Quyết định 57/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong ngành cơ yếu

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 57/2006/QĐ-TTG
NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2006 VỀ NHIỆM VỤ
QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG NGÀNH CƠ YẾU

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 140/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Xét đề nghị của Ban Cơ yếu Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Các nhiệm vụ sau đây trong ngành cơ yếu thuộc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh:

Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cho các cơ quan, đơn vị; thiết kế, xây dựng công trình hạ tầng an ninh mật mã; xuất, nhập khẩu trang thiết bị nghiệp vụ chuyên ngành mật mã; hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mật mã.

 

Điều 2. Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

 

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc thực hiện Quyết định này.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực