lý trong giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
6. Mục tiêu
6.1. Mục tiêu chung
6.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020.
6.3. Mục tiêu định hướng đến năm 2030.
7. Nhiệm vụ và giải pháp
8. Lộ trình thực hiện: Đối với từng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó đề xuất kinh phí thực hiện dự kiến.
1. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính
Chủ trì xây dựng Kế hoạch quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; quản lý tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, các định chế tài chính; quản lý nhà nước về hoạt động xổ số, đặt cược, casino, trò chơi điện tử có thưởng, các quỹ tài chính nhà nước và định chế tài chính khác.
2. Thanh tra Bộ Tài chính
Chủ trì xây dựng Kế hoạch phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính qua công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3. Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Chủ trì xây dựng Kế hoạch phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
4. Tổng cục Thuế
- Chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quản lý giá chuyển nhượng trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành.
- Chủ trì nghiên cứu đề xuất ban hành các quy định pháp lý để ngăn ngừa, hạn chế và xử lý đối với các hành vi trốn thuế.
5. Tổng cục Hải quan
Chủ trì xây dựng Kế hoạch phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; phối hợp với các đơn vị tổng hợp xây dựng Đề án “Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp”.
6. Tiến độ thực hiện
6.1. Các đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức tham gia Ban soạn thảo Đề án báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 20/9/2016.
6.2. Kế hoạch phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm của các đơn vị hoàn thành trước ngày 12/9/2016.
6.3. Dự thảo Đề cương chi tiết Đề án hoàn thành trước ngày 15/9/2016.
6.4. Dự thảo Đề án hoàn thành trước ngày 20/9/2016.
6.5. Lấy ý kiến các đơn vị vào dự thảo Đề án hoàn thành trước ngày 25/9/2016.
6.6. Tổng hợp ý kiến tham gia Đề án hoàn thành trước ngày 28/9/2016.
6.7. Trình phê duyệt Đề án trước ngày 30/9/2016.
7. Kinh phí.
Kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.
8. Danh sách cán bộ, công chức tham gia Ban soạn thảo Đề án và Kế hoạch phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm của các đơn vị yêu cầu gửi về Tổng cục Hải quan theo địa chỉ email: dtcbl-phong1@customs.gov.vn,Đầu mối liên hệ theo số điện thoại: 0983605405.
9. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

thuộc tính Quyết định 1972/QĐ-BTC

Quyết định 1972/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp theo Quyết định 623/QĐ-TTg ngày 14/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1972/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:14/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính, chứng khoán

Ngày 14/09/2016, Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1972/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp theo Quyết định 623/QĐ-TTg ngày 14/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng, thực hiện Đề án “Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống ti phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyn giá, trốn thuế của các doanh nghiệp” nhm góp phần phòng, chống, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính.
Nội dung của Kế hoạch bao gồm: Đặc điểm, tình hình vi phạm pháp luật, tình hình tội phạm trong lĩnh vực quản lý; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực quản lý; Đánh giá công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng, chống tội phạm thuộc các lĩnh vực quản lý; Hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ về cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách; tham mưu, chỉ đạo; phối hợp lực lượng; hoạt động nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức bộ máy; chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động nghiệp vụ; Dự báo tình hình trong nước và quốc tế tác động đến công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đơn vị quản lý trong giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1972/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi